Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού: Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τον Ιανουάριο του 2022

Με τη νέα απόφαση Δ.15/Δ΄/39421/2022 ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109435/31-12-2021 (Β΄ 6371) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3514/17.1.2022 (Β΄ 103) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).

2. Οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού της παρ. 1 της παρούσας ως προς την ασφάλισή τους εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με τις ανωτέρω ιδιότητες. Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν περισσότερες της μίας ιδιότητες, για τις οποίες δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 της παρούσας, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης με βάση την ιδιότητα, για την οποία λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 της παρούσας.

3. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων.

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την ιδιότητα του καλλιτέχνη και επαγγελματία της τέχνης και του πολιτισμού.

5. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30.6.2022.

6. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι τα πρόσωπα της παρ. 1 της παρούσας δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.»

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr