Φόρος διαμονής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε!

Με το άρθρο 53 του ν.4389/2016 τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2018 ένας επί πλέον φόρος , ο

‘’ Φόρος Διαμονής ‘’.

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τα:

Α)  κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ.αα της περ.α. της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (155 Α΄)

Δηλαδή , εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή διαμερίσματα ενός ή δυο ή περισσότερων χώρων με λουτρό ,κοινόχρηστους χώρους υποδοχής , παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος

 • 1-2 αστέρων 0,50€
 • 3 αστέρων 1,50€
 • 4 αστέρων 3,00€
 • 5 αστέρων 4,00€

και

Β) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα της υποπερ.γγ της περ.β΄της παρ.2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου ,

Δηλαδή εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα ενός ή δυο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

 • ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια –διαμερίσματα 0,50€
 • Ο φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.
 • Δεν επιβάλλεται τέλος διαμονής στις ιδιωτικές κατοικίες που νοικιάζονται μέσω Airbnb ή άλλων sites που λειτουργούν στα πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού και παρέχουν μόνο την διαμονή και κλινοσκεπάσματα.

Η έκδοση του ‘’ειδικού στοιχείου –απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής ‘’ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ και βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση αυτών .

Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση με το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής»  που εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή, σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, σε έναν εξ αυτών.

Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν ο φόρος διαμονής αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

Περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου –απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής :

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

▪ ημερομηνία έκδοσης,

▪ επωνυμία,

▪ διεύθυνση και

▪ ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,

▪ ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,

▪ ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και

▪ το συνολικό ποσό φόρου διαμονής καθώς και

▪ τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών

Χρόνος έκδοσης του ειδικού στοιχείου:

Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαμονής ,δηλαδή κατά την λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής και πριν την αναχώρηση .

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή, σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, σε έναν εξ αυτών.

Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν ο φόρος διαμονής αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

▪ Σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα ) του καταλύματος πράγμα που σημαίνει πως αν κατά την διάρκεια της ημέρας γίνεται χρήση του ιδίου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά επιβάλλεται κάθε φορά χωριστά για κάθε διαμονή εις ολόκληρον ο φόρος.

▪ Εάν γίνει παράταση της παραμονής του διαμένοντος για ορισμένες ώρες δεν επιβαρύνεται με επί πλέον φόρο διαμονής

▪ Φόρος διαμονής οφείλεται μόνο εφόσον έγινε άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής:

Ο φόρος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», ως ακολούθως:

Ανά μήνα :

1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 28/02

2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 31/03

3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι 30/04

4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 31/05

5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 30/06

6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/07

7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 31/08

8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 30/09

9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 31/10

10° μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 30/11

11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/12

12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.

Η δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) υποβάλλεται μέσω taxisnet .

▪ Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης , δεν μπορεί να διορθωθεί ή να διαγραφεί .

▪ Η πληρωμή του φόρου αποσυνδέεται από την παραλαβή της δήλωσης και την βεβαίωση του φόρου.

Διαβίβαση Ειδικού Στοιχείου Είσπραξης Φόρου Διαμονής:

Στην περίπτωση που ο πελάτης ολοκληρώσει  τη διαμονή του στο Ξενοδοχείο εκδίδεται το Ειδικό Στοιχείο Είσπραξης Φόρου Διαμονής .

O Φόρος Διαμονής στα My Data:

Το Ξενοδοχείο διαβιβάζει τα παρακάτω δεδομένα:

Το Ξενοδοχείο όταν ολοκληρωθεί η διαμονή εκδίδει επιπλέον είτε σε Πελάτη – Ιδιώτη, είτε σε Πελάτη – Επιχείρηση και το Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής και διαβιβάζει ανά περίπτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

 1. Σύνοψη με τύπο παραστατικού 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής της κατηγορίας Α1.
 2. Χαρακτηρισμός συναλλαγών εσόδων με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία Εσόδων (+) / (-) με την αξία που αντιστοιχεί στο Φόρο Διαμονής.
 3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 8 [πάντα 0%+ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.
 4. Δεν λαμβάνει χαρακτηρισμό και δεν συσχετίζεται με κωδικό Ε3.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ξενοδοχείο διαβιβάζει συναλλαγή που δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

Το ΑΦΜ Λήπτη δύναται να είναι ημεδαπής / αλλοδαπής – επιχείρησης  / ιδιώτη και προαιρετικό σε περίπτωση λιανικής.

Στην περίπτωση που ο λήπτης είναι ελληνική Επιχείρηση και λαμβάνει το Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής  ως παραστατικό εξόδου της κατηγορίας Α1, διαβιβάζει στην  ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

 1. Χαρακτηρισμό συναλλαγής εξόδων με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) με το συνολικό ποσό συναλλαγής για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής της κατηγορίας Α1 που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 2. Χαρακτηρισμό ΦΠΑ κατ. 8 [πάντα 0%+ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.
 3. Χαρακτηρισμό είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 – κωδ. [585]Σύνολο +_Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (κωδ._005), είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά Έξοδα Ζ2 – κωδ. [585]Συνολο+_Εξοδα ταξιδίων (κωδ._006)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

38.01Ταμειο

54ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

54.05Λοιποι φόροι-τέλη

 

 

Πηγή:taxvoice.gr