8 δόσεις για το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων – Οι φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή περιέχονται σημαντικές φορολογικές διατάξεις.

Αναλυτικά:

1. Καθορίζονται προθεσμίες υποβολής αίτησης από φυσικά πρόσωπα, που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με σκοπό την πλήρωση θέσεων εργασίας ή την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, για την υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή.  (άρθρο 53)

2. Εξαιρείται το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 καθώς και οι πρόσοδοί του από τη φορολογία εισοδήματος. (άρθρο 54)

3. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιουχικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στους φορείς αυτούς του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.  (άρθρο 55)

4. Παρέχεται η δυνατότητα παροχής πλήρους έκπτωσης ή επιπλέον του προβλεπόμενου με το άρθρο 49 του ν.4172/2013 ποσοστού έκπτωσης, από τον φόρο εισοδήματος, για το υπερβαίνον κόστος δανεισμού φορολογούμενων που είναι μέλη σε ενοποιημένο όμιλο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. (άρθρο 56)

5. Προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τον φόρο (άρθρο 25 του ν.2961/2001) δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών που έχει κυρωθεί με τον ν. 4428/2016. (άρθρο 57)

6. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.(άρθρο 58)

7. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 59)

8. Ρυθμίζονται ζητήματα παροχής φορολογικών κινήτρων σε δυνητικούς δωρητές αναφορικά με τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (Ε.ΑΝ.Ε.Π.). Ειδικότερα μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι :

i. Τα εισπραττόμενα ποσά των χρηματικών δωρεών από την Ε.ΑΝ.Ε.Π. μέχρι και τις 31.12.2025, δεν αποτελούν στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, ενώ εμφανίζονται σε διακεκριμένο λογαριασμό αποθεματικού.

ii. Από την 1η.1.2026 και μετά, το ως άνω σχηματισμένο αποθεματικό

μεταφέρεται τμηματικά και για μία 5ετία για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της Ε.ΑΝ.Ε.Π. κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατ’ έτος.

iii. Σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2025 το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο του σχηματισμένου αποθεματικού μεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της Ε.ΑΝ.Ε.Π. κατά τον χρόνο εκείνο. (άρθρο 60)

9. Τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (άρθρο 71Η του ν. 4172/2013) Στον σκοπό των εν λόγω εταιρειών, προστίθεται και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και τα μέλη των οικογενειών τους, για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.(άρθρο 61)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 53

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη της παράτασης της προθεσμίας υποβολής:
α) αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι το τέλος του επόμενου έτους από την ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξης εργασιών,
β) αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) στο έτος 2021, καθώς επίσης την ανάγκη της ανάκλησης απορριπτικής απάντησης της φορολογικής διοίκησης σε περίπτωση προσκόμισης εκ των υστέρων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από το φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 54

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζεται η εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου από τον φόρο εισοδήματος, ως υποκειμένου φόρου, καθώς επίσης και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των προσόδων που αποκτούν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης είτε από τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο είτε από τους Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 55

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της επιβολής φόρου εισοδήματος επί της επιχορήγησης που έχουν λάβει ή λαμβάνουν ορισμένοι φορείς Γενικής Κυβέρνησης για τον σκοπό της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών να εξαιρούνται αντικειμενικά του φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης του εκάστοτε φορέα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ματαιώνεται ουσιαστικά ο σκοπός της επιχορήγησης, ήτοι η διευκόλυνση των φορέων να ικανοποιήσουν οφειλές τους και τελικά επιβαρύνεται περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός.

Άρθρο 56

Τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4172/2013, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Άρθρο 57

Με τις προτεινόμενες διατάξεις διευρύνεται η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς των κοινών τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβάνοντας, αφενός αυτούς της αλλοδαπής, και, αφετέρου, όλα τα κοινά επενδυτικά προϊόντα, σε ευρώ ή/και σε ξένο νόμισμα, που αποκτώνται αυτοδίκαια από τους συνδικαιούχους, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς (όχι όμως και τους δικούς τους κληρονόμους), για υποθέσεις με χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απαλλαγή δεν περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σε μη συνεργάσιμα κατά τη φορολογική νομοθεσία κράτη ή σε κράτη τα οποία δεν εφαρμόζουν ανταλλαγή πληροφοριών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς με την Ελλάδα.

Άρθρο 58

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ανάγκη για πρόβλεψη περισσότερων δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2021.

Άρθρο 59

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύονται διαδικαστικά θέματα για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019.

Άρθρο 60

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ν. 4712/2020 (Α’146), η «Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC ΑΕ» («ΕΑΝΕΠ Thess INTEC AE») αποτελεί μη κερδοσκοπική ΑΕ ως προς τους μετόχους της και κοινωφελούς χαρακτήρα. Σύμφωνα με το καταστατικό της και τον νόμο, η ΕΑΝΕΠ έχει σκοπό την ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, επί ακινήτου ιδιοκτησίας της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ» (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.), το οποίο της έχει παραχωρηθεί προς χρήση και εκμετάλλευση για ενενήντα εννέα (99) έτη, με τη μορφή παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας. Μετά δε τη λήξη του δικαιώματος επιφανείας, η χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που θα έχουν ανεγερθεί και δημιουργηθεί επ’ αυτού, θα περιέλθει αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ιδιοκτήτριας «Α.Ζ.Κ. Α.Ε.», η οποία υποχρεούται να συνεχίσει τη λειτουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευομένης της τροποποίησης του σκοπού της μεταβίβασης και του προορισμού του ακινήτου (άρθρο 18 παρ. 2 ν.4690/2020). Σκοπός της διάταξης είναι να κατοχυρώσει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Εταιρείας, όσον αφορά τους μετόχους της, να αυξήσει το κύρος της και, παράλληλα, να ενθαρρύνει τους δωρητές, καθώς θα γνωρίζουν ότι από τις δωρεές δεν θα υπάρξει ίδιον όφελος μετόχου, αλλά αυτές θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας και την υλοποίηση των σκοπών της. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι η ανάπτυξη του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, εξυπηρετεί σκοπούς γενικότερου συμφέροντος και, ιδίως, την οικονομική πρόοδο και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, όπως ρητά προκύπτει και από το άρθρο 42 του ν. 3982/2011. Η φορολόγηση ως εισόδημα των δωρεών που δέχεται από τρίτα πρόσωπα η ΕΑΝΕΠ οδηγεί εκ των πραγμάτων σε καθυστέρηση υλοποίησης και επίτευξης των σκοπών της, καθώς μειώνονται σημαντικά τα χρηματικά διαθέσιμα που μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά για την κατασκευή του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, αλλά και καθυστερεί την έναρξη της λειτουργίας του Πάρκου, η οποία θα αποφέρει φορολογητέα έσοδα στην ΕΑΝΕΠ. Προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των εργασιών και να μπορούν να αξιοποιηθούν στο ακέραιο οι χρηματικές δωρεές από τρίτους για την κατασκευή του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, ρυθμίζεται το ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης των δωρεών. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τον μη κερδοσκοπικό για τους μετόχους χαρακτήρα της ΕΑΝΕΠ, αλλά και το γεγονός ότι το ακίνητο θα επιστρέψει άνευ ανταλλάγματος στο Δημόσιο (Α.Ζ.Κ. Α.Ε.) μετά την λήξη του δικαιώματος επιφανείας, αντιμετωπίζεται η φορολογική μεταχείριση των δωρεών, που αφορούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου, με την εμφάνισή τους σε διακεκριμένο λογαριασμό αποθεματικού το οποίο από την 1η.1.2026 και μετά, θα μεταφέρεται τμηματικά και για μία πενταετία για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατ’ έτος. Σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2025 το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο του σχηματισμένου αποθεματικού θα μεταφερθεί για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά τον χρόνο εκείνο.

Άρθρο 61

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η συμπλήρωση του πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, με την προσθήκη της διαχείρισης των δαπανών, που πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα που καταλαμβάνει η διάταξη για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους, καθώς και την αποσαφήνιση λοιπών ζητημάτων, προς διευκόλυνση τόσο των φορολογουμένων, όσο και της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 53

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων προέκυψε ότι η ισχύουσα προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’167) (εντός του έτους ανάληψης ή έναρξης εργασιών και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού) είναι περιορισμένη, καθώς πλήθος φυσικών προσώπων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου δεν υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής ή δεν προσκόμισαν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών λόγω των σύντομων προθεσμιών, με κίνδυνο ενδεχόμενη ματαίωση του σκοπού των διατάξεων αυτών.

 

Άρθρο 54

Αποτελεί πρόβλημα καθώς μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφής η φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’38), καθώς και των αντίστοιχων προσόδων που αποκτούν οι δικαιούχοι από τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο, καθώς και από τους Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 55

Αποτελεί πρόβλημα καθώς στην περίπτωση που τα ποσά αυτά της επιχορήγησης επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος, ο σκοπός της επιχορήγησης, δηλαδή η διευκόλυνση των φορέων να ικανοποιήσουν οφειλές τους, ματαιώνεται και τελικά επιβαρύνεται περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός.

Άρθρο 56

Αποτελεί πρόβλημα καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο.

Άρθρο 57

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει περιοριστικά την απαλλαγή των κοινών λογαριασμών, στους οποίους έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε από τους κοινούς συνδικαιούχους η κατάθεση περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς συγκαταθέτες.

Η εν λόγω διάταξη έχει δημιουργήσει στην πράξη ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το εύρος της απαλλαγής, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται αφενός στους κοινούς λογαριασμούς σε λοιπά επενδυτικά προϊόντα σε κοινή μερίδα και αφετέρου σε λογαριασμούς που τηρούνται σε χώρες της αλλοδαπής. Εξάλλου, η ρητή αναφορά της ισχύουσας ρύθμισης στον ν. 5638/1932 περιόριζε στην πράξη τη χορηγούμενη απαλλαγή.

Άρθρο 58

Απαιτείται η πρόβλεψη περισσότερων δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προς διευκόλυνση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Άρθρο 59

Απαιτείται συμπλήρωση, προκειμένου να γίνει αναλογική εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που αφορούν στη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείμματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πλοίων της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 60

Η φορολόγηση των δωρεών προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-INTEC A.E.», ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας.

Άρθρο 61

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύονται ζητήματα σχετικά με τον αποκλειστικό σκοπό των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ώστε να καταλαμβάνει και τη διαχείριση των εν γένει αναγκών και της κοινωνικής ζωής των φυσικών προσώπων που υποστηρίζονται από τις εν λόγω εταιρείες, καθώς και λοιπά ζητήματα αποτελεσματικότερης εφαρμογής του πλαισίου των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα γενικότερα.

 

Προτεινόμενες διατάξεις νομοσχεδίου

Άρθρο 53

Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 -Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ και άρθρου 72 ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο με τρία νέα εδάφια, β) μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μέχρι και την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το έτος ανάληψης υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και εντός του επόμενου από την ανάληψη υπηρεσίας έτους και κρίνεται για υπαγωγή στο έτος αυτό.

Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει χώρα μετά την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το επόμενο έτος από την ανάληψη υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1.

Εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομισθούν μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου από την υποβολή του αιτήματος έτους, η απόφαση απόρριψης της αίτησης λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανακαλείται, η αίτηση επανεξετάζεται και εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση νέα απόφαση εντός εξήντα (60) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ειδικά για το έτος 2022 τα δικαιολογητικά του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να προσκομισθούν μέχρι και την 29η Απριλίου 2022.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 3 και ως ανάληψη υπηρεσίας νοείται η έναρξη εργασιών.».

4. Η παρ. 8 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο και τον δυνητικό χαρακτήρα της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων των παρ. 3 και 7, να καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, τα δικαιολογητικά για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

5. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 76, ως εξής:

«76. Εκκρεμείς αιτήσεις για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ή αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι την 30η.6.2022 για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31η.7.2021, εξετάζονται από τη Φορολογική Διοίκηση και κρίνονται για υπαγωγή στο έτος 2021».

Άρθρο 54

Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 του ν. 4172/2013

1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’38) εξαιρείται του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.».

2. Στο τέλος του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης από τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, καθώς και από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.».

3. Ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 55

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους – Τροποποίηση άρθρου 46 του ν. 4172/2013

Στο τέλος της περ. α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ειδικά οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιουχικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) ή την παρ. 2α της υποπαρ. Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222) και τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών υπουργικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στους φορείς αυτούς του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.»

 

Άρθρο 56
Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – Τροποποίηση άρθρου 49 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 49 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στη νομοθεσία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 (Α’251), δύναται:

α. να εκπίπτει πλήρως το υπερβαίνον κόστος δανεισμού, εφόσον αποδεικνύει ότι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων είναι ίσο ή υψηλότερο ή χαμηλότερο το πολύ κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του ομίλου, εφόσον όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση την ίδια μέθοδο, όπως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή

β. να εκπίπτει το υπερβαίνον κόστος δανεισμού για ποσό που υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούνταν δυνάμει της παρ. 1. Το εν λόγω υψηλότερο όριο, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα έκπτωσης από το υπερβαίνον κόστος δανεισμού, αφορά στον ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο του οποίου ο φορολογούμενος αποτελεί μέρος και υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται το ποσοστό του ομίλου διαιρώντας το υπερβαίνον κόστος δανεισμού του ομίλου έναντι τρίτων με τα EBITDA του ομίλου, και, σε δεύτερο στάδιο, το ποσοστό του ομίλου πολλαπλασιάζεται με τα EBITDA του φορολογουμένου, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παρ. 3.»

Άρθρο 57

Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασμών – Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.

Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών που έχει κυρωθεί με τον ν. 4428/2016 (Α’ 190).

Άρθρο 58

Ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 76 και 77 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 76 και 77 ως εξής:

«76. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

77. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.».

 

Άρθρο 59

Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 – Προσθήκη άρθρου 56Α στον ν. 4607/2019

Στον ν. 4607/2019 (Α’ 65) προστίθεται άρθρο 56Α ως εξής:

«Άρθρο 56Α

Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ο του Νέου Συνυποσχετικού όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019

1. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, το οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με το άρθρο 56 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 5, 30, 32 παρ. 2 και 3, 37, 42, 45 και 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170).

2. Αρμόδια φορολογική αρχή για την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος και την είσπραξη αυτού ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.

3. Οι οφειλές που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος δεν υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.»

Άρθρο 60
Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για την ΕΑΝΕΠ – Τροποποίηση της παρ. 11 άρθρου 18 του ν. 4690/2020

Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της δωρεάς, σύμφωνα με την παρούσα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η δωρεά. Τα εισπραττόμενα ποσά των χρηματικών δωρεών από την ΕΑΝΕΠ μέχρι και τις 31.12.2025, δεν αποτελούν στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, αλλά εμφανίζονται σε διακεκριμένο λογαριασμό αποθεματικού. Από την 1η.1.2026 και μετά, το ως άνω σχηματισμένο αποθεματικό μεταφέρεται τμηματικά και για μία πενταετία για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατ’ έτος. Σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2025 το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο του σχηματισμένου αποθεματικού μεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά τον χρόνο εκείνο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 61

Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71Η ν. 4172 /2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα μέλη των οικογενειών τους για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.

Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και μέλη της οικογένειας αυτών.

Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.»

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr