Παράταση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 – Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας – Φορολογικές απαλλαγές

 

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της υπόψη διάταξης, η δυνατότητα γνωστοποίησης από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους των επενδυτικών σχεδίων τους.

2.Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 και οι οποίες ανήκουν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19, από τον έλεγχο της υποχρέωσης τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021.

3.Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των μη καταβληθεισών μέχρι την έναρξη ισχύος της υπόψη διάταξης, προβλεπόμενων αποζημιώσεων στα μέλη: α. του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011.

β. του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

4.Δικαιούνται φορολογικής απαλλαγής, όσον αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση του 50% του επενδυτικού έργου ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεων τους, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

5.Προβλέπεται η προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 με την αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

6.Προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου (παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4872/2021) συστήνεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.), αντί στο γραφείο του Διοικητή αυτής, που προβλέπεται σήμερα και διευκρινίζεται ο τρόπος στελέχωσής του.

7.Παρατείνεται η ισχύς, αναδρομικά από 2.12.2021 (έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021), των διατάξεων των ν. 3894/2010 και 4608/2019, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις και έχει εγκριθεί η δυνατότητα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ. Α.Σ.Ε.) ή η παροχή κινήτρων του ν.4608/2019.

8.Συμπεριλαμβάνεται στο έργο της Επιτροπής του άρθρου 122 του ν.4887/2022 και η γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων του ν.4399/2016.


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 αντιμετωπίζεται η έλλειψη επαρκούς γνώσης των υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων για τα ενεργά επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α’ 261), δεδομένου ότι παρεχόταν δυνατότητα μη γνωστοποίησης στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, που είχαν υλοποιήσει το 50% του εγκεκριμένου επενδυτικού τους έργου, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, παρά μόνο με το αίτημα πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 επεκτείνονται οι ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των θέσεων εργασίας, που απωλέσθηκαν την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004, 3908/2011 (Α’ 8) καί 4399/2016 (ΑΊ17).

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 αντιμετωπίζεται η μη καταβολή αποζημιώσεων σε μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), οι οποίες, αν και είναι οφειλόμενες, κατ’ εφαρμογή του ν. 4399/2016, παρεγράφησαν, λόγω καθυστέρησης των αρμοδίων υπηρεσιών να τις καταβάλουν.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη και λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, όπως η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ειδικά για το έτος 2021, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής που παρέχουν οι ν. 4399/2016 και 3908/2011, και για το έτος 2022, εφόσον, εντός του έτους 2021, έχει κατατεθεί στον αρμόδιο φορέα το αίτημα πιστοποίησης του 50% ή της ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου και η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 του άρθρο 126 του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4887/2022, ΑΊ6), που αναφέρεται στην υποχρεωτική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος Π.Σ.Αν, γίνεται προσαρμογή στην αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 20212027, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται τα πληροφοριακά συστήματα, με τα οποία υποστηρίζεται η εφαρμογή των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 6

Με το άρθρο 6 τροποποιείται η τοποθέτηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Παρατηρητηρίου στη δομή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Μέρους Β’ του ν. 4872/2021 (Α’247), το οποίο, με την προτεινόμενη ρύθμιση, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας (Διοικητής Δ.Α.Μ.) εκτός του Γραφείου του και στελεχώνεται από το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δ.Α.Μ. του άρθρου 11 του ν. 4872/2021.

Άρθρο 7

Με το άρθρο 7 προστίθεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, παρά την κατάργηση των άρθρων περί Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. και περί παροχής κινήτρων με τους ν. 3894/2010 και 4608/2019, εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι διατάξεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία, με σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), έχουν χαρακτηριστεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις και για τα οποία έχει εγκριθεί το κίνητρο Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του ν. 3894/2010 (Α’204) ή έχουν παρασχεθεί τα κίνητρα του ν. 4608/2019 (Α’ 66), κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενών διατάξεων.

Άρθρο 8

Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ότι η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) είναι καθ’ ύλην αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στον ν. 4399/2016.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α1 261) και δεν έχουν γνωστοποιήσει την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), υποχρεοόνται να γνωστοποιούν την υλοποίηση αυτή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή της οικείας περιφέρειας, με την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήματος ελέγχου, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2

Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Κατά τον έλεγχο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων διατήρησης θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α1 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, εξαιρούνται οι θέσεις εργασίας που απωλέστηκαν την περίοδο μεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ης.6.2021, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 3

Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

1. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83), τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις kol ελέγχους επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) και δεν έχουν λάβει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2/16822/0022/9.5.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 195) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καί στην υπ’αρ. 2/88585/0022/21.12.2012 (Υ.Ο.Δ.Δ. 592) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που είχαν εφαρμογή κατά τον χρόνο της αξίωσής τους, καταβάλλονται αναλόγως οι σχετικές αποζημιώσεις.

Τα μέλη του πρώτου εδαφίου, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανυποβάλλουν το αίτημά τους με τα απαιτούμενα δικαιολονητικά, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξειτη σχετική αποζημίωση σε προγενέστερο χρόνο.

2. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 4399/2016, από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της προκήρυξης στις 19.10.2017 έως τις 30.6.2019 καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

Άρθρο 4

Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) kol 4399/2016 (A’ 117) και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού έργου ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2021, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Άρθρο 5

Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 του ν. 4887/2022

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται με την πρόβλεψη διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, kol η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν), το οποίο διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν). Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).»

Άρθρο 6

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4872/2021 (Α’247) τροποποιείται αναφορικά με τη σύσταση του αυτοτελούς Τμήματος Παρατηρητηρίου και τη στελέχωση αυτού, ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ανάλογα και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας και Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον παρόντα.

3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται με αποφάσεις του Διοικητή, ol οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύνανται να καταλαμβάνονται από μετακλητούς συνεργάτες.

5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις της παρ. 4.

6. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή, στελεχώνεται από το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 11 και έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται Παραρτήματα του Παρατηρητηρίου.».

Άρθρο 7

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010 και 4608/2019 – Τροποποίηση άρθρου 29 του ν. 4864/2021

1. Στο άρθρο 29 του ν. 4864/2021 (Α’ 237) προστίθεται παρ. 7, ως εξής:

«7. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν χαρακτηριστεί, ως Στρατηγικές Επενδύσεις με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε) και έχει εγκριθεί η δυνατότητα κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ του ν. 3894/2010 (Α’ 204) ή η παροχή των κινήτρων του ν. 4608/2019 (Α’ 66), εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019.».

2. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4864/2021.

Άρθρο 8

Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ν. 4887/2022 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 122 του ν. 4887/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 (Α’16) τροποποιείται με την προσθήκη του ν. 4399/2016 (ΑΊ17) στους νόμους στους οποίους υπάγονται επενδυτικά σχέδια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους ν. 4399/2016 (ΑΊ17), ν. 3908/2011 (Α’8), ν. 3299/2004 (Α’261), ν. 2601/1998 (Α’81) καιν. 1892/1990 (Α’101)».
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr