Έκδοση κωδικών και κλειδαρίθμου στον ΟΑΕΔ!

Η έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ απαιτείται ΜΟΝΟ για ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για ατομική επιχείρηση:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
  • Βεβαίωση σύστασης της εταιρίας και ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα gov.gr.
Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της στα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, η διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».
Πηγή:taxvoice.gr