«Κανονισμός Taxonomy»: Υπόχρεες εταιρίες για γνωστοποίηση πληροφοριών του άρθρου 8 «Διαφάνεια μη οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων»

Θέμα: Q&As σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού EE 2020/852 (Taxonomy).

Εν όψει της έναρξης ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Taxonomy «(ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» (εφεξής «Κανονισμός Taxonomy») και των σχετικών με αυτόν νέων γνωστοποιήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Ποιες εταιρίες είναι υπόχρεες να γνωστοποιούν τις πληροφορίες του άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy;
(σχετική η απάντηση 4 της λίστας ερωταπαντήσεων “Q&As” στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178 σχετικά με το άρθρο 8 του Κανονισμού Taxonomy – https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en)

Οι υπόχρεες εταιρίες για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy, είναι αυτές που υπόκεινται σε υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 19α ή με το άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ (Accounting Directive).

Σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 154 του νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών (ν. 4548/2018), αφορά τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες ή τις μητρικές ανώνυμες εταιρίες μεγάλου ομίλου οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος (κατά την έννοια του ν. 4308/2014) και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα €20εκ., ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα €40εκ. κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους.

Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:
α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012.
γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013.
δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολούμενων.

Συνεπώς, οι μεγάλες εισηγμένες εταιρίες που πληρούν τα παραπάνω αναφερόμενα κριτήρια (δηλαδή υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2021 και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα €20εκ. ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα €40εκ. την 31.12.2021) οφείλουν να προβούν στις προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy.

2) Πότε ξεκινάει η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών του Άρθρου 8 «Διαφάνεια μη οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων» του Κανονισμού Taxonomy (ΕΕ) 2020/852;
(σχετική η απάντηση 11 της λίστας ερωταπαντήσεων “Q&As” στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178 σχετικά με το άρθρο 8 του Κανονισμού Taxonomy – https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en)

Η γνωστοποίηση των νέων πληροφοριών του Άρθρου 8 του Κανονισμού της Ταξινομίας εφαρμόζεται για πρώτη φορά στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της χρήσης 2021 (εντός της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ), που θα δημοσιοποιηθούν εντός του 1ου τετραμήνου της χρήσης 2022, δηλαδή έως τις 30.4.2022. Οι πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν θα καλύπτουν το οικονομικό έτος 2021 χωρίς συγκριτική πληροφόρηση για το 2020.

Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Άρθρο 27 του Κανονισμού της Ταξινομίας και το Άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕE) 2021/2178 που εκδόθηκε στις 6.7.2021 σε συνδυασμό με τον χρόνο δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων της χρήσης 2021 (δηλαδή έως της 30.4.2022).

3) Ποιες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Taxonomy;
(σχετική η απάντηση 6 και 7 της λίστας ερωταπαντήσεων “Q&As” στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178 σχετικά με το άρθρο 8 του Κανονισμού Taxonomy – https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en)

Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy, ορίζονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 10  του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2178.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το παρ. 2 του Άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν τα ακόλουθα:
α) το ποσοστό του κύκλου εργασιών τους από προϊόντα ή υπηρεσίες που συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει των άρθρων 3 και 9, και
β) το ποσοστό των κεφαλαιουχικών δαπανών τους και η αναλογία των λειτουργικών δαπανών τους που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ή διαδικασίες που συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει των άρθρων 3 και 9.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2078 «Έναρξη ισχύος και εφαρμογή»:
«………………………
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν μόνο το ποσοστό των επιλέξιμων για την ταξινομία και των μη επιλέξιμων για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων επί του συνολικού κύκλου εργασιών, τις κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες τους, και τα ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος I το οποίο αφορά τη δημοσιοποίηση αυτή.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν μόνο:
α) το ποσοστό, επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τους, των ανοιγμάτων έναντι μη επιλέξιμων και επιλέξιμων για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων·
β) το ποσοστό, επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τους, των ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2·
γ) το ποσοστό, επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τους, των ανοιγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
δ) τα ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα XI. Τα πιστωτικά ιδρύματα δημοσιοποιούν επίσης το ποσοστό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους και των διατραπεζικών δανείων σε πρώτη ζήτηση επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού τους.
Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν επίσης το ποσοστό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων ασφάλισης κατά ζημιών.
4. Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα I και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, δημοσιοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2023.
5. Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα III, V, VII, IX και XI του παρόντος κανονισμού, δημοσιοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Τα τμήματα 1.2.3 και 1.2.4 του παραρτήματος V εφαρμόζονται από τη 1η Ιανουαρίου 2026……………….»

Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για την περίοδο αναφοράς 2021, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δημοσιοποιούν μόνο το ποσοστό των επιλέξιμων για την ταξινομία και των μη επιλέξιμων για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων επί του συνολικού κύκλου εργασιών, των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών τους, και τα σχετικά ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος I το οποίο αφορά τη δημοσιοποίηση αυτή.

Οι υπόλοιπες γνωστοποιήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

4) Που οφείλουν οι εταιρίες να γνωστοποιούν τις πληροφορίες του άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού Taxonomy, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση του άρθρου 19α ή στην ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση του άρθρου 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ. Σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 154 του ν. 4548/2018, η μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, περιλαμβάνεται εντός της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των μεγάλων ανώνυμων εταιριών οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014 και δεν δημοσιεύεται ως χωριστή έκθεση (βάσει της δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 19α και 29α).

Συνεπώς, οι πληροφορίες του άρθρου 8 του κανονισμού Taxonomy γνωστοποιούνται στην ετήσια οικονομική έκθεση των μεγάλων εισηγμένων εταιριών (δηλαδή που υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα €20εκ. ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα €40εκ. κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους) και ειδικότερα στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού τους Συμβουλίου, σε ξεχωριστή ενότητα που φέρει τον τίτλο Μη Χρηματοοικονομική κατάσταση ή Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση.

Για επιπλέον πληροφόρηση για την εφαρμογή του Taxonomy Regulation βλέπετε και τη σχετική λίστα ερωταπαντήσεων “Q&As” στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2178 σχετικά με το άρθρο 8 του Κανονισμού Taxonomy: https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en)

 

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr