Από 30 Μαΐου αιτήσεις ενίσχυσης έως 55% για αγροτουρισμό και εστίαση

Από τις 30 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενίσχυσης στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινος Αγροτουρισμός» προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που αφορά επενδύσεις αγροτουρισμού, οινοτουρισμού και εστίασης από αγροτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της πρόσκλησης όπως αναφέρεται είναι η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, με την ενίσχυση να φτάνει έως το 55%, ενώ θα γίνονται δεκτοί επενδυτικοί φάκελοι από 500.000 ευρώ και άνω.

Αναλυτικότερα η πρόσκληση αναφέρει:

Δικαιούχοι

  1. Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.
  2. Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1.
  3. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Ένταση ενίσχυσης

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο: Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις: 50%, Μεσαίες επιχειρήσεις: 40%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 30%.

Δυτική Μακεδονία: Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις: 50%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 40%.

Ήπειρος: Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις 50%, Μεσαίες επιχειρήσεις: 55%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 30%.

Στερεά Ελλάδα (πλην Εύβοιας): Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις 50%, Μεσαίες επιχειρήσεις: 50%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 35%.

Εύβοια: Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, Μεσαίες επιχειρήσεις 50%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 40%.

Πελοπόννησος (πλην Αρκαδίας): Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, Μεσαίες επιχειρήσεις 50%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 35%.

Αρκαδία: Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, Μεσαίες επιχειρήσεις 50%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 40%.

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι: Πολύ Μικρές επιχειρήσεις 45%, Μεσαίες επιχειρήσεις: 35%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 25%.

Δυτικός τομέας Αθηνών: Πολύ Μικρές επιχειρήσεις 35%, Μεσαίες επιχειρήσεις: 25%, Μεγάλες επιχειρήσεις: 15%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν κάθε φορά:

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.

στ)Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.

η) Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

2) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ΓΑΚ, άρθρο 19 του τμήματος 2)

3) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΓΑΚ, άρθρο 41 του τμήματος 7)

Ύψος προϋπολογισμού

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500.000 ευρώ και ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ΜΜΕ 7.500.000 ευρώ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου

  1. Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
  2. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 31η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
  3. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.
  4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.8.

 

Πηγή:agronews.gr