Υπηρεσίες

Οργάνωση και επιμέλεια Λογιστηρίου Επιχειρήσεων

Ανάληψη και επιμέλεια των παρακάτω λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών:

 1. Να κατευθύνει και να παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης,
 2. Τήρηση τα από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία
 3. Έλεγχος όλων των παραστατικών και της καταχώρησης αυτών στα βιβλία της επιχείρησης
 4. Να ενεργεί τη συμφωνία πελατών – προμηθευτών – χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησης
 5. Σύνταξη των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α
 6. Σύνταξη των Περιοδικών Δηλώσεων απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων
 7. Ανάρτηση των βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών
 8. Επιμέλεια της έκδοσης των πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων
 9. Έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημερώση της επιχείρησης
 10. Σύνταξη των ετήσεων οικονομικών καταστάσεων
 11. Σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων της επιχείρησης
 12. Σύνταξη των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας
 13. Να συντάσσει και να συμφωνεί τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων
 14. Σύνταξη και να υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των εταίρων της επιχείρησης
 15. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά, Φορολογικά
 16. Μέριμνα για τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών, καθώς και οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία