Νομοσχέδιο για την υποχρέωση δημόσιας υποβολής στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εταιρικής διαφάνειας μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητες στη χώρα, η έγκαιρη συγκέντρωση εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης, για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς και η προστασία του καταναλωτή κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι:

Με τα άρθρα 3 έως 11 του νομοσχεδίου ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση υποβολής δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος για τις τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις, για τις θυγατρικές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο νέο άρθρο 157Ε του ν. 4548/2018 (άρθρο 7 του νομοσχεδίου) και αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης επιχείρησης ή της τελικής μητρικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος συντάσσεται τουλάχιστον στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία καταρτίζεται η δήλωση.

Περαιτέρω, με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νομοσχεδίου, επαναρυθμίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν στο Γ.Ε.ΜΗ. οι προσωπικές εταιρείες, οι κεφαλαιουχικές εταιρείεες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με την πρόβλεψη της υποχρέωσης να προβαίνουν σε δημοσίευση στοιχείων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου προβλέπεται επίσης η υποχρέωση υποβολής στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος των οικονομικών στοιχείων των κεφαλαιουχικών εταιρειών οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη σύναψη κάθε μορφής δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της εκδόσεως ομολογιακών δανείων. Η υποχρέωση αυτή εκπληρούται εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση και ειδικώς για την πρώτη εφαρμογή (χρήση 2022), μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2023.

Με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, τέλος, οριοθετείται το καθεστώς τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών μετά την περίοδο ισχύος του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 κατά την οποία θεσπίστηκαν έκτακτες ρυθμίσεις στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

Το νομοσχέδιο και η αιτιολογική του έκθεση παρατίθενται ακολούθως στο σύνολό τους:

Πηγή: forin.gr