Υπηρεσίες

Οργάνωση και επιμέλεια τμήματος Νομιμοποίησης Επιχειρήσεων

Το τμήμα νομιμοποίησης αναλαμβάνει να τηρεί τα έγγραφα που άπτονται της νομικής υπόστασης των εταιρειών. Στις εργασίες που αναλαμβάνει περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
– η ίδρυση επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, κ.α.), συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση τους, η τροποποίηση των καταστατικών τους, καθώς και η θέση σε εκκαθάριση και λύση τους.
– η τήρηση των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
– η υποβολή των εκάστοτε νομιμοποιητικών εγγράφων στις αρμόδιες αρχές (ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο, Περιφέρεια, Επιμελητήριο, κ.α.)
– η έκδοση αδειών λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.
– η έκδοση πιστοποιητικών νομιμοποίησης επιχειρήσεων