Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης

1. Είμαι εργοδότης. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, προκειμένου οι διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που χορηγώ στους εργαζόμενους μου να μην υπόκεινται σε εισφορές;

Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά είναι οι ακόλουθες :

Α) Να χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους

Β) Η αξία τους να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

Γ) Να ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, και

Δ) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες να ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους (Εγκύκλιος 22/2023).

2. Ο εκδότης των διατακτικών σίτισης για τους εργαζόμενους της επιχείρησής μου πρέπει να είμαι εγώ, ή μπορεί να είναι και άλλη επιχείρηση ;

Ο εκδότης των διατακτικών μπορεί να είναι είτε ο εργοδότης είτε άλλη επιχείρηση που έχει συνάψει σύμβαση με τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες να ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

3. Σε περίπτωση που η αξία των διατακτικών που χορηγώ στους εργαζόμενους της επιχείρησής μου δεν είναι 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, αλλά 10 ευρώ, υπόκεινται σε εισφορές όλο το ποσό ή μόνο το υπερβάλλον ποσό των 4 ευρώ. ;

Εάν δεν πληρείται εκ μέρους του εργοδότη η προϋπόθεση των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν για το σύνολο των διατακτικών και όχι μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

4. Εκτός από τις διατακτικές μέσα στον χώρο της εργασίας παρέχω και φαγητό. Επηρεάζει αυτό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω ;

Όχι δεν επηρεάζει τις ανωτέρω προϋποθέσεις εάν ο εργοδότης παρέχει και έτοιμο φαγητό στην εργασία του ασφαλισμένου.

5. Επηρεάζει τις προϋποθέσεις υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ο χρόνος ή ο τρόπος αγοράς των διατακτικών σίτισης από τον εργοδότη ;

Οι διατάξεις δεν θέτουν περιορισμό ως προς τον τρόπο ή τον χρόνο αγοράς των διατακτικών από τα καταστήματα.

6. Από πότε ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις ;

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023.

Πηγή: forin.gr