Υπηρεσίες

Διοικητική Υποστήριξη

 • Επίβλεψη κατά την συγγραφή των αποφάσεων του ΔΣ σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
 • Προετοιμασία & επίβλεψη Ανάρτησης Αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Επίβλεψη της διαδικασίας ανάρτησης ενταλματοποίησης καθώς και της ανάρτησης των αντίστοιχων ενεργειών στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού ανά Υπηρεσία & προσαρμογή ανάλογων ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης (Δήμου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ ΟΤΑ, κτλ)
 • Δημιουργία αναμορφώσεων προϋπολογισμού με αυτόματη ενημέρωση αποθεματικού, επίβλεψη διαδικασίας μέχρι την έγκρισή του από τον εκάστοτε Ελεγκτή Νομιμότητας.
 • Σύνταξη τριμηνιαίων καταστάσεων, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
 • Εξαγωγή αναφορών και πληροφοριακών στοιχείων για ενημέρωση της Διοίκησης
 • Ανεύρεση εσόδων για τη Δημοτική Επιχείρηση, μέσω υποβολής μελετών σε Αναπτυξιακά Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Διαχείριση διαγωνισμών πάσης φύσεως όπως: απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός, κλπ
 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης υπηρεσιών (αφορά κυρίως οργανισμούς τουριστικής προβολής)
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων