Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  48765/2022 με τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», για την ενίσχυση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων με σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Προσοχή, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος θα εξειδικεύεται στην προκήρυξη που θα δημοσιευθεί.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη μείωση του διαχειριστικού ρίσκου που σχετίζεται με τη συγκέντρωση της ζήτησης σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, μπορεί να καθορίζονται διαφορετικές προθεσμίες για επιμέρους ομάδες δικαιούχων, καθώς και να προβλέπεται ένα πρώτο στάδιο πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος για την επιβεβαίωση της ετοιμότητας του διαχειριστικού μηχανισμού.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την υποβολή αιτήσεων από το σύνολο των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» ενισχύει

(α) εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και

(β) οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη καθώς και ανήλικους υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021, μέσω συστήματος επιταγών (voucher) που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των τελευταίων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Πυλώνες Προγράμματος: το Πρόγραμμα καλύπτει δύο κατηγορίες δικαιούχων και ωφελούμενων, με διαφορετική στόχευση και κριτήρια/κανόνες επιλεξιμότητας ανά περίπτωση. Οι δύο πυλώνες του Προγράμματος (Α και Β) αντιστοιχούν στις δύο διακριτές αυτές κατηγορίες.

2. Ωφελούμενοι: το κοινό-στόχος του Προγράμματος, που αναμένεται να είναι και οι βασικοί χρήστες του επιδοτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο του Πυλώνα Α ωφελούμενοι είναι ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του Πυλώνα Β ωφελούμενοι είναι ειδικές κατηγορίες μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευομένων και καταρτιζόμενων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές από την 27η Ιουλίου 2021 έως την 13η Αυγούστου 2021

3. Δικαιούχοι: Οι άμεσοι λήπτες του δικαιώματος ενίσχυσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και λαμβάνουν τις επιταγές στο όνομά τους. Στην περίπτωση του Πυλώνα Α δικαιούχοι είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (οι ωφελούμενοι), ενώ στην περίπτωση του Πυλώνα Β, δικαιούχοι είναι οι οικογένειες (γονείς/επίτροποι) των ωφελούμενων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευομένων και καταρτιζόμενων

Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος και μόνο, ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται οι ανήλικοι από 4 έως 18 ετών και οι ενήλικοι ηλικίας από 18 έως και 24 ετών που φοιτούν σε επιλέξιμη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 5.

4. Προμηθευτής: Για τους σκοπούς του Προγράμματος, προμηθευτές είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στο Πρόγραμμα:

(1) Κατασκευαστές επιλέξιμου εξοπλισμού, ή επίσημοι αντιπρόσωποι αυτών, ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς αυτών, ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς που προμηθεύονται επιλέξιμο εξοπλισμό από τους προηγούμενους και έχουν την ευθύνη υποβολής και βεβαίωσης των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που θα εγκριθεί και θα επιδοτηθεί από το Πρόγραμμα.

(2) Έμποροι λιανικής, οι οποίοι μεταπωλούν τον επιλέξιμο και εγκεκριμένο εξοπλισμό στους Δικαιούχους, λαμβάνουν την εκδοθείσα επιταγή (voucher) έναντι μέρους ή του συνόλου του κόστους και εξοφλούνται από το Πρόγραμμα.

5. Υπηρεσία Συντονισμού: η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’207) που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των Δράσεων και Έργων τα οποία χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και συνιστά το αποκλειστικό εθνικό σημείο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους σκοπούς του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

6. Φορέας Υλοποίησης (του Προγράμματος): Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε».

7. Φορέας Χρηματοδότησης (του Προγράμματος): Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Άρθρο 3

Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος

1. α. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ Α του Προγράμματος είναι:

Εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που:

α.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,

α.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτηση τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα που:

β.1 είτε είναι παρόντες (δεν έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), συμπεριλαμβανομένων και των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

β.2 είτε απουσιάζουν (έχει καταχωρηθεί απουσία στην τοποθέτησή τους) λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας.».

3. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον ΠΥΛΩΝΑ Β του Προγράμματος είναι:

– Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως και 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 της παρούσας,

– με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 της παρούσας,

– οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά και εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 5.

2. Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης θα πρέπει προηγουμένως να καταθέσει Αίτηση Επιχορήγησης και να λάβει σχετική έγκριση.

4. Αίτηση μπορεί να υποβάλλεται

– Ειδικά για τον Πυλώνα Α: από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό που είναι και ωφελούμενος της ενίσχυσης. Κάθε Φυσικό Πρόσωπο υποβάλλει μία (1) αίτηση.

– Ειδικά για τον Πυλώνα Β: από το ενήλικο φυσικό πρόσωπο μέλος της Οικογένειας, που είναι ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η ΣΥΖΥΓΟΣ αυτού.

Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση Επιτροπείας, μπορεί να υποβάλλεται χωριστή Αίτηση για κάθε παιδί, από τον ορισμένο Επίτροπο.

Στην ειδική περίπτωση που το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο είναι δικαιούχος και στους δύο Πυλώνες (εκπαιδευτικός και πυρόπληκτος), μπορεί να καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις, μία για κάθε πυλώνα του Προγράμματος.

Άρθρο 6

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

1. Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Α του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρών (200€). Κάθε δικαιούχος του πυλώνα Β του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους διακοσίων ευρών (200€) ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων επιταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

3. Στην περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες, η κάθε επιταγή (voucher) χορηγείται ανεξαρτήτως της χορήγησης της άλλης.

Άρθρο 7

Επιλέξιμος Εξοπλισμός και Υπηρεσίες

Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμου εξοπλισμού:

(1) Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets).

(2) Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1).

(3) Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, allin-one).

Άρθρο 9

Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα, έλεγχοι και διασταυρώσεις

1. Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gον.gr- ΕΨΠ).

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε επιχείρηση (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) που:

(1) Λειτουργεί νόμιμα και

(2) έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος.

Για την υποβολή και έγκριση της αίτησης συμμετοχής απαιτείται επιπλέον:

(3) σχετική επιβεβαίωση της πρόθεσης συμμετοχής και αποδοχή των όρων του Προγράμματος από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και

(4) εξουσιοδότηση συγκεκριμένου χρήστη/χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του Προγράμματος.

3. Στην περίπτωση προμηθευτών με ελληνικό ΑΦΜ, η επιβεβαίωση των παραπάνω προϋποθέσεων δύναται να πραγματοποιείται αυτόματα, μέσω διασταυρώσεων με τη φορολογική βάση της ΑΑΔΕ με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, αφού προηγηθεί αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτει η επιχείρηση μπορεί να συνδέεται η Αίτηση Συμμετοχής με συγκεκριμένη επιχείρηση, να βεβαιώνεται η πρόθεση συμμετοχής και να γίνονται αποδεκτοί οι όροι του Προγράμματος, να εξουσιοδοτούνται οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διεκπεραιώνουν εργασίες εκ μέρους της επιχείρησης και να υποβάλλεται αίτηση για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο Πρόγραμμα. Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ο κάτοχος των ανωτέρω κωδικών – διαπιστευτηρίων της επιχείρησης στη φορολογική βάση της ΑΑΔΕ που προβαίνει στις παραπάνω δηλώσεις νοείται ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος της επιχείρησης, στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος. Επίσης, η Αίτηση Συμμετοχής επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

4. Στην περίπτωση προμηθευτών του εξωτερικού (προμηθευτές που ανήκουν σε κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν πραγματοποιείται αυτόματη διασταύρωση σύμφωνα με το εδάφιο (3), η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του εδαφίου (2) γίνεται με την προσκόμιση των αναγκαίων βεβαιώσεων και αποδεικτικού υλικού, όπως αυτά εξειδικεύονται κατά περίπτωση από το Φορέα Υλοποίησης.

5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων η Αίτηση μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Επί της απόρριψης οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον δύνανται να διορθώσουν ή συμπληρώσουν κάποια από τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο αυτόματος έλεγχος, είτε μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητά τους, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερης απόρριψης Αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

6. Οι αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου, διασταυρώσεων, έγκρισης, απόρριψης, επανεξέτασης, οι λεπτομέρειες των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής και η κατά περίπτωση ζητούμενη τεκμηρίωση, δύναται να εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης στην Προκήρυξη του Προγράμματος.

7. Οι Προμηθευτές που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα, θεωρούνται ως ήδη εγκεκριμένοι προμηθευτές του Προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ.

Άρθρο 12

Πληρωμή Προμηθευτών

1. Οι πληρωμές των προμηθευτών πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση, μετά από εκκαθάριση των επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έχουν γίνει αποδεκτές και δεν έχουν μεταγενέστερα ακυρωθεί. Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος και με την επιφύλαξη τήρησης από τους προμηθευτές των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση προηγείται απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης για την έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Οι προμηθευτές λαμβάνουν το σύνολο του εκκαθαρισμένου ποσού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς κρατήσεις. Η πληρωμή θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγματοποιηθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή αναδόχου, ούτε χορήγηση ενίσχυσης προς τον προμηθευτή, ενώ δεν απαιτείται έκδοση κάποιου φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του.

3. Για τους σκοπούς το Προγράμματος:

– Ως νομική δέσμευση νοείται η κάθε επιτυχώς εξαργυρωμένη επιταγή,

– ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής νοείται η απόφαση του Φορέα Υλοποίησης του σημείου 1, ανωτέρω,

– ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε προμηθευτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος.

4. Για την απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης του Προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης θα υποβάλει περιοδικές προβλέψεις δαπανών προς το Φορέα Χρηματοδότησης, ενώ ο τελευταίος θα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr