Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2022

Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2022 (Τελευταία Ενημέρωση: 19/4/2023 2:00 μμ)

 

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν το αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2. Ποιοι υποβάλουν βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59,61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της Α.1275/2021. Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της Α.1275/2021, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Πότε πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;

Για το φορολογικό έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς – επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.

4. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο myAADE και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω myAADE;

Ναι, σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.

5. Ποια είναι τα είδη αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Συντ/τής παρ/σης φόρου (%) Είδος Εισοδημάτων
1. 5 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία(εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
2. 0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία(Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές αποφάσεις), εκτός τόκων που αποστέλλονται βάσει της ΠΟΛ. 1033/2014.
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
5. 0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρείες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019 , όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5000/2022, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ
6. 0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου, εκτός από τους τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ. 1033/2014
7. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
8. 5 Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ.
9. 5 Αμοιβές μελών ΔΣ Α.Ε που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας
10. Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5000/2022 για τα οποία καταβάλλεται οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% και μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις ή απαλλάσσονται (εισαχθέντα ή μη αντίστοιχα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
11. Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους
14. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/13 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους
15. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 71Β του ν.4172/2013
18. Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019

6. Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;

Ναι. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε από τη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. την επικαιροποιημένη εφαρμογή του φορολογικού έτους 2022. Σας υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο απαιτείται να είναι συμπιεσμένο.

7. Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα;

Για τη δημιουργία του αρχείου, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στο πεδίο «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις», επιλέγοντας «Φορολογικές Υπηρεσίες», στην ενότητα «Δηλώσεις παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων» είναι διαθέσιμη η επιλογή «Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης από μερίσματα-τόκους-δικαιώματα». Στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας υπάρχουν και σχετικές οδηγίες εγκατάστασης της συγκεκριμένης εφαρμογής.

8. Μπορώ να υποβάλω τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2022 με το παλαιό πρόγραμμα (αυτό που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2021 – χρήση 2021);

Όχι, πρέπει απαραιτήτως η δημιουργία του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων να γίνει με το καινούριο πρόγραμμα φορολογικού έτους 2022.

9. Έχω υποβάλλει δηλώσεις απόδοσης παρακρατουμένου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.1100/2019. Θα πρέπει να υποβάλλω ετήσιο αρχείο σύμφωνα με την Α.1006/2023;

Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 της Α.1006/2023 απόφασης για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 3 που αφορούν μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή ετήσιου αρχείου, από τους:

i) καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και φορείς Δημοσίου οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

ii) φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα εκείνο του 2022 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

iii) καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 και 18 του Παραρτήματος 3.

iv) τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3.

Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της ΠΟΛ. 1033/2014 δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν ετήσιο αρχείο.

10. Αποστέλλονται τα προμερίσματα ΑΕ και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός του 2021;

Οι υπόχρεοι που κατέβαλαν εντός του 2021 προμερίσματα ΑΕ ή προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ και τα έχουν στείλει με δηλώσεις απόδοσης φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με την Α1100/2019 το 2021, δεν υποχρεούνται σε ετήσιο αρχείο βεβαιώσεων μερισμάτων φορολογικού έτους 2022 (Α 1006/2023).

11. Ποιοι υπάγονται στη νέα οικειοθελή παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας με το ελληνικό Δημόσιο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Πρόσθετη Πράξη του Νέου Συνυποσχετικού που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α’226);

Στη Νέα Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας περιλαμβάνονται οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι των ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees) πλοίων με ελληνική σημαία και των αλλοδαπών ή ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή μισθωτριών εταιρειών υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees) πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σημαία πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) των ως άνω πλοιοκτητριών που τα πλοία τους διαχειρίζονται από εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Με την Πρόσθετη Πράξη του Νέου Συνυποσχετικού ορίζεται ότι αυτή αφορά μόνο στα πλοία της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 των ως άνω επιχειρήσεων.

Η Νέα Οικειοθελής Παροχή αφορά στο σύνολο των μετόχων κ.λπ. των παραπάνω επιχειρήσεων δεδομένου ότι πληρώθηκε η προϋπόθεση των άρθρων 6 παρ. 2 και 7 παρ. 2 του Νέου Συνυποσχετικού όπως βεβαιώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ αυτού και ισχύει εφεξής για όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις ανεξάρτητα εάν προσχώρησαν ή όχι στο Νέο Συνυποσχετικό.

12. Ποια μερίσματα αποστέλλονται με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης του Παραρτήματος 3 της Α.1006/2023;

Με τον κωδικό 10 αποστέλλονται τα μερίσματα των εταιρειών των άρθρων 2, 26 και 26β παρ.1 και 3 του ν.27/1975 που εμπίπτουν στη Νέα Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ανεξάρτητα της προσχώρησης ή μη στο Νέο Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη και ανεξάρτητα αν τα μερίσματα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ή όχι.

13. Ποιος υποχρεούται σε αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου για τα μερίσματα που περιλαμβάνονται στον κωδικό 10 του Παραρτήματος 3 της Α.1006/2023 απόφασης;

Υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού (ετήσιου) αρχείου για τα μερίσματα του κωδικού 10 είναι όσοι καταβάλλουν τα ως άνω μερίσματα είτε πρόκειται για ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες ή ναυλώτριες εταιρίες υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία είτε για τα ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία ημεδαπών και αλλοδαπών πλοιοκτητριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία.

14. Ποιος αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο για τα μερίσματα αλλοδαπών εταιριών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies), με μετοχές που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και τα οποία καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας;

Στην περίπτωση που τα εν λόγω μερίσματα υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπεγράφη ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα και το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), αποστέλλονται με τον κωδικό 10 του Παραρτήματος 3 της Α.1006/2023 και το ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον αυτά παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ως προς τα δικαιολογητικά απόδειξης του εισοδήματος που αποκτά το φυσικό πρόσωπο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (Α’81), καθόσον την ευθύνη απόδειξης της προέλευσης του εισοδήματος φέρει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση που οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής (και στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν την είσπραξη των μερισμάτων και πληρωμή τους στους μετόχους), δεν γνωρίζουν εάν τα μερίσματα αλλοδαπών εταιριών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών, με μετοχές που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αφορούν μερίσματα που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής ή εάν πρόκειται για μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του ν. 27/1975 διαβιβάζουν τα εν λόγω μερίσματα με τον κωδικό 7 του Παραρτήματος 3 της Α.1006/2023.

Τονίζεται ότι η υποχρέωση αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου για τα μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών, υφίσταται για τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, μόνο στην ως άνω περίπτωση καταβολής μερισμάτων αλλοδαπών εταιριών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies), με μετοχές που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και τα οποία καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Δεδομένου ότι ο πίνακας με τα στοιχεία των υπόψη μερισμάτων που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση από την ηλεκτρονική πληροφόρηση, είναι προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης (Ε1), το Φυσικό Πρόσωπο-δικαιούχος του μερίσματος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διαφορετικό κωδικό στη φορολογική του δήλωση (Ε1) με βάση τα δικαιολογητικά που έχει στη διάθεσή του.

15. Πώς αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό αρχείο τα μερίσματα των Ο.Σ.Ε.Κ.Α.;

Τα μερίσματα των ημεδαπών Ο.Σ.Ε.Κ.Α., καθώς και των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, τα οποία απαλλάσσονται του φόρου, αποστέλλονται με τον κωδικό 5 του Παραρτήματος 3 της Α. 1006/2023 εφόσον όταν καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Τα μερίσματα ΟΣ.Ε.Κ.Α. χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, διαβιβάζονται με τον κωδικό 7 του Παραρτήματος 3 της Α.1006/2023. Η αποστολή των στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού αρχείου των ως άνω μερισμάτων των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που είναι εισηγμένα σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, πραγματοποιείται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Πηγή: forin.gr