ΟΕΕ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών – φοροτεχνών

Ανακοίνωση προς τους λογιστές-φοροτεχνικούς και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών για την παράταση της υποβολής της Υ.Δ. του έτους 2022

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μετά το τέλος του πρώτου διμήνου κάθε έτους υποχρεούται να διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ το αρχείο των λογιστών – φοροτεχνικών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στο αρχείο είναι καταχωρημένοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί που έχουν υποβάλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους την προβλεπόμενη από την παρ. 7 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει ΥΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4712/2020 και ισχύει, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό του νομικού προσώπου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή – φοροτεχνικού, τη μορφή της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει, καθώς και αλλαγές στα δηλωθέντα στοιχεία του νομικού προσώπου προς επικαιροποίηση αυτών. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, το νομικό πρόσωπο δεν εντάσσεται στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας γνωρίζοντας τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των λογιστών φοροτεχνικών και της ανάγκης προσαρμογής τους στις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της προβλεπόμενης ΥΔ μέχρι την 15η Μαρτίου 2022.

 

 

Πηγή:e-forologia.gr