Ρύθμιση-τακτοποίηση για μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου!

Είθισται στη χώρα μας, ιδίως όταν πλησιάζουν εκλογές, οι εκάστοτε κυβερνήσεις να προχωρούν για ψηφοθηρικούς λόγους σε «τακτοποιήσεις» αυθαιρέτων, σε νομιμοποιήσεις εκτός σχεδίου οικοπέδων, μέσω ρυθμίσεων που αντιβαίνουν του γενικού πλαισίου που ορίζουν οι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί κανόνες. Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ακολουθώντας πιστά την… παράδοση, ανακοίνωσε πώς θα φέρει για ψήφιση ρύθμιση, που θα παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης υπό προϋποθέσεις στα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αφορά αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση άρτια τις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.  Δίνεται, μάλιστα, η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν με δύο τρόπους τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, ενώ καθίσταται σαφές, ότι η προθεσμία για την περαίωση της διαδικασίας είναι η 9η Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα  η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έως και την 9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:

  • Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως ισχύουν.
  • Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου, ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική.

Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις χρήσης της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Επισημαίνεται, στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του. Ομοίως, δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για τον χρόνο ισχύος των οικοδομικών αδειών και των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών του ν. 4495/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διαδικασίες για την έκδοση των ως άνω πράξεων εκτελούνται, διεκπεραιώνονται και ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e-adeies.

Επανέρχεται η νομιμοποίηση για τα μεγάλα αυθαίρετα

Στις προθέσεις του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να επαναφέρει τη ρύθμιση που θα θέτει υπό καθεστώς νομιμοποίησης μεγάλα αυθαίρετα που ανήκουν στην κατηγορία 5 και τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως το καλοκαίρι του 2011. Σημείο κλειδί της νέα ρύθμισης που «ακουμπάει» σε αντίστοιχες παλαιότερες, είναι ότι τα εν λόγω αυθαίρετα που ανήκουν στην κατηγορία 5, δεν θα πρέπει να εδρεύουν σε «απαγορευμένες» περιοχές.

Πηγή : sofokleousin.gr