Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από 1.1.2024

Με τα άρθρα 45, 46 και 47 του ν. 5072/2023 συμπληρώνεται η κείμενη νομοθεσία σχετικά με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών IRIS από τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό και συγκεκριμένα τροποποιείται ο νόμος 4446/2016.
Σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθρου 122 του ν. 5072/2023, τα άρθρα 46 και 47 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024.

Με το άρθρο 45 δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, ως υπηρεσίες πληρωμών για τη μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες μάλιστα δύνανται να διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, συμπληρώνοντας το μέχρι τώρα κενό.

Άρθρο 45
Ορισμός υπηρεσιών άμεσης πληρωμής – Προσθήκη περ. ιθ) στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016
Στο άρθρο 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί ορισμών, προστίθεται περ. ιθ) ως εξής:
«ιθ) Ως «υπηρεσίες άμεσης πληρωμής» ορίζονται οι υπηρεσίες πληρωμών που επιτρέπουν τη μεταφορά πίστωσης, κατά το άρθρο 4 του ν. 4537/20181 (Α’ 84), η οποία μπορεί να εκτελείται σε εικοσιτετράωρη βάση, οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεσο ή σχεδόν άμεσο διακανονισμό.»

Με το άρθρο 46 διασαφηνίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με σύστημα άμεσης πληρωμής.

Άρθρο 46
Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016
Στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί αποδοχής πληρωμών με κάρτα, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό2, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που εκδίδεται βάσει της εξουσιοδότησης της περ. γ) της παρ. 33, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.»

Με το άρθρο 47 προβλέπεται η υποχρέωση όσων αποδέχονται πληρωμές με κάρτες πληρωμών και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής να ενημερώνουν σχετικώς τους καταναλωτές, στο πλαίσιο προστασίας των τελευταίων.

Άρθρο 47
Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση καρτών και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 ν. 4446/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή, τροποποιείται, ώστε
α) η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών να επεκτείνεται και στους δικαιούχους πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, και
β) οι πληροφορίες που παρέχουν οι δικαιούχοι πληρωμής στους καταναλωτές να αναγράφονται και στον διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσίας άμεσης πληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 65, ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές.»

1). Περίπτωση 3 του άρθρου 4 ν. 4537/2018:
3) «υπηρεσίες πληρωμών»: οι εξής επιχειρηματικές δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
ε) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής,
στ) υπηρεσίες εμβασμάτων,
ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,
η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού,

2). Σύμφωνα με την απόφαση Ε.2037/2019
α) Υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού είναι οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, είτε κύριας είτε δευτερεύουσας, που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ, και οι οποίοι αποδέχονται συναλλαγές από πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα (Β2C συναλλαγές).
Δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, ακόμη και αν έχουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθμ. 45231/2017 ΚΥΑ, οι δικαιούχοι πληρωμής που συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές).
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού υπάρχει και στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με Β2C συναλλαγές.
β) Ο τετραψήφιος ΚΑΔ περιλαμβάνει όλη την ανάλυσή του σε υποκατηγορίες. Για παράδειγμα, ο ΚΑΔ 33.12 «Επισκευή μηχανημάτων» περιλαμβάνει όλους τους δικαιούχους πληρωμής που εκτείνονται στις υποκατηγορίες του.
γ) Δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού, όταν οι δικαιούχοι πληρωμής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας.
Δείτε περισσότερα εδώ

3). «γ. Οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010,»

Πηγή: taxheaven.gr