Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή

Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που περιλαμβάνουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, υποβάλλονται είτε από τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε έντυπη μορφή

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εγκύκλιος αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε φόρο κληρονομιάς, που αποκτούν περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, τρίτα πρόσωπα και τις Δ.Ο.Υ.

Με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, κατόπιν και της υλοποίησης της ψηφιακής υποβολής, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, για θανάτους από 01/01/2022, με την εγκύκλιο 2094/2022 παρέχονται τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ανωτέρω Κώδικα η δήλωση φόρου κληρονομιάς για την περιουσία που αποκτάται αιτία θανάτου υποβάλλεται από το πρόσωπο που είναι κατά τις ουσιαστικές διατάξεις υπόχρεο σε φόρο κληρονομιάς και σε περίπτωση ανικανότητας αυτού από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη, η δήλωση φόρου κληρονομιάς συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που πρόκειται να καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου συμβολαιογραφικό έγγραφο συντάσσεται στην περίπτωση ρητής αποδοχής κληρονομιάς με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Η σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς και η μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο δεν συναρτάται με την ιδιότητα του κληρονόμου.

2. Με την Α.1151/2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίστηκε, για θανάτους από 1/1/2022, η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μέσω της εφαρμογής myPROPERTY των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση όπου συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι δηλώσεις κληρονομιάς ακινήτων συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο σε δήλωση με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet.
Εφόσον πρόκειται για ακίνητα, για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς γίνεται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α.1054/2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ από τον υπόχρεο σε δήλωση ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο (π.χ. δικηγόρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

3. Ως εκ τούτου δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που περιλαμβάνουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, υποβάλλονται είτε από τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Πηγή: taxheaven.gr