Μέχρι 31.01.2024 τo τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το 2022-2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1209/2023 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών.

Η απόφαση ορίζει αναλυτικά :

Άρθρο 1

1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης των τελών
α) διαμονής παρεπιδημούντων και
β) επί των ακαθαρίστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών.

2. H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

Δήμοι που αποφασίζουν την επέκταση εφαρμογής του τέλους 0,5% επί εσόδων και άλλων κατηγοριών επιχειρήσεων, διαμορφώνουν ανάλογα τις σχετικές παραμέτρους στην ψηφιακή εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. Για μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση των τελών υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου επομένου έτους.

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Στην περίπτωση υποκαταστημάτων σε περισσότερους δήμους τα ακαθάριστα έσοδα/μισθώματα δηλώνονται χωριστά και τα αντίστοιχα ποσά τελών υπολογίζονται ανά δήμο.

Στους υπόχρεους σε δήλωση, οι οποίοι δεν την υπέβαλαν εντός της προθεσμίας, η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ειδοποίηση, επισημαίνοντας την υποχρέωσή τους και την επιβολή προσαύξησης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Στην ειδοποίηση αναφέρεται επιπλέον, πως δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης επί μηδενικών εσόδων.

3. Αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον είναι χρεωστικές. Ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους, οι οποίοι, για όσες περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί το τέλος, υποχρεούνται να συντάξουν απόφαση διαγραφής και να την αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου. Ως προς τα θέματα παραγραφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 166Α του ν. 3463/2006.

4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

5. Για την είσπραξη του τέλους εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής «Τ.Ο.»). Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων καταβάλλονται εφάπαξ μετά την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της.

6. Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του προστίμου των άρθρων 6 και 7 ν. 1080/1980, προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Άρθρο 2

1. Τα έσοδα των τελών αποδίδονται στους δήμους, εντός μηνός από το τέλος του μήνα της είσπραξής τους, με τη διαδικασία της απόδοσης των λοιπών εσόδων που εισπράττονται υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης και αποδίδεται στον ΑΛΕ 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών ή τους δικαιούχους δήμους κατά λόγο αρμοδιότητας, επί όλων των στοιχείων που αναγράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, μέσω διαλειτουργικότητας. Τα στοιχεία για τα οποία ενημερώνονται μέσω δια-λειτουργικότητας οι δήμοι, αφορούν τις επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) υπαγόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136), που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση και τις επιχειρήσεις που ήταν υπόχρεες και υπέβαλαν δήλωση εκπρόθεσμα, καθώς και ιστορικό εμπρόθεσμων δηλώσεων, ανά Δήμο και ΑΦΜ επιχείρησης.

Άρθρο 3

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή: taxheaven.gr