Υπηρεσίες

Εργασίες επιμέλειας-τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου

Λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά το κλείσιμο του ισολογισμού

Λογιστικές εργασίες σε μηνιαία βάση στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

Διοικητική Υποστήριξη

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος χρηματοδότησης

Οργάνωση και επιμέλεια Τμήματος Μελετών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και marketing

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος Νομιμοποίησης Επιχειρήσεων

Οργάνωση και επιμέλεια Tμήματος μισθοδοσίας και Aσφαλιστικών Tαμείων Εργοδοτών & Εργαζομένων

Οργάνωση και επιμέλεια Λογιστηρίου Επιχειρήσεων

Εργασίες επιμέλειας-τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής του Δήμου

1. Επιμέλεια και τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου στην Αναλυτική λογιστική 2. Επιμέλεια και τήρηση σύνδεσης της Γενικής Λογιστικής με την Αναλυτική...

View Project

Λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά το κλείσιμο του ισολογισμού

1. Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων, 2. Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων, 3. Συμφωνία λογαριασμών της Λογιστικής (π.χ. Προμηθευτών, λογαριασμών προσωπικού, Ασφαλιστικών Ταμείων, Τραπεζών), 4. Συμφωνία του Μητρώου Δεσμεύσεων με τα υπόλοιπα...

View Project

Λογιστικές εργασίες σε μηνιαία βάση στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

1. Έλεγχος των ημερήσιων λογιστικών εγγραφών-συμφωνία όλων των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτών, αμοιβών-προκαταβολών προσωπικού, επιταγών εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων). 2. Έλεγχος και συμφωνία εφαρμογής...

View Project

Διοικητική Υποστήριξη

View Project

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος χρηματοδότησης

Εξετάζουμε την προοπτική, τις ανάγκες και τις δυσκολίες της επιχείρησης και προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτικής δομής Μελετούμε την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης σε τομείς που επηρεάζουν την...

View Project

Οργάνωση και επιμέλεια Τμήματος Μελετών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και marketing

Το Τμήμα Μελετών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και marketing αναλαμβάνει: • την ενημέρωση των πελατών της επιχείρησης και κάθε ενδιαφερόμενου για τα αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν...

View Project

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος Νομιμοποίησης Επιχειρήσεων

Το τμήμα νομιμοποίησης αναλαμβάνει να τηρεί τα έγγραφα που άπτονται της νομικής υπόστασης των εταιρειών. Στις εργασίες που αναλαμβάνει περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: – η ίδρυση επιχειρήσεων κάθε...

View Project

Οργάνωση και επιμέλεια Tμήματος μισθοδοσίας και Aσφαλιστικών Tαμείων Εργοδοτών & Εργαζομένων

View Project

Οργάνωση και επιμέλεια Λογιστηρίου Επιχειρήσεων

View Project