ΥΠΕΣ: Κλιμακωτή μείωση του χρόνου παραγραφής οφειλών προς τους Δήμους

Ένα ακόμη «αγκάθι» στις σχέσεις πολιτών και Ο.Τ.Α., η μείωση του χρόνου παραγραφή των κάθε είδους υποχρεώσεων των πολιτών προς τους Δήμους στην πενταετία, γίνεται δεκτό από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με ρύθμιση η οποία όμως συνοδεύεται από μεταβατικές ενδιάμεσες προθεσμίες, προφανώς για να μετριαστεί η απώλεια εσόδων των Ο.Τ.Α.

Η νέα ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του ΥΠΕΣ.

Η νέα υπέρ των πολιτών ρύθμιση για το χρόνο παραγραφής των οφειλών προς τους ΟΤΑ, που ήταν πάγιο θεσμικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, προβλέπει τα εξής:

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ),  δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Σήμερα στην πράξη οι Ο.Τ.Α. διεκδικούν και εισπράττουν αναδρομικές οφειλές των ετών 2009 έως και 2022, δηλαδή οφειλές 14ετίας. Το χρονικό αυτό διάστημα παραγραφής θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος, έως ότου να φτάσει την 20ετία.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να επανέλθει σε ισχύ για τις οφειλές αυτές η 5ετής παραγραφή, η οποία ήδη ισχύει σε όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο. Μέχρι στιγμής αυτό είχε γίνει δεκτό μόνον ως προς τη λήψη πιστοποιητικού ΤΑΠ. Με τη ρύθμιση αυτή ο χρόνος παραγραφής μειώνεται σταδιακά στα 10 έτη για τις παλαιότερες οφειλές προ του 2013, στα 8 έτη για τις οφειλές προ του 2018 και στη συνέχεια στα 5 έτη για τις οφειλές από 1.1.2018 και μετά. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Οφειλές ετών 2009 – 2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται κατά την περ. α’ περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

Οφειλές έτους 2018 και επομένων και μελλοντικές οφειλές: Οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.

Σημειώνουμε ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο δεν περιλαμβάνονται, και παραμένουν ως σημαντική εκκρεμότητα,  οι υπόλοιπες τρείς θεσμικές ρυθμίσεις που έχει ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ για απρόθεσμη δήλωση αδήλωτων επιφανειών ακινήτων, για αυτόματη διακοπή χρέωσης δημοτικών τελών στα ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ρευματοδότηση και για περιορισμό των προστίμων και προσαυξήσεων στο 50%.

Πηγή: taxheaven.gr