Οι υπόχρεοι εργοδότες για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολούμενων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας

 

 

 

Η Επιθεώρηση Εργασίας με έγγραφό της αποσαφηνίζει τους υπόχρεους εργοδότες για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολούμενων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει τα παρακάτω:

Το Νομοθετικό Πλαίσιο την αιτιολογική έκθεση του νόμου καθώς και τα πρακτικά της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα:

1.1 Άρθρο 78 του ν. 4808/2021
Στο ν. 4808/2021 και στο άρθρο 78 “Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Τροποποίηση των περ. α’ και β’ του άρθρου 80 του ν. 4144/2013” και στην παρ. β’ αναφέρεται ότι:
«β. Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011

1.2 Υπουργική Απόφαση 90972/15-11-2021
Στην υπ’ αριθμ. 90972/15-11-2021 Υπουργική Απόφαση η οποία τροποποιεί την 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 1 περ. ζ’ του ν. 4808/2021 ορίζεται ότι:
«5.18. Ο εργοδότης ή ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας».
Αλλά και

1.3 Άρθρο 33 του ν. 4663/2020
Στο άρθρο 33 «Τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία» του Ν. 4663/2020 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
«Άρθρο 14 Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. Οδηγοί
1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου φορέα, καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή του Κ.Τ.Ε.Λ., έως την κατάθεση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Οι ιδιοκτήτες οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής, κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α. να έχουν άδεια οδήγησης, β. να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και γ. να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
3. Το π.δ. 246/2006 (Α’ 261) «”Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001” καταργείται στο σύνολό του τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος».

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι, η αναφορά, στην περίπτωση ν της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4808/2021, σε ύπαρξη κανονισμού εργασίας, γίνεται για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, ως εργοδοτών υπόχρεων σε γνωστοποίηση τυχόν αλλαγής / τροποποίησης του ωραρίου/ προγράμματος εργασίας των εργαζομένων τους οδηγών, χωρίς η εν λόγω αναφορά να εισάγει υποχρέωση των εν γένει εργοδοτών της κρίσιμης διάταξης να έχουν Κανονισμό Εργασίας, προκειμένου να εφαρμόζουν την προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, για την εμπρόθεσμη καταχώρηση της αλλαγής/τροποποίησης του ωραρίου/προγράμματος εργασίας των εργαζομένων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιθεώρηση Εργασίας εκφράζει την άποψη, ότι οι υπόχρεοι εργοδότες στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 78 του ν. 4808/2021 και οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας είναι οι:
α) Οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων.
β) Οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων.
γ) Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας.
Που διέπονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 561/2006, και (ΕΕ) 165/2014

Πηγή : taxheaven.gr