Παράταση υποβολής «πόθεν έσχες»

Η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2024 καθίσταται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση στο νέο καθεστώς που εισήγαγε ο ν. 5026/ 2023 ως προς τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροπολογίας στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις» παρατείνεται η υποβολή «πόθεν έσχες».

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει εξαίρεση από τις προθεσμίες που ορίζονται στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 του ιδίου νόμου περί Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων. Η εν λόγω παράταση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση στο νέο καθεστώς που εισήγαγε ο ν. 5026/2023 ως προς τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς την ύπαρξη προβλημάτων που θα δημιουργούσαν είτε πρόσθετα διαδικαστικά βάρη για τον διοικούμενο είτε ερμηνευτικές αμφιβολίες για την εγκυρότητα των δηλώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023

Στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων: α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 31η.3.2024, και β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι και την 30ή.6.2024 κατ’ εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18, περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 περί Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.».

Πηγή:taxheaven.gr