Παροχή οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων δικαιούχων των κατηγοριών του άρθρου 16 ν. 1798/1988 (Α’ 166).

Σχετ: α) Η αρ. Α.1235/26-10-2021 ΚΥΑ με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α» (Β’ 5083).

β) Η αρ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β’ 2710).

γ) Το με αρ. πρωτ. 344001/12-7-2023 (ΑΑΔΕ 196860 ΕΙΣ/27-7-2023 ΕΜΠ) έγγραφο του θ-ΕΦΚΑ με θέμα «Σχετικά με αντιστοίχιση παθήσεων για απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ οχημάτων δικαιούχων των κατηγοριών του άρθρου 16 ν. 1798/1988 (Α’ 166).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα οδηγία διευκρινίζεται ότι οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α) των ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες
Τελωνειακός αρχές στις περιπτώσεις όπου:

i) είτε φέρουν αντιστοίχιση της πάθησης όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Α.1235/26-10-2021 ΚΥΑ (σχετ. α’) ή το Παράρτημα ΙΙ της Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (σχετ. β’) ,

ii) είτε αναφέρεται ολογράφως η πάθηση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αφορά:

1. Τις αρμόδιες Τελωνειακός αρχές

2. Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του θ-Ε.Φ.Κ.Α

3. Τα πρόσωπα που έχουν μία από τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και δικαιούνται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166) εξειδικεύονται οι κατηγορίες παθήσεων των δικαιούχων προσώπων της απαλλαγής από το Τέλος Ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων.

2. Με την α) σχετική ΚΥΑ μεταξύ άλλων ορίστηκαν:

i) Στο άρθρο 1 έγινε εκ νέου η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν.1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.),

ii) Στο άρθρο 4 καταργείται η β) σχετική ΚΥΑ ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την καταργούμενη β) σχετική ΚΥΑ, γίνονται δεκτές.

3. Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γ) σχετικό έγγραφο του θ-ΕΦΚΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) των ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές στις περιπτώσεις όπου:

i) είτε φέρουν αντιστοίχιση της πάθησης όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα της α) σχετικής ΚΥΑ ή το Παράρτημα ΙΙ της β) σχετικής ΚΥΑ,

ii) είτε αναφέρεται ολογράφως η πάθηση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

4. Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται ρητή αντιστοίχιση της πάθησης είτε με μία από τις δύο σχετικές Κ.Υ.Α. είτε να αναφέρεται αυτολεξεί η αντίστοιχη πάθηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) όπως ισχύει.

5. Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας των ΚΕ.Π.Α.

Παράδειγμα 1:

«…Η ανωτέρω πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό 5 πάθηση του παραρτήματος αντιστοίχισης παθήσεων της με αρ. Α. 1235/26-10-2021 (ΦΕΚ 5083/Τ.Β’ / 04-11-2011) Κ.Υ.Α. καθώς πληρούνται οι απαιτούμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις.».

Παράδειγμα 2:

«.Η πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό 5 πάθηση του παραρτήματος αντιστοίχισης παθήσεων της αρ. Δ18Α 5038263 ΕΞ2013/23-10-2013 ΚΥΑ (Β’ 2710) καθώς πληρούνται οι απαιτούμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις…..»

Παράδειγμα 3:

«Ο αξιολογούμενος υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα: ΝΑΙ

* Νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ή καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού ή ήπατος ή καρδιάς ή πνεύμονα (άρθρο 16, παρ. 1, περ. Γ, υποπερ. δ’)»

6. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγράφεται στο κείμενο των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ότι η πάθηση είναι εφ’ όρου ζωής ή δια βίου.

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την αποφυγή διοικητικού βάρους, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Πηγή: forin.gr