Ερωτήσεις-απαντήσεις για τις δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Σε περίπτωση που για την πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης ii «δραστηριοποίηση σε Κύριο Κωδικός Δραστηριότητας ή σε Κωδικό Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα» της ενότητας 4.1 της αναλυτικής πρόσκλησης, γίνεται χρήση του Κωδικού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα, τα στοιχεία ποιου έτους λαμβάνονται υπόψη;

Απάντηση: Για την τήρηση της τυπικής προϋπόθεσης ii της ενότητας 4.1 της αναλυτικής πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πλήρους κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που αφορά στο έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για το οποίο έχουν υποβληθεί τα φορολογικά έντυπα στην ΑΑΔΕ.

Ερώτηση 2: Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπάρχει υποχρέωση υποβολής εγγράφου αδειοδότησης;

Απάντηση: Η υποχρέωση αδειοδοτικού εγγράφου αφορά σε έναν από τους ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση. Σε περίπτωση που επιχείρηση διαθέτει ΚΑΔ για τους οποίους απαιτείται έγγραφο αδειοδότησης και ΚΑΔ για τους οποίους δεν απαιτείται, θα πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα αδειοδοτικό έγγραφο.

Ερώτηση 3: Μια επιχείρηση κατά την υποβολή υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 4: Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι “Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει μία (1) νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή της έχει απορριφθεί και δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχει ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή του”. Σε περίπτωση οικειοθελούς απόσυρσης θα έχει δικαίωμα για άλλη 1 ή 2 ακόμα υποβολές, εφόσον η αρχική δεν έχει αξιολογηθεί;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ενότητα 4.1 «Δικαιούχοι – Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και το κεφάλαιο 9 «Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης», οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία (1) ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης στις εξής περιπτώσεις όταν: α) υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησής τους (πριν την έναρξη της αξιολόγησης), β) η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί, γ) δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης, δ) έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη τις υποβληθείσες ενστάσεις τους.

Ερώτηση 5: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού (ΚΑΔ 55) πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» (π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3*** αστέρων είναι επιλέξιμο για την δράση);

Απάντηση: Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3 της αναλυτικής πρόσκλησης αφορούν τους κατ’ ελάχιστον περιορισμούς που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου. Π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην δράση με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγεί σε κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) και άνω με δυναμικότητα από Δώδεκα (12) κλίνες και άνω, πάντοτε τηρουμένων και των λοιπών όρων της Δράσης.

Ερώτηση 6: Για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού, τα οποία θα υποβληθούν με την επιλογή του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), πως αποδεικνύεται η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης στην περίπτωση «Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας»;

Απάντηση: Για τον τομέα του τουρισμού (ΚΑΔ 55 Καταλύματα) για να θεωρηθεί δυνατή η κάλυψη της απαίτησης της αρχικής επένδυσης ως θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας μίας υφιστάμενης μονάδας θα πρέπει μέσω των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου είτε να τεκμηριώνεται ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση του εξοπλισμού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της επιχείρησης) ή να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της Κατηγορίας κατάταξης (π.χ. από 3* σε 4*). Σε κάθε περίπτωση, η πλήρωση του χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης θα εξετάζεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ερώτηση 7: Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 8: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιων ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (π.χ. φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 9: Βάσει ποιού έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των τριών (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ερώτηση 10: Δυνητικός δικαιούχος ο οποίος υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, προέβη, κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, σε μεταφορά της έδρας του από την περιφέρεια Αττικής (Περιφέρεια σε Μετάβαση) στην Στερεά Ελλάδα (Περιφέρεια Λιγότερο Ανεπτυγμένη).
Πληροί την τυπική προϋπόθεση συμμετοχής α/α 21 της Πρόσκλησης της Δράσης όπου προβλέπεται ότι:
Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιλέξουν το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014);

Απάντηση: Η εν λόγω μεταφορά της έδρας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014, ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση)» (βλ. Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων και Συντμήσεων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ερώτηση 11: Από ποιόν πρέπει να υπογράφεται η Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση της αρχικής επένδυσης;

Απάντηση: Για την Τεχνική Έκθεση δεν υπάρχει απαίτηση να είναι υπογεγραμμένη από μηχανικό, αλλά απαιτείται να έχει ουσιαστικά στοιχεία τεκμηρίωσης της αρχικής επένδυσης. Μόνο στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επέκταση δυναμικότητας απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού σε περίπτωση που η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν προβλέπεται/πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα (π.χ άδεια λειτουργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής) με αναφορά στην παραγωγική δυναμικότητα.

Ερώτηση 12: Ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου με χρήση μετρητών και υποβάλει τραπεζικές βεβαιώσεις με τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων. Θα πρέπει να φέρει και τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να υποβάλει και τα δύο. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω και οι ημερομηνίες των υπολοίπων θα πρέπει να είναι οι ίδιες για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις των εταίρων /μετόχων.

Ερώτηση 13: Επιχείρηση η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Κανονισμού De minimis, στις 30/06/2023, για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος Ι (ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) ποιο διάστημα πρέπει να αφορά η βεβαίωση;

Απάντηση: Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 01/01/2023 έως 31/03/2023, ενώ δύναται να συμπεριλάβει περισσότερα του ενός τριμήνου, έως και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (συνεχόμενα και ολόκληρα τρίμηνα) μεταξύ 01/06/2022 έως 31/05/2023. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Αν χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός λογαριασμών της επιχείρησης ως απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει η χρονική διάρκεια των μέσων υπολοίπων τους να είναι η ίδια.

Ερώτηση 14: Για την Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου, μπορούν να συνδυαστούν Τραπεζικές βεβαιώσεις, οι οποίες αναφέρουν τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων, με Τραπεζικές Βεβαιώσεις Επαγγελματικών λογαριασμών;

Απάντηση: Επιτρέπεται να συνδυαστούν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του καθεστώτος De minimis.

Ερώτηση 15: Κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το καθεστώς του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), η προσκόμιση π.χ. άδειας οικοδομής, άδεια εγκατάστασης ή και άλλες συναφείς εγκρίσεις αδειοδότησης για την αξιολόγηση του κριτηρίου Γ3 «Απαιτήσεις Αδειοδότησης» επηρεάζει την πληρότητα του «χαρακτήρα κινήτρου»;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού 651/2014 «προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών». Ως εκ τούτου, η έκδοση αδειών δεν αλλοιώνει τον «χαρακτήρα κινήτρου».

Ερώτηση 16: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή;

Απάντηση: Η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από το Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ερώτηση 17: Ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την έναρξη εργασιών και την επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία της νέας αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 18: Δαπάνες για αγορά Η/Υ και παρεμφερούς εξοπλισμού είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software) είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει ο εξοπλισμός ΤΠΕ να περιλαμβάνεται στο ίδιο τιμολόγιο ή στην ίδια σύμβαση με τον νέο ενισχυόμενο παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Εναλλακτικά θα πρέπει ο προμηθευτής του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού να ορίζει (π.χ. σε προσφορά ή άλλο επίσημο έγγραφό του) ρητά την αναγκαιότητα προμήθειας του εξοπλισμού ΤΠΕ για την σωστή λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού εξοπλισμού.

Ερώτηση 19: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση στο Παράρτημα Ι των Δικαιολογητικών Υποβολής αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως και 9, καθαρής αξίας άνω των 50.000€. Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται για κάθε διακριτό φυσικό αντικείμενο, σε επίπεδο (εγγραφής) δαπάνης στο ΟΠΣΚΕ, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται.
Μόνο στην περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές κ.λ.π.) προσκομίζεται μία (1) συνοδευόμενη με σχετική τεκμηρίωση.

Ερώτηση 20: Η κατηγορία δαπάνης 11 «Έμμεσες Δαπάνες» είναι υποχρεωτική και για τα δύο καθεστώτα ενίσχυσης (Καν. De minimis 1407/2013 και Καν. ΓΑΚ 651/2014) και πώς συνυπολογίζεται στον προτεινόμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική μόνο για τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν με τον Καν. De minimis 1407/2013 και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τον Καν. ΓΑΚ 651/2014. Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης και περιλαμβάνονται στον συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
Για παράδειγμα, για μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμό 252.520€:
Άθροισμα Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Άμεσων Δαπανών 236.000€ Έμμεσες Δαπάνες: 236.000€ χ 7% = 16.520€. Επομένως 236.000€ + 16.520€ = 252.520€

Ερώτηση 21: Στην κατηγορία 3 «εξοπλισμός green» και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία εξοπλισμού 3.3 που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή):
α) η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη;
β) μπορεί η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται στο δίκτυο και να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ή θα πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης;
γ) η εγκατεστημένη ισχύς δύναται να ξεπερνά τα 10kW και θα αφορά την επιχορήγηση μιας και μόνο σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ;

Απάντηση:
α) Ναι, η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3.3 και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 10kW, συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνους μετρητές ενέργειας και τηλεμετρίας (smart metering).
β) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί και να διοχετεύεται στο δίκτυο ώστε να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια (αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακού συμψηφισμού). Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο. Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.
γ) Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης, όπως προκύπτει από την συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης της επιχείρησης, τις ενεργειακές ανάγκες που στοχεύει να καλύψει η επιχείρηση, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Ωστόσο η επιδότηση δίνεται κατά μέγιστο στα 10kW εγκατεστημένης ισχύος του ΦΒ. Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση θα κυμαίνεται ανάλογα με τις συμβάσεις σύνδεσης που έχει συνάψει η επιχείρηση με τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει πχ. Σύμβαση Σύνδεσης 15kW – τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά θα επιδοτηθεί για τα 10kW και τα υπόλοιπα 5kW θα πρέπει να τα καλύψει με διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ερώτηση 22: Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση, κατά το στάδιο υλοποίησης, σε άλλη Περιφέρεια;

Απάντηση: Κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων οι δικαιούχοι οφείλουν να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης. Για την Περιφέρεια Αττικής για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 θα πρέπει επιπλέον να μην επηρεάζεται η εγκεκριμένη ένταση ενίσχυσης.

Ερώτηση 23: Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ μισθωτής εργασίας του νέου προσωπικού;

Απάντηση: Η απαίτηση της διατήρησης των ΕΜΕ μισθωτής εργασίας δεν αφορά στο νέο προσωπικό που επιδοτείται στην κατηγορία δαπάνης 10 (μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων), αλλά στην υποχρέωση που έχει η επιχείρηση, κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της, να διατηρήσει κατά το 12μηνο που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήματος επαλήθευσης, τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας που διέθετε το 12μηνο πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
Στον υπολογισμό διατήρησης των ΕΜΕ δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιχορηγούμενες ΕΜΕ της επιχείρησης για το διάστημα που επιχορηγούνται από τη Δράση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρήσει τις πρόσθετες ΕΜΕ πέραν του διαστήματος επιχορήγησης τους, προσμετρώνται στον παραπάνω υπολογισμό.
_____________________________________________________

168  29/03/2023
Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ)

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Σε περίπτωση που για την πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης ii «δραστηριοποίηση σε Κύριο Κωδικός Δραστηριότητας ή σε Κωδικό Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα» της ενότητας 4 της αναλυτικής πρόσκλησης, γίνεται χρήση του Κωδικού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα μεγαλύτερα έσοδα, τα στοιχεία ποιού έτους λαμβάνονται υπόψη;

Απάντηση: Για την τήρηση της τυπικής προϋπόθεσης ii της ενότητας 4 της αναλυτικής πρόσκλησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πλήρους κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που αφορά στο έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για το οποίο έχουν υποβληθεί τα φορολογικά έντυπα στην ΑΑΔΕ.

Ερώτηση 2: Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπάρχει υποχρέωση υποβολής εγγράφου αδειοδότησης;

Απάντηση: Η υποχρέωση αδειοδοτικού εγγράφου αφορά σε έναν από τους ΚΑΔ που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση. Σε περίπτωση που επιχείρηση διαθέτει ΚΑΔ για τους οποίους απαιτείται έγγραφο αδειοδότησης και ΚΑΔ για τους οποίους δεν απαιτείται, θα πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα αδειοδοτικό έγγραφο.

Ερώτηση 3: Μια επιχείρηση κατά την υποβολή υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης;

Απάντηση: Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να υποβάλει έγγραφο αδειοδότησης για τον/τους ΚΑΔ επένδυσης κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 4: Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι “Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει μία (1) νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή της έχει απορριφθεί και δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχει ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή του”. Σε περίπτωση οικειοθελούς απόσυρσης θα έχει δικαίωμα για άλλη 1 ή 2 ακόμα υποβολές, εφόσον η αρχική δεν έχει αξιολογηθεί;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ενότητα 4 «Δικαιούχοι της Δράσης – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και το κεφάλαιο 9 «Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας», οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία (1) ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης στις εξής περιπτώσεις όταν: α) υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησής τους (πριν την έναρξη της αξιολόγησης), β) η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί, γ) δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης, δ) έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη τις υποβληθείσες ενστάσεις τους.

Ερώτηση 5: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού (ΚΑΔ 55) πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.2. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ» (π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3* αστέρων είναι επιλέξιμο για την δράση);

Απάντηση: Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.2 της αναλυτικής πρόσκλησης αφορούν τους κατ’ ελάχιστον περιορισμούς που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου. Π.χ. Ξενοδοχείο με Κατάταξη κατηγορίας 3* (τριών αστέρων) μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην δράση με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγεί σε κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) και άνω με δυναμικότητα από Δώδεκα (12) κλίνες και άνω, πάντοτε τηρουμένων και των λοιπών όρων της Δράσης.

Ερώτηση 6: Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Απάντηση: Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καθότι ως πραγματικός δικαιούχος λογίζεται ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης τους.

Ερώτηση 7: Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση 01/07 – 30/06, ποιών ετών τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του μεγέθους τους;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δικαιούχου επιχείρησης, βάσει του ορισμού της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν).

Ερώτηση 8: Βάσει ποιού έτους πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ΕΜΕ για τον έλεγχο πλήρωσης της τυπικής προϋπόθεσης των δύο (2) ΕΜΕ;

Απάντηση: Για τη πλήρωση της τυπικής προϋπόθεσης των δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Π.χ. στην περίπτωση επιχείρησης η οποία υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2023, η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης θα εξεταστεί με βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή του ΕΦΚΑ-ΝΑΤ για το διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ερώτηση 9: Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή;

Απάντηση: Η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή. Εάν η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ είναι υπογεγραμμένη μόνο από το Δικαιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ερώτηση 10: Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψιν για την επιλεξιμότητα των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου μιας επιχείρησης στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησής της έχει αρχικά απορριφθεί και έχει υποβάλλει νέα αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών για το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης χρηματοδότησης.

Ερώτηση 11: Δαπάνες για αγορά Η/Υ και παρεμφερή εξοπλισμού είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι δαπάνες για εξοπλισμό ΤΠΕ (hardware & software) είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει ο εξοπλισμός ΤΠΕ να περιλαμβάνεται στο ίδιο τιμολόγιο ή στην ίδια σύμβαση με τον νέο ενισχυόμενο παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Εναλλακτικά θα πρέπει ο προμηθευτής του ενισχυόμενου παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού να ορίζει (π.χ. σε προσφορά ή άλλο επίσημο έγγραφό του) ρητά την αναγκαιότητα προμήθειας του εξοπλισμού ΤΠΕ για την σωστή λειτουργία του ενισχυόμενου παραγωγικού εξοπλισμού.

Ερώτηση 12: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση στο Παράρτημα Ι των Δικαιολογητικών Υποβολής αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως και 9, καθαρής αξίας άνω των 50.000€. Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Απάντηση: Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται για κάθε διακριτό φυσικό αντικείμενο, σε επίπεδο (εγγραφής) δαπάνης στο ΟΠΣΚΕ, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται.
Μόνο στην περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές κ.λ.π.) προσκομίζεται μία (1) συνοδευόμενη με σχετική τεκμηρίωση.

Ερώτηση 13: Η κατηγορία δαπάνης 11 «Έμμεσες Δαπάνες» είναι υποχρεωτική; Πώς συνυπολογίζεται στον προτεινόμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Η κατηγορία αυτή είναι υποχρεωτική. Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης και περιλαμβάνονται στον συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
Για παράδειγμα, για μια αίτηση χρηματοδότησης με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 132.680€: Άθροισμα Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Άμεσων Δαπανών 124.000€ Έμμεσες Δαπάνες: 124.000€ χ 7% = 8.680€. Επομένως 124.000€ + 8.680€ = 132.680€

Ερώτηση 14: Στην κατηγορία 3 «εξοπλισμός green» και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία εξοπλισμού 3.3 που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή):
α) η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη;
β) μπορεί η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται στο δίκτυο και να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ή θα πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης;
γ) η εγκατεστημένη ισχύς δύναται να ξεπερνά τα 10kW και θα αφορά την επιχορήγηση μιας και μόνο σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ;

Απάντηση:
α) Ναι, η δαπάνη εγκατάστασης net metering είναι επιλέξιμη στην κατηγορία 3.3 και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 10kW, συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνους μετρητές ενέργειας και τηλεμετρίας (smart metering).
β) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί και να διοχετεύεται στο δίκτυο ώστε να συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια (αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακού συμψηφισμού). Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο. Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.
γ) Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης, όπως προκύπτει από την συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης της επιχείρησης, τις ενεργειακές ανάγκες που στοχεύει να καλύψει η επιχείρηση, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Ωστόσο η επιδότηση δίνεται κατά μέγιστο στα 10kW εγκατεστημένης ισχύος του ΦΒ. Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση θα κυμαίνεται ανάλογα με τις συμβάσεις σύνδεσης που έχει συνάψει η επιχείρηση με τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει π.χ. Σύμβαση Σύνδεσης 15kW – τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά θα επιδοτηθεί για τα 10kw και τα υπόλοιπα 5kW θα πρέπει να τα καλύψει με διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ερώτηση 15: Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση, κατά το στάδιο υλοποίησης, σε άλλη Περιφέρεια;

Απάντηση: Κατά το στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων οι δικαιούχοι οφείλουν να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης.

Ερώτηση 16: Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ μισθωτής εργασίας του νέου προσωπικού;

Απάντηση: Η απαίτηση της διατήρησης των ΕΜΕ μισθωτής εργασίας δεν αφορά στο νέο προσωπικό που επιδοτείται στην κατηγορία δαπάνης 10 (μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων), αλλά στην υποχρέωση που έχει η επιχείρηση, κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της, να διατηρήσει κατά το 12μηνο που προηγείται της υποβολής του τελικού αιτήματος επαλήθευσης, τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας που διέθετε το 12μηνο πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.
Στον υπολογισμό διατήρησης των ΕΜΕ δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιχορηγούμενες ΕΜΕ της επιχείρησης για το διάστημα που επιχορηγούνται από τη Δράση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρήσει τις πρόσθετες ΕΜΕ πέραν του διαστήματος επιχορήγησης τους, προσμετρώνται στον παραπάνω υπολογισμό.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr