Διευκρινίσεις για το πόθεν έσχες από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρ. πρωτ. 1451
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023

Προς
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα»

Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 27.9.2023:

1. Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αλλοδαπά πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία και δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη κριθεί σε προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης λθ’ του άρθρου 222 του ν. 4281/2014, χωρίς να απαιτείται εκ νέου τοποθέτηση της Επιτροπής.

2. Εκείνοι που φέρουν ιδιότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες δεν προβλέπονταν στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή ετήσιων ΔΠΚ από το επόμενο ημερολογιακό έτος, με περίοδο χρήσης την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου.

3. Εκείνοι που απέκτησαν για πρώτη φορά ιδιότητα υπόχρεου, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της εφαρμογής του νέου νόμου, η οποία δεν προβλεπόταν από το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλουν να υποβάλουν αρχική δήλωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την καθορισμένη από αυτές προθεσμία.

4. Σε περίπτωση κατάργησης ιδιοτήτων υπόχρεων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου βρίσκεται η ημερομηνία κατάργησης της ιδιότητας, αποτελεί την τελική χρήση υποχρέωσης υποβολής για τα πρόσωπα που φέρουν τις κατηργημένες ιδιότητες.

5. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, όλοι οι εργαζόμενοι στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φυσικά πρόσωπα εμπίπτοντα στην έννοια του πολιτικού προσωπικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

6. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί η αποσπαστεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με άτυπες πράξεις διάθεσης, εφόσον από τα στοιχεία των υπηρεσιακών τους φακέλων προκύπτει η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση στο ιδιαίτερο γραφείο.

7. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ ανεξαρτήτως βαθμού ιεραρχίας, όλοι οι τελικώς υπογράφοντες ή έχοντες ελεγκτικά καθήκοντα, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του εκάστοτε αναφερομένου στην περίπτωση α’ του άρθρου 12 ν. 5026/2023 φορέα καθώς και οι ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα υπάλληλοι των αναφερομένων στο ίδιο άρθρο φορέων.

8. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, οι κατέχοντες αντίστοιχες με το δημόσιο θέσεις στους Ο.Τ.Α. (προϊστάμενοι υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση έργων και μελετών καθώς και οι επιβλέποντες μηχανικοί έργων και μελετών των ΟΤΑ), δοθέντος ότι οι δήμοι εμπίπτουν στην έννοια του Ν.Π.Δ.Δ..

Στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εντολή Επιτροπής

Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας

Πηγή: taxheaven.gr