Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Πάνω από €1,5 δισ. για πρωτοποριακές τεχνολογίες

Η Επιτροπή ενέκρινε χθες το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2023Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού. Δημιουργεί ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους 1,6 δισ. ευρώ το 2023 για επιστήμονες και φορείς καινοτομίας με σκοπό την επέκταση πρωτοποριακών τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων αγορών. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ προορίζεται για τεχνολογίες επόμενης γενιάς σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, της κβαντικής, των ημιαγωγών και της επισιτιστικής ασφάλειας.

 

Η νέα χρηματοδότηση για το 2023 ενισχύει το αυξανόμενο ιστορικό επιδόσεων του ΕΣΚ όσον αφορά τη στήριξη τεχνολογιών υψηλού αντικτύπου και νεοφυών επιχειρήσεων. Στην έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ, η οποία δημοσιεύτηκε επίσης, επισημαίνεται ότι το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 12 εταιρείες, έχει παράσχει κίνητρα για επενδύσεις συνέχειας ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ και έχει μοχλεύσει περισσότερο από κατά 2,6 φορές πολλαπλάσιες πρόσθετες επενδύσεις μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ
Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει διάφορες καινοτομίες και πιλοτικές δράσεις για τη στήριξη του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου καινοτομίας.

Νέα στοιχεία
  • Ένα σύνολο οκτώ προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ προκειμένου να κατακτήσουν ηγετική θέση παγκοσμίως σε στρατηγικούς τομείς της τεχνολογίας, με προϋπολογισμό για επιχορηγήσεις και επενδύσεις ύψους 525 εκατ. ευρώ.
  • Ένα νέο πρόγραμμα για την αύξηση της εισροής καινοτόμων ταλέντων σε νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας μέσω προσφοράς δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης σε πολλά υποσχόμενες/-ους ερευνήτριες και ερευνητές.
  • Ενισχυμένη στήριξη σε καινοτόμες γυναίκες, με σύνδεση του μέσου Accelerator του ΕΣΚ με εταιρείες που στηρίζονται από την πρωτοβουλία Women TechEU.
  • Στήριξη για τη δοκιμή καινοτομιών του ΕΣΚ μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικώναγοραστών.
  • Περαιτέρω συνεργασίες με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), μέσω του ανοίγματος των υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης, και της θέσπισης κοινού βραβείου του EΣΚ και του EIT για καινοτόμες γυναίκες.
Στήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ

Το πρόγραμμα εργασίας του EΣΚ για το 2023 καθορίζει ένα επικαιροποιημένο σύνολο βραβείων προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ καθίσταται διαθέσιμο σε νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανάπτυξη μελλοντικών τεχνολογιών που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαφύλαξη της ασφάλειας του εφοδιασμού με ημιαγωγούς και της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών. Τα βραβεία προτροπής «Challenges» θα στηρίξουν άμεσα τους στόχους πολιτικής της ΕΕ, όπως το σχέδιο REPowerEU, η πράξη για τα μικροκυκλώματα, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους η επισιτιστική ασφάλεια και οι αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Χρηματοδότηση και στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας το 2023
  • Χρηματοδότηση από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ  (ύψους 343 εκατ. ευρώ) για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες ώστε να αναληφθεί οραματική έρευνα που δύναται να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα (επιχορηγήσεις ύψους έως 4 εκατ. ευρώ).
  • Χρηματοδότηση από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη μετάβαση (EICTransition) (ύψους 128,3 εκατ. ευρώ) προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, με έμφαση στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα του Pathfinder του ΕΣΚ και τα έργα εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (Proof-of-Concept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές (επιχορηγήσεις ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ).
  • Χρηματοδότηση από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ(ύψους 1,13 δισ. ευρώ)για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων (επιχορηγήσεις κάτω των 2,5 εκατ. ευρώ, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από 0,5 εκατ. ευρώ έως 15 εκατ. ευρώ).

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωσία, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους, καθώς και ένα φάσμα άλλων υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

Προβολή και αντίκτυπος

Η έκθεση αντικτύπου του ΕΣΚ τεκμηριώνει τον αντίκτυπο του ΕΣΚ και καλύπτει την περίοδο από 2014 έως το πρώτο πλήρες έτος δραστηριότητάς του ως αυτόνομης πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το 2021.

Η στήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι σήμερα έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του ΕΣΚ πέτυχε συνολική αποτίμηση άνω των 40 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 12 εταιρειών «μονόκερων» και 112 εταιρειών «κενταύρων».

• Παροχή κινήτρων για επενδύσεις συνέχειας άνω των 10 δισ. ευρώ στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, μεταξύ άλλων από επιχειρηματικά κεφάλαια, εταιρείες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

• Το 20 % της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες στο πλαίσιο του Accelerator και πάνω από το 30 % για ερευνήτριες στο Pathfinder.

• Ολοκλήρωση 92 επενδυτικών συμφωνιών και μόχλευση 500 εκατ. ευρώ σε συνεπενδύσεις μαζί με το Ταμείο του ΕΣΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε πρόσθετες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,6 ευρώ για κάθε ευρώ επένδυσης μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ.

• Στήριξη περισσότερων από 500 ερευνητικά έργα τα οποία έχουν παραγάγει περίπου 1.375 καινοτομίες, εκ των οποίων πάνω από το 90 % είναι πιθανό να οδηγήσει σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή μέθοδο.

• Διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών ιδεών μέσω της πρώτης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού του ΕΣΚ για τη μετάβαση (EIC Transition).