Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 έχει παραταθεί η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, τα στελέχη εταιρειών που φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους των εταιρειών που διοικούν, μπορούν ακόμα να υποβάλουν αίτηση για την αναδρομική εφαρμογή της νέας ευνοϊκότερης διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές που αφορούν υποθέσεις πριν τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διάταξη για την αλληλέγγυα ευθύνη προϋποθέτει:

-Το πρόσωπο να φέρει μία εκ των ιδιοτήτων που ορίζει ο νόμος κατά τη λειτουργία / λύση / εκκαθάριση του νομικού προσώπου,

-Οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας του.

-Αυτές να μην καταβλήθηκαν ή να μην αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητά του.

Τα πρόσωπα που θεωρούνται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των φορολογικών οφειλών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι:

  • Οι εκτελεστικοί πρόεδροι.
  • Οι διευθυντές.
  • Οι γενικοί διευθυντές.
  • Οι διαχειριστές.
  • Οι διευθύνοντες σύμβουλοι.
  • Οι εντεταλμένοι στη διοίκηση.
  • Οι εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
  • Τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση.