Πως ανανεώνονται ηλεκτρονικά οι άδειες διαμονής

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής:

Σε εφαρμογή της με αριθμ. 374365/2021 (Β΄5242) Απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όλες οι αιτήσεις ανανέωσης των τίτλων διαμονής όλων των κατηγοριών (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής και δελτία μόνιμης διαμονής), οι οποίες χορηγούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007,
υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https:///applications.migration.gov.gr/metanasteusi/).

Το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης που προσκομίζουν πολίτες τρίτης χώρας, επέχει πλέον θέση βεβαίωσης, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014* («Μπλε Βεβαίωση») και έχει ετήσια διάρκεια.

Συνεπώς, κατά την υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα, στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης Άδειας Διαμονής, συμπληρώνεται ένα έτος μετά από την ημερομηνία καταχώρησης του ηλεκτρονικού αιτήματος του πολίτη.

Επιπρόσθετα, η ακρίβεια των στοιχείων και η ισχύς της βεβαίωσης μπορεί να διασταυρώνεται (ελέγχεται) ηλεκτρονικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) «Μετανάστευσης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στο πεδίο «Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» του Υπουργείου (www.migration.gov.gr ).

Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης:

Επιπλέον, σε εφαρμογή της 479988/2021 Απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ 6248/Β΄), παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022 η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/20214 και του π.δ. 106/2007 (Α΄135), η οποία είχε παραταθεί έως την 31η Δεκέμβριου 2021, δυνάμει της υπ’ 7396/24.3.2021 (Β΄1223) Υπουργικής Απόφασης.

Συνεπώς, κατά την υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα, στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης Άδειας Διαμονής, συμπληρώνεται η 31/3/2022, σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής.

Εάν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

 

 

Πηγή:taxvoice.gr