Πωλήσεις ακινήτων: Τι αλλάζει στη φορολογική ενημερότητα όσων έχουν ρυθμισμένα χρέη

Αλλαγές στις προϋποθέσεις έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για όσους πωλούν ακίνητα και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών.

Προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση «express», στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 1η Μαρτίου, δηλαδή διαβούλευση δύο εργάσιμων ημέρων!

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:express

– Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη αλλά είναι ρυθμισμένα, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

– Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να τροποποιούνται τα ποσοστά παρακράτησης και να ορίζονται ποσοστά παρακράτησης όταν υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών και από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο και το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Επίσης, με το άρθρο 28 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, για ακίνητα που εκμισθώνονται βραχυχρόνια, δεν επιβάλλεται στον διαχειριστή-ιδιοκτήτη του ακινήτου το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Πηγή: businessnews.gr