Υπηρεσίες

Οργάνωση και επιμέλεια Τμήματος Μελετών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και marketing

Το Τμήμα Μελετών, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και marketing αναλαμβάνει:
• την ενημέρωση των πελατών της επιχείρησης και κάθε ενδιαφερόμενου για τα αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις τους
• τη σύνταξη, την επιμέλεια και την υποβολή των φακέλων των προτάσεων προς ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα
• την παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
• την υλοποίηση του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του και την εκταμίευση της επιχορήγησης