Με θετικό ρυθμό η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο

Ήπια αύξηση εμφάνισε η παροχή δανείων προ τον επιχειρηματικό τομέα τον προηγούμενο μήνα, μετά τη σημαντική υποχώρηση που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο.

Με θετικό αν και προσεκτικά ρυθμό κινήθηκε η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο, καθώς ήταν θετική κατά 150 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής για ποσό άνω των 1,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 580 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3.284 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Φεβρουάριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 607 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.263 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 6,6% από 7,3% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Φεβρουάριο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 4,8% από 5,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.021 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2023, ήταν θετική κατά 150 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.728 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 9,8% από 11,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 9,7% από 10,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 90 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.405 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 10,2% από 18,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 240 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 323 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Φεβρουάριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 21 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 89 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,0%, από -1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 103 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Φεβρουάριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 203 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ)
ΔΕΚ.2022 ΙΑΝ.2023 ΦΕΒ.2023
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 190.415 187.418 186.364
    Μηνιαία καθαρή ροή 3.491 -3.284 -580
    (%) 12μηνη μεταβολή 9,1% 6,3% 5,5%
*
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 74.919 74.021 73.009
    Μηνιαία καθαρή ροή 652 -1.263 -607
    (%) 12μηνη μεταβολή 13,5% 7,3% 6,6%
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 115.496 113.397 113.354
    Μηνιαία καθαρή ροή 2.838 -2.021 27
    (%) 12μηνη μεταβολή 6,3% 5,7% 4,8%
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 71.952 70.209 70.323
    Μηνιαία καθαρή ροή 2.949 -1.728 150
    (%) 12μηνη μεταβολή 12,3% 11,3% 9,8%
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης 64.001 62.576 62.417
      Μηνιαία καθαρή ροή 2.301 -1.405 -90
      (%) 12μηνη μεταβολή 11,8% 10,6% 9,7%
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7.951 7.634 7.906
        Μηνιαία καθαρή ροή 647 -323 240
        (%) 12μηνη μεταβολή 16,6% 18,0% 10,2%
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4.772 4.677 4.624
        Μηνιαία καθαρή ροή 22 -89 -21
        (%) 12μηνη μεταβολή -0,9% -1,4% -2,0%
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης 38.772 38.511 38.407
     Μηνιαία καθαρή ροή -132 -203 -103
     (%) 12μηνη μεταβολή -2,5% -2,4% -2,5%
   1. Στεγαστικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 29.753 29.531 29.441
        Μηνιαία καθαρή ροή -42 -164 -98
        (%) 12μηνη μεταβολή -3,6% -3,6% -3,6%
   2. Καταναλωτικά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 8.687 8.645 8.636
        Μηνιαία καθαρή ροή -87 -34 0
        (%) 12μηνη μεταβολή 1,2% 1,7% 1,6%
   3. Λοιπά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 332 335 330
        Μηνιαία καθαρή ροή -3 -5 -6
        (%) 12μηνη μεταβολή -2,3% -5,7% -7,6%

Πηγή: businessdaily.gr