Υπηρεσίες

Λογιστικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά το κλείσιμο του ισολογισμού

1. Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων,
2. Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων,
3. Συμφωνία λογαριασμών της Λογιστικής (π.χ. Προμηθευτών, λογαριασμών προσωπικού, Ασφαλιστικών Ταμείων, Τραπεζών),
4. Συμφωνία του Μητρώου Δεσμεύσεων με τα υπόλοιπα των Προμηθευτών-Πιστωτών
5. Συμφωνία λογαριασμών των επιχορηγήσεων,
6. Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικές αρχές της λογιστικής,
7. Λογιστικές εγγραφές έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου (μεταφορά υπολοίπων, κλείσιμο λογαριασμών, άνοιγμα νέας χρήσης),
8. Εκτύπωση όλων των ισοζυγίων, ημερολογίων εγγραφών ισολογισμού, Γενικού καθολικού και βιβλίου Μητρώου Παγίων που προβλέπονται από τον κώδικα για το τέλος της διαχειριστικής περιόδου,
9. Προσαρμογή του λογιστικού προγράμματος στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους,
10. Σύνταξη ετησίων δηλώσεων για τις οποίες είναι υπόχρεος ο Δήμος όπως φόρου εισοδήματος Νομικού Προσώπου και των λοιπών δηλώσεων και συμπληρωματικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτή κατά  την υποβολή της, κ.λ.π.,
11. Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης κερδών και προσαρτήματος ή ό,τι σχετικά προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία