Υποβολή δήλωσης λογισμικού και εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών

Θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης λογισμικού και δήλωσης εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με προβλεπόμενες κυρώσεις επί των ανωτέρω δηλώσεων»

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε, τα εξής:

1. Με την παρ. 9 του άρθρου 6 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 1980), όπως ισχύει, προβλέφθηκε ότι ο κατασκευαστής λογισμικού συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών υγρών καυσίμων υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσία μητρώου του συστήματος εισροών – εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) – νυν Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών & Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της ΑΑΔΕ – με την οποία δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί, απαρέγκλιτα, τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που αφορούν στην ταυτοποίηση του λογισμικού καθώς και στην περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται, περιοδικά, σε σχέση με το εγκατασταθέν λογισμικό στο αντίστοιχο πρατήριο, για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες διαφοροποιήσεις.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 8 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β 1980), προβλέφθηκε ότι μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, η εταιρεία εγκατάστασης υποβάλλει, ηλεκτρονικά, Δήλωση Εγκατάστασης στη Γ.Γ.Π.Σ. – νυν Δ/νση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών & Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της ΑΑΔΕ – αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος.

3. Σας γνωρίζουμε ότι από 19.12.2022, για κάθε νέα εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίμων ή σε εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και για κάθε νέο λογισμικό συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών που κατασκευάζεται ή/και για κάθε νέα έκδοση κατασκευασθέντος λογισμικού, η ως άνω ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και η ως άνω ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αντίστοιχα, θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: (link: https://www.aade.gr/diloseis-ee) και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

4. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από την 19.12.2022, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω Δηλώσεων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, παύει η υποχρέωση της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 8 της αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 Κ.Υ.Α. (Β’ 1980), όπως ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Εγκατάστασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Τέλος επισημαίνουμε ότι:

i. για υποβολή ψευδών δηλώσεων εγκατάστασης ή λογισμικού, πέραν των ποινικών κυρώσεων της περ. α) της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 (Α’ 137), , προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, α) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 3 του κεφαλαίου «Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β’4647) και β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του κεφαλαίου «Ε) Λογισμικό» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β 4647),

ii. σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω προβλεπόμενων δηλώσεων προβλέπονται, κατά περίπτωση και αντιστοίχως, α) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του κεφαλαίου «Δ) Εγκαταστάτες συστημάτων» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β’4647) και β) οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του κεφαλαίου «Ε) Λογισμικό» του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1119/2022 Κ.Υ.Α. (Β’4647).

Πηγή: forin.gr