Εξαιρέσεις καταβολής ειδικού φόρου επί των ακινήτων – Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά

Με την εγκύκλιο Ε. 2086/18.12.2023 της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εξαιρέσεις από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων (ΕΦΑ), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν με την Α. 1089/2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’3960)».

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:
Σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις εξαιρέσεις από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (ΕΦΑ), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν με την Α. 1089/2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330) ορίζεται ότι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών (ειδικός φόρος επί των ακινήτων, εφεξής ΕΦΑ). Στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 προβλέπονται ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που εξαιρούνται από την καταβολή του ΕΦΑ.

2. Με την Α. 1206/2020 (Β’4173) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α’ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την εξαίρεση από την καταβολή του ΕΦΑ, τα οποία απαιτείται να τηρούνται κατ’ έτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και πρέπει να επιδεικνύονται ή να προσκομίζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν (άρθρο 1 της απόφασης). Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίστηκαν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΦΑ, στις περιπτώσεις στις οποίες η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης του νομικού προσώπου (άρθρα 2-4 της απόφασης).

Με την Α.1089/2023 (Β’3960) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε η Α.1206/2020 απόφαση και, μεταξύ άλλων, επικαιροποιήθηκαν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εξαιρέσεων από τον ΕΦΑ, τα οποία απαιτείται να τηρούνται κατ’ έτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α. 1089/2023 απόφασης, η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 20-6-2023. Επομένως, η υποχρέωση τήρησης από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των δικαιολογητικών, που προβλέφθηκαν με την εν λόγω τροποποιητική απόφαση, ισχύει για τον ΕΦΑ έτους 2024 και επομένων.

3. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι οι εξαιρέσεις από τον ΕΦΑ προβλέπονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ενώ με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται και επικαιροποιούνται τα κατάλληλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξαιρέσεων και όχι η έκταση των εξαιρέσεων.

Κατά συνέπεια, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξαιρέσεων από τον ΕΦΑ, είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην Α. 1089/2023 απόφαση δικαιολογητικά σε προηγούμενα της δημοσίευσης της απόφασης Α. 1089/2023 έτη, κατά τα οποία ισχύουν οι νομοθετικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Πηγή: taxheaven.gr