Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας

Α. 1122/2023Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας

Αριθμ. Α.1122

ΦΕΚ Β 4976 – 09.08.2023

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ ταξιδίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 26ε,

β) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),

γ) του ν. 3182/2003 (Α’ 220),

δ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) εφεξής Κ.Φ.Δ.,

ε) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ζ) της υπό στοιχεία Α. 1049/2023 (Β’ 2577) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130, διορθώσεις σφαλμάτων Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων τους.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΓ 1021773 ΕΞ 2023/16.2.2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ως Αναπληρωτή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας ή κωλύματος αυτού κατά το διάστημα από 13.2.2023 έως και 31.12.2023», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης

Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων:

α) Πρώτης κατηγορίας ναυλωμένων βάσει χρόνου/ ταξιδίου με σημαία ελληνική, ξένη, και Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Υπόδειγμα Ι) και

β) δεύτερης κατηγορίας ναυλωμένων βάσει χρόνου/ ταξιδίου με σημαία ελληνική, ξένη, και Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Υπόδειγμα ΙΙ) για την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, παράλληλα με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26δ του ν. 27/1975, από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, έχουν, όπως τα συνημμένα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

Υπόχρεος υποβολής δήλωσης

Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχει υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδιού, παράλληλα με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων του, υπό τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Α. 1049/2023 (Β’ 2577) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 3

Υπολογισμός φόρου και μειώσεων

1. Ο φόρος πλοίων της παρούσας υπολογίζεται:

α) Για πλοία πρώτης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 27/1975,

β) για πλοία δεύτερης κατηγορίας με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού, καθώς και

γ) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ναύλωσης βάσει χρόνου ταξιδίου αυτών.

2. Οι μειώσεις του φόρου υπολογίζονται ως εξής:

α) Για πλοία πρώτης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975, ήτοι με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού για πλοία με ελληνική σημαία και με τις διατάξεις των περ. β’ή γ’της παρ. 1 του ίδιου άρθρου για πλοία ανεξαρτήτως σημαίας.

Δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται από τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317).

β) Για πλοία δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, της παρ. 3 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του ν. 27/1975, ενώ για τα πλοία με σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής και με ξένη σημαία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5, της παρ. 3 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

Οι απαλλαγές και οι μειώσεις από τον φόρο, που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 12 και του άρθρου 13, δεν ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας, με εξαίρεση την απαλλαγή που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 13 (άρθρο 41 του ν. 3182/2003).

Άρθρο 4

Χρόνος υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου

1. Για την υποβολή της δήλωσης, τη βεβαίωση και την καταβολή του φόρου πλοίων, καθώς και τις προθεσμίες αυτών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον ν. 27/1975 και στο άρθρο 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου.

2. Για πλοία πρώτης κατηγορίας τα οποία είναι ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου από φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης, υποβάλλεται δήλωση προς την Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με την κατάσταση πλοίων κατά την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1049/2023 (Β’ 2577) κοινής υπουργικής απόφασης. Tο αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών (3) από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας, γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου ή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της Τ.Ο. εφόσον η δήλωση υποβληθεί τις πέντε (5) τελευταίες εργάσιμες ημέρες του μηνός Φεβρουαρίου και οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους.

3. Για πλοία δεύτερης κατηγορίας τα οποία είναι ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου από φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης υποβάλλεται δήλωση στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με την κατάσταση πλοίων κατά την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α. 1049/2023 κοινής υπουργικής απόφασης. Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου, εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου αντίστοιχα.

Άρθρο 5

Τρόπος υποβολής δήλωσης

1. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων της παρούσας υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) των δηλώσεων και των δικαιολογητικών των άρθρων 1 και 6 της παρούσας αντίστοιχα είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. θεωρείται κατά περίπτωση η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρηθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη ή η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Επίσης είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.

2. Η καταχώριση του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του ΤΑΧΙS στο είδος φόρου 1218 «Φόρος πλοίων Α’ κατηγορίας με ελληνική σημαία ν. 27/1975», στο είδος φόρου 1208 «Φόρος πλοίων Α’ κατηγορίας με ξένη σημαία ν. 27/1975» και στο είδος φόρου 1216 «Φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Α’ + Β’ κατηγορίας του ν. 27/1975)» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001 αντίστοιχα.

Η καταχώριση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του ΤΑΧΙS στο είδος φόρου 1219 «Φόρος πλοίων Β’ κατηγορίας με ελληνική σημαία ν. 27/1975» και στο είδος φόρου 1216 «Φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Α’ + Β’ κατηγορίας του ν. 27/1975)» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001 αντίστοιχα.

Ειδικά, για δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ξένη σημαία με την παρούσα ορίζεται ότι ο φόρος καταχωρείται στο είδος φόρου 1216 «φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής» με τον ίδιο Α.Λ.Ε.

3. Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myAADE της Α.Α.Δ.Ε., είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan). Την ανάρτηση ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του φορολογούμενου στη δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Άρθρο 6

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Κατά την υποβολή της δήλωσης και τον υπολογισμό των μειώσεων του φόρου συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έγγραφο εθνικότητας από το οποίο προκύπτουν το όνομα, ο τύπος, η σημαία, ο λιμένας και ο αριθμός νηολογίου, το Δ.Δ.Σ, ο αριθμός ΙΜΟ, οι ΚΟΧ και οι ΚΚΧ και η ηλικία του πλοίου.

β) Βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για το χρόνο παράδοσης του πλοίου, έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση, μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας λιμεναρχείου νηολόγησης του πλοίου. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής και ειδικά για τα πλοία με ξένη σημαία, η ηλικία του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου.

γ) Πιστοποιητικό οικείου νηολογίου για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας του πλοίου.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή μεταφρασμένο και επικυρωμένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, επικυρωμένου δεόντως.

ε) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε Κ.Ο.Χ. και Κ.Κ.Χ, η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία λιμεναρχείου νηολόγησης του εκάστοτε πλοίου στην περίπτωση που δεν έχει καταμετρηθεί.

στ) Σε περίπτωση μειώσεων του φόρου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975, η βεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών γίνεται έπειτα από δήλωση του ναυπηγείου ή του εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων που τις εκτέλεσε για τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών αλλά και του νηογνώμονα που τις παρακολούθησε, η δε βεβαίωση για το ποσό της δαπάνης γίνεται με τη χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης του ναυπηγείου ή εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων ή σε περίπτωση αυτεπιστασίας με βεβαίωση ανάλογου περιεχόμενου της αρμόδιας επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) Το ποσό των δαπανών που περιλαμβάνει η βεβαίωση του ναυπηγείου ή εργοστασίου ή άλλης εγκατάστασης επισκευής πλοίων αντιστοιχεί στο ποσό που απεικονίζεται στα εκδιδόμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις επισκευές. Επιπλέον, απαιτείται βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την εισαγωγή του συναλλάγματος που να καλύπτει το σύνολο των δαπανών αυτών, εφόσον έγιναν από τον ίδιο τον ναυλωτή.

ζ) Έγγραφο κατάρτισης σύμβασης ναύλωσης βάσει χρόνου/ταξιδίου στην περίπτωση που ο εκναυλωτής παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος (ναύλος) τη χρήση πλοίου στον ναυλωτή για διενέργεια θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων ή προσώπων ή άλλο συμφωνηθέντα σκοπό. Εφόσον το έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνυποβάλλεται επίσημη μετάφραση από τις αρμόδιες Αρχές.

η) Αντίγραφο κατάστασης πλοίων κατά την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους στην οποία αναγράφονται τα πλοία τα οποία είναι ναυλωμένα βάσει χρόνου/ ταξιδίου ανάλογα με τη σημαία και από την οποία προκύπτει η εκπλήρωση των όρων υπαγωγής των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης στον φόρο χωρητικότητας.

θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τη νομοθεσία και αποδεικνύει τη δικαιολόγηση μειώσεων του φόρου πλοίων.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις.

1. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το συνολικό αναγραφόμενο στην κατάσταση της 1η Ιανουαρίου 2023 ναυλωμένο στόλο βάσει χρόνου/ταξιδίου του δικαιούχου, σε περίπτωση υπαγωγής του στον φόρο χωρητικότητας για το φορολογικό έτος 2023, υποβάλλονται μέχρι την 18η Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1049/2023 κοινή υπουργική απόφαση.

Ο φόρος πλοίων που προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές και αναλογεί στις δύο (2) πρώτες δόσεις αυτού καταβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1049/2023 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το συνολικό αναγραφόμενο στην κατάσταση της 1η Ιανουαρίου 2023 ναυλωμένο στόλο βάσει χρόνου/ταξιδίου του δικαιούχου σε περίπτωση υπαγωγής του στον φόρο χωρητικότητας για το φορολογικό έτος 2023, υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2024 και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 αντίστοιχα.

Άρθρο 8

Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2023

Ο Διοικητής κ.α.α.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Υπόδειγμα Ι

Υπόδειγμα ΙΙ

Πηγή: forin.gr