Νέο νομοσχέδιο – Ο νέος ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή νέο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»

Α.   Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης), στα εξής κατά βάση σημεία:

– καθορίζονται ρητώς οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

– προβλέπεται η δημοσιοποίηση των αποφάσεων επιβολής διοικητικής κύρωσης ή άλλου μέτρου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς,

– υπόκειται σε πενταετή παραγραφή το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων,

– επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των κανονιστικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες καταρτίζονται ο Οργανισμός και ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

– επαναπροσδιορίζονται οι Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

– παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο, του έργου της κατάρτισης του Οργανισμού, του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, του Στρατηγικού Σχεδίου και του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (άρθρα 1-12)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.4738/2020 με σκοπό την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή της εκποίησης αυτής στο πλαίσιο πτώχευσης, μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.   (άρθρα 13 και 14)

2. Παρέχεται η ερμηνεία των όρων για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων. (άρθρο 15)

3.α. Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση της συνεισφοράς, το περιεχόμενο και η προθεσμία υποβολής τους καθώς και η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψής τους. Προσδιορίζονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται από την έγκριση των αιτήσεων συνεισφοράς και η λήξη αυτών. β.Παρέχεται εξουσιοδότηση, με κ.υ.α., για τη ρύθμιση όλων των σχετικών θεμάτων.

γ. Ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών ως αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκριση των σχετικών αιτήσεων. (άρθρα 16 – 18)

4.Ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και προβλέπεται ο τακτικός έλεγχος από πλευράς Δημοσίου επί των αιτήσεων ως προς τη συνδρομή των οριζομένων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής τους. (άρθρο 19)

5. Προσδιορίζεται το ποσοστό της πληρωτέας δόσης του οφειλέτη προς τον επισπεύδοντα πιστωτή ή σε περίπτωση πτώχευσης προς τον σύνδικο καθώς και το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επί της μηνιαίας πληρωτέας δόσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού. (άρθρο 20)

6. Προβλέπονται:

– οι υποχρεώσεις του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου και οι έννομες συνέπειες λόγω της μη τήρησης αυτών (αναδρομική έκπτωσή του από το συγκεκριμένο ευεργέτημα και αναζήτηση των ποσών που δόθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, έντοκη επιστροφή των ποσών αυτών, κ.λπ.),

– οι περιπτώσεις στις οποίες η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται και το σύνολο του ποσού αναζητείται από τον οφειλέτη ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

– οι σχετικές ποινές σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής κ.λπ. (άρθρα 21-26)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1. Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (Ε.Ε.) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/Ε.Ο.Κ., για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Ειδικότερα:

α. Επαναπροσδιορίζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης, οριζόμενος σε τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370 €) ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης (αντί πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ ανά χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος, όπως ισχύει) και εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή στο προϊόν απόσταξης, που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων.

Δεν επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

Δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., αλλά με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ. (άρθρο 27)

β. Απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συμπληρωμάτων διατροφής που ορίζονται από την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (L 183) και τα οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. (άρθρο 28)

γ. Αποσαφηνίζεται ότι για τους σκοπούς μέτρησης των βαθμών PLATO κατά όγκο, που απαιτείται για τον καθορισμό του Ε.Φ.Κ. των προϊόντων μπύρας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της μπύρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης.(άρθρο 29)

δ. Επαναπροσδιορίζονται τα ενδιάμεσα προϊόντα για τα οποία ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, αντί εκατόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. (άρθρο 30)

ε. Επανακαθορίζονται οι κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) που περιλαμβάνονται στους όρους «αφρώδη κρασιά» και «λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση».   (άρθρα 31-32) στ. Πιστοποιούνται οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί προϊόντων («μικρά αποστακτήρια», «ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία» κ.λπ.), υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

– Με υ.α. καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την πιστοποίηση, οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών και κάθε ειδικότερο θέμα. (άρθρο 33)

2.α. Επανακαθορίζονται τα άμβικα ή αποστακτικά μηχανήματα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων γενικά ή μέρη τέτοιων μηχανημάτων, στη σφράγιση των οποίων προβαίνει η αρμόδια Χημική Υπηρεσία ή τα αρμόδια Τελωνεία.

β. Εξαιρούνται από τη σφράγιση τα αποστακτικά μηχανήματα χωρητικότητας κάτω των 40 λίτρων, τα οποία κατέχονται από δημόσια επιστημονικά ιδρύματα και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιστημονική τους έρευνα.   (άρθρο 34)

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς να αποστάζουν οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και σύκα – απόσυκα.

β. Με κ.υ.α. επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένο διάστημα και μόνο για περιοχές στις οποίες οι σχετικές καλλιέργειες έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, η απόσταξη επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών και καθορίζεται η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης.

γ.Με υ.α., κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο

τρόπος καθορισμού του διμήνου απόσταξης, οι υποχρεώσεις των κατόχων αμβίκων για χρήση από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. (άρθρο 35)

4. Τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 ευρώ οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί οι οποίοι υποβάλλουν ψευδή δικαιολογητικά (αντί ψευδή βεβαίωση), για την έκδοση άδειας απόσταξης. (άρθρο 36)

5. Συμπληρώνεται ο ν. 2859/2000 [Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] και εισάγεται απαλλαγή από τον Φ.Π.Α σε εισαγόμενα ή παραδιδόμενα αγαθά και παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή φορέα ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του COVID-19. (άρθρο 37)

6. Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

α. ορίζεται ότι για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο από 1.8.2021 έως 31.7.2022 θα εφαρμοστεί το ισχύον καθεστώς αναφορικά με τον Ε.Φ.Κ στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, όπως ισχύει πριν την εισαγωγή των τροποποιήσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

β. ρυθμίζεται ο τρόπος πιστοποίησης της συνολικής ετήσιας παραγωγής των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών σε απλό κρασί και αφρώδη κρασιά. (άρθρο 38)

7. Εισάγονται οι τελικές και οι καταργούμενες διατάξεις αναφορικά με τους Ε.Φ.Κ. που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και ορίζεται η έναρξη ισχύος των οικείων ρυθμίσεων. (άρθρα 39)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα:

1. Τροποποιείται η μέθοδος υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως προς τα φυσικά πρόσωπα, σε διαφοροποίηση με τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες (ισούται εφεξής με τον κύριο φόρο επί του κάθε ακινήτου και την προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους). (άρθρα 40 και 44)

2. Εντάσσεται στα υποκείμενα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ο μετά από αποποιήσεις κληρονόμος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 41)

3. Παρατείνεται και για το έτος 2022 η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται:

– σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Ομοίως, παρατείνεται και για το έτος 2022, η απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των ανωτέρω αναφερόμενων πυρκαγιών (ίσχυε για τα έτη 2018-2021).

– εντός των οριζόμενων οικισμών των Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών (ίσχυε για το έτος 2021).

– στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση (ίσχυε ειδικά για το έτος 2021). (άρθρο 42)

4. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του κύριου φόρου που διαμορφώνει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μεταξύ άλλων, διαφοροποιούνται οι τιμές του βασικού φόρου ανά φορολογική ζώνη καθώς και οι οικείοι συντελεστές. Οι συντελεστές του βασικού φόρου κτισμάτων διαμορφώνονται, ενδεικτικά, ως εξής:

– για τιμή Ζώνης από 751 έως 1.500 ευρώ/τ.μ. σε 2,80 ευρώ/τ.μ. αντί 3,70 ευρώ/τ.μ. που ισχύει σήμερα,

– για τιμή Ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,70 ευρώ/τ.μ., ενώ με το ισχύον καθεστώς για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4,5 ευρώ/τ.μ. και από 2.001 έως 2.500 είναι 6 ευρώ/τ.μ.

– για τιμή Ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται

σε 4,50 ευρώ/τ.μ., αντί 7,60/τ.μ. που ισχύει σήμερα.   (άρθρο 43)

5. Ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και προσδιορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων. (άρθρο 45)

6. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

– Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ενώ σήμερα η εν λόγω έκπτωση ισχύει για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ.

– Προσδιορίζεται στο 25%, η έκπτωση φόρου για αξία ακίνητης περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ.  (άρθρο 46)

7.Προβλέπεται η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έως δέκα (10) μηνιαίες δόσεις (έως σήμερα δεν προβλεπόταν μέγιστος αριθμός δόσεων). (άρθρο 47)

8. α. Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τον χρόνο υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ιδίως ως προς την περίπτωση κληρονόμων μετά από αποποιήσεις καθώς και την περίπτωση κληρονομικής διαδοχής.

β. Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 48 και 49)
9. α. Καθορίζεται για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. όλων των σχετικών με την υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων και ορίζεται η αναδρομική ισχύς των προαναφερόμενων διατάξεων από 1.1.2022.  (άρθρα 50 και 68)

10.   Καθορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α. έξι (6) τοις εκατό (αντί του 13% που ισχύει) επί των αναφερόμενων στην υπόψη διάταξη αγαθών (λιπάσματα). (άρθρο 51)

11.   Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής αίτησης από τον κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής επιβολής του Φ.Π.Α. επί των αναφερομένων ακινήτων του και ορίζεται η αναδρομική ισχύς της εν λόγω διάταξης από 1.1.2022.
(άρθρο 52 και 68)

12.   Καθορίζονται προθεσμίες υποβολής αίτησης από φυσικά πρόσωπα, που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με σκοπό την πλήρωση θέσεων εργασίας ή την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, για την υπαγωγή τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή.  (άρθρο 53)

13. Εξαιρείται το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 καθώς και οι πρόσοδοί του από τη φορολογία εισοδήματος.
(άρθρο 54)

14. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιουχικών εταιρειών ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στους φορείς αυτούς του κράτους ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.  (άρθρο 55)

15. Παρέχεται η δυνατότητα παροχής πλήρους έκπτωσης ή επιπλέον του προβλεπόμενου με το άρθρο 49 του ν. 4172/2013 ποσοστού έκπτωσης, από τον φόρο εισοδήματος, για το υπερβαίνον κόστος δανεισμού φορολογούμενων που είναι μέλη σε ενοποιημένο όμιλο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. (άρθρο 56)

16. Προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τον φόρο (άρθρο 25 του ν.2961/2001) δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών που έχει κυρωθεί με τον ν. 4428/2016. (άρθρο 57)

17. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.(άρθρο 58)

18. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 59)

19. Ρυθμίζονται ζητήματα παροχής φορολογικών κινήτρων σε δυνητικούς δωρητές αναφορικά με τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (Ε.ΑΝ.Ε.Π.). Ειδικότερα μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι :

i. Τα εισπραττόμενα ποσά των χρηματικών δωρεών από την Ε.ΑΝ.Ε.Π. μέχρι και τις 31.12.2025, δεν αποτελούν στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, ενώ εμφανίζονται σε διακεκριμένο λογαριασμό αποθεματικού.

ii. Από την 1η.1.2026 και μετά, το ως άνω σχηματισμένο αποθεματικό

μεταφέρεται τμηματικά και για μία 5ετία για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της Ε.ΑΝ.Ε.Π. κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατ’ έτος.

iii. Σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2025 το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί,

το σύνολο του σχηματισμένου αποθεματικού μεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της Ε.ΑΝ.Ε.Π. κατά τον χρόνο εκείνο. (άρθρο 60)

20. Τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (άρθρο 71Η ν. 4172/2013) Στον σκοπό των εν λόγω εταιρειών, προστίθεται και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και τα μέλη των οικογενειών τους, για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.(άρθρο 61)

ΜΕΡΟΣ Ε’

1. Δεν απαιτείται, αναδρομικά από 05.06.2021, η υποβολή ισόποσης ή άλλης εγγύησης από το ΤΑΙΠΕΔ, για την προκαταβολή και κάθε καταβολή στο Ταμείο των ποσών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011στο πλαίσιο υλοποίησης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ της διαδικασίας ωρίμανσης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» του ν.4799/2021, της διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται.  (άρθρο 62)

2. Παρατείνεται, ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών του ν.1667/1986, που έληξε ή λήγει πριν τις 30.6.2022, έως την ημερομηνία αυτή. (άρθρο 63)

3.α. Προβλέπεται ότι ο λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής σε εθνικές ή διεθνείς διαιτησίες καθώς και σε διαιτησίες που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λαμβάνει από το ποσό της αμοιβής ποσοστό 35%, ενώ ποσοστό 25% αυτής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «έσοδα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από αμοιβές διαιτησιών» και το υπόλοιπο ποσοστό 40% κατατίθεται στον έντοκο λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

β.Συστήνεται τριμελής επιτροπή, ως όργανο διαχείρισης και ελέγχου των λογαριασμών, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας του Ν.Σ.Κ..

γ. Χρεώνεται ο λογαριασμός, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με εντολή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. προς την Τράπεζα Ελλάδος για κάλυψη δαπανών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Ν.Σ.Κ.

δ. Κατανέμεται, κάθε τρία έτη, το σύνολο των ποσών, που είναι κατατεθειμένα στον έντοκο λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αντιστοιχούν στην παρακράτηση ποσοστού 40% επί των αμοιβών των διαιτητών, καθώς και των τόκων των δύο προηγουμένων ετών στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. που υπηρέτησαν σε αυτό κατά την εν λόγω διετία, ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους κατά τη διετία αυτή.(άρθρο 64)

4.α. Επιτρέπεται, χωρίς δημοπρασία, η παραχώρηση με αντάλλαγμα, μέχρι τις 31/10/2022, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, υπό τους ισχύοντες όρους του ν. 2971/2001.

β. Διατηρείται και για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 που αποδίδεται από τον παραχωρησιούχο αφενός στον οικείο Ο.Τ.Α. σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και αφετέρου στο Δημόσιο σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

γ. Καθορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για το έτος 2022 σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.
(άρθρο 65)

5. Παρατείνεται έως 23/4/2024 η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί αίτηση προκειμένου τα αναφερόμενα έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, να λάβουν παραχώρηση χρήσης. (άρθρο 66).

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr