Πρόγραμμα «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

 

«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

 

Εισαγωγή

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του. Εντάσσεται στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», και συγκεκριμένα στον Πυλώνα Ανάκαμψης 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και στη Δράση 16721: «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης».

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. Η επένδυση στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0. Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

 

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 73.227.620 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) 70% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

  • Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

β) το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης

 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β ́ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και λοιπών δαπανών ως κατωτέρω πίνακας πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη

 

Σημειώνεται, ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 250.000€.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,

– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,

– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,

– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,

– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,

– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

– μηχανολογικό εξοπλισμό,

– κτιριακές εγκαταστάσεις,

– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,

– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,

– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,

– υπηρεσίες ασφάλειας IT,

– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,

– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

– κόστη πιστοποίησης,

– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,

– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,

 

Προϋπολογισμός Έργων – Όρια ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο, στην περίπτωση ενισχύσεων για επαγγελματική κατάρτιση το όριο είναι 2 εκατ. ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης

Διάρκεια υλοποίησης Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

  • Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης ανά Περιφέρεια.

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών

Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών

ενισχύσεων. Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Καταβολή Ενίσχυσης

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΓΔΟΥ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από  πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και  προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του  Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.  Η πιστοποίηση της ενδιάμεσης καταβολής προκύπτει από την υποβολή της οριστικής έκθεσης  εκ μέρους του Οργάνου Ελέγχου και την απόφαση επ’ αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης  και Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.  Σωρευτικά, οι ενδιάμεσες καταβολές, μαζί με την τυχόν ληφθείσα προκαταβολή, στον εκάστοτε  δικαιούχο, δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.

Γ) Αποπληρωμή

Το ποσό αποπληρωμής καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί της ολοκλήρωσης του έργου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, με την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (βάσει των προβλεπόμενων στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΤΑΑ) καθώς και με την προϋπόθεση της πλήρωσης των πρόσθετων όρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ημερομηνία Υποβολής

Η έναρξη υποβολής προτάσεων ξεκινάει στις  6/12/2022 και η λήξη υποβολής προτάσεων ολοκληρώνεται στις 31/01/2023.

Πληροφόρηση

Για την έγκαιρη πληροφόρηση και την καλύτερη προετοιμασία του επενδυτικού σας φακέλου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, στα τηλ. 24210 21670, 24210 21671 και 24213 13990 ή ηλεκτρονικά στο [email protected]