ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική δήλωση λύσης μίσθωσης ακινήτου έως τις 31 Ιουλίου 2023

Την υποχρεωτική δήλωση της ημερομηνίας λύσης μίσθωσης ακινήτου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, έως την 31η Ιουλίου 2023, την ημερομηνία της λύσης, αν και εφόσον έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, αποφάσισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικά η απόφαση της Δημόσιας Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της προθεσμίας εκπλήρωσης υποχρέωσης που σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579), κατόπιν της έκδοσης της υπό στοιχεία Α. 1078/2023 (Β’ 3472) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
β) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 15 αυτού.
γ) Του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).
δ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41.
ε) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130, Διόρθωση Σφάλματος Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Α.1069/16-05-2023 απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής» (Β’ 3285).