Εθνική Τράπεζα: Επιχειρηματικά δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ με την εγγύηση του EGF

Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση, με λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ, έχετε σήμερα τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέχρι 5 εκατ. ευρώ για την επιχείρησή σας.

Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να χορηγεί χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF) για επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μέχρι τέλος του 2022.

Να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση καλύπτει ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Οι όροι του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη, μέσα από δύο μορφές χρηματοδότησης:

1) Δάνεια τακτής λήξης για:

– τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων,

– την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα,

– την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων.

2) Ανακυκλούμενα όρια για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου* και εισφοράς Ν.128/75.

Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

———————–
* Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

Πηγή: mononews.gr