Ασφαλιστικές εισφορές Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων από 1.1.2022, στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Με την με αριθμό 5/2022 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1-73 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 160 Α’/7.9.2021), με τις οποίες, από 1.1.2022:

 • Εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα εισφορών επικουρικής ασφάλισης.
 • Ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), για την διαχείριση της λειτουργίας της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης.

Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε τις γενικές αρχές, το πεδίο εφαρμογής, τον προσδιορισμό και την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

Γενικές Αρχές υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. – Πεδίο Εφαρμογής

 • Υποχρεωτική υπαγωγή από 1.1.2022

Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021:

Όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής

 • ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή
 • αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί και υφίσταται σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, διατάξεις, υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, υπάγονται πλέον στην κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

 • Προαιρετική υπαγωγή από 1.1.2023

Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται προαιρετικά, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, οι κάτωθι Μη Μισθωτοί:

1. Οι ασφαλιζόμενοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2023-31.12.2023.

2. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ από 1.1.2021:

α) Αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

β) Πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ και

γ) Πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α υποβληθεί από 1.1.2023 ή μεταγενέστερα και κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ανωτέρω Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Έναρξη ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης είσπραξης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Νέας Επικουρικής, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται η 1.1.2022.

Αποτύπωση της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ

Κατά την διαδικασία απογραφής Μη Μισθωτού ασφαλισμένου στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ, αποτυπώνεται διακριτά, ένδειξη υπαγωγής στον Κλάδο Νέας Επικουρικής Ασφάλισης, «Νέα Επικουρική».

Ασφαλιστικές εισφορές Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Το ύψος των εισφορών της Νέας Επικουρικής Μη Μισθωτών ασφαλισμένων αντιστοιχεί στα ισχύοντα ποσά κατηγοριών του Κλάδου Επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, όπως παρατίθενται παρακάτω:

Για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους με υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ έχουν δημιουργηθεί τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Ειδικότερα:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης (από 1.1.20-31.5.22) Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης (1.6.22)
1η ασφ. κατηγορία 42 39
2η ασφ. κατηγορία 51 47
3η ασφ. κατηγορία 61 56

Επισημαίνεται ότι, η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται κατά την έναρξη ασφάλισης. Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος και η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του έτους με ενεργοποίηση από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Ειδοποιητήριο – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Κεφαλαιοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης

 • Για τις εισφορές της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης, εκδίδεται μηνιαίως ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου και περιλαμβάνει:
  • στοιχεία του ασφαλισμένου
  • την ασφαλιστική κατηγορία
  • οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην Νέα Επικουρική και
  • τον κωδικό πληρωμής (RF).
 • Η καταβολή των εισφορών Νέας Επικουρικής θα πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή) με διακριτό κωδικό πληρωμής (RF), διαφορετικό των λοιπών εισφορών.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Προσοχή: Στην ορθή χρήση των διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμών (RF).

Επιβαρύνσεις – Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας e-ΕΦΚΑ

 • Εισφορές που καταβάλλονται μετά την λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια βάση (άρθρο 2, παρ. 4 του ν. 433/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α’ 83) και 3908/2011.”>35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τι”>158/2013).
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α, λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-ΕΦΚΑ.

 

 

Πηγή:forin.gr