Υπηρεσίες

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος χρηματοδότησης

  • Εξετάζουμε την προοπτική, τις ανάγκες και τις δυσκολίες της επιχείρησης και προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτικής δομής
  • Μελετούμε την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης σε τομείς που επηρεάζουν την βιωσιμότητά της, όπως τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων και του κόστους, καθώς και των λειτουργικών εξόδων
  • Επιλέγουμε μαζί με τον πελάτη την καλύτερη λύση δανεισμού, η οποία θα εξασφαλίσει στην επιχείρηση το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεων, συντήρησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της
  • Υποβάλλουμε και υλοποιούμε διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω ΤΕΠΙΧ.