Υπηρεσίες

Λογιστικές εργασίες σε μηνιαία βάση στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

1. Έλεγχος των ημερήσιων λογιστικών εγγραφών-συμφωνία όλων των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτών, αμοιβών-προκαταβολών προσωπικού, επιταγών εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων).
2. Έλεγχος και συμφωνία εφαρμογής του διπλογραφικού – παρουσίαση συμφωνίας των δύο συστημάτων έσοδα – απαιτήσεις, έξοδα – υποχρεώσεις
3. Οριστικοποιήσεις λογιστικών εγγραφών
4. Επιμέλεια τήρησης και εκτύπωση (όταν απαιτείται) των προβλεπομένων από τη νομοθεσία βιβλίων
5. Επιμέλεια τήρησης θεμάτων Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
6. Επιμέλεια τήρησης Φορολογικής, Εργατικής, Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
7. Επιμέλεια τήρησης και εκτύπωση απαιτουμένων εγγράφων, καταστάσεων μηνός, συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ
8. Επιμέλεια έκδοσης απαιτουμένων πιστοποιητικών παραστατικών (ταυτότητες πληρωμής, πιστοποιητικών κλπ) από και για διάφορους φορείς (ΔΟΥ, ΙΚΑ, κλπ)
9. Επιμέλεια έκδοσης μηνιαίας απολογιστικής αναφοράς προς την Υπηρεσία (με Ισοζύγιο και αναλώσεις κονδυλίων προϋπολογισμού)
10. Επιμέλεια και σύνταξη Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων ΦΠΑ, Φ.Μ.Υ, Φόρων Αμοιβών Τρίτων και λοιπών δηλώσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση και που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής και ασφαλιστικής– εργασιακής νομοθεσίας