Κληρονομιές: Υποχρεωτικά στο myProperty & ηλεκτρονικά όλες οι δηλώσεις • Οι 4 εξαιρέσεις

Οριστικό τέλος στο «πηγαινέλα» και την ταλαιπωρία στην Εφορία μπαίνει για τους φορολογουμένους που κληρονομούν ακίνητα, μετρητά, μετοχές. Από την Πρωτοχρονιά σχεδόν όλες οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ. Ακόμα και οι δηλώσεις για υποθέσεις που είχαν μπλέξει στις ΔΟΥ γίνονται ψηφιακές, ενώ οι χειρόγραφες δηλώσεις θα θεωρούνται άκυρες.

Με τη νέα διαδικασία και εφόσον οι φορολογούμενοι θα έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς θα μπορεί να ολοκληρωθεί με λίγα «κλικ».

Από την 1η Ιανουαρίου 2024: Υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ» της πλατφόρμας myProperty οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:

Τα 19 δικαιολογητικά

Με την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης.
 3. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγύτερων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής Αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και τον βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο.
 4. Πιστοποιητικό του γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση.
 5. Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο.
 6. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ.
 7. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης ή του συστατικού εγγράφου trust ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο.
 8. Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί. Επίσης, κατά περίπτωση, ο υπόχρεος θα πρέπει να φροντίσει και για τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 9. Αποδεικτικά χρεών και βαρών.
 10. Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή.
 11. Βεβαίωση τράπεζας για κοινό λογαριασμό.
 12. Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 13. Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή.
 14. Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί.
 15. Τα προβλεπόμενα από τα φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων δικαιολογητικά.
 16. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας.
 17. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
 18. Η σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου ή σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας.
 19. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Πηγή: news.b2green.gr