Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου»

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1617/2023η πλατφόρμα αποσκοπεί στην υποστήριξη των συμβολαιογράφων και των συμβαλλομένων μερών στη σύναψη συμβάσεων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εντάσσονται οι συμβάσεις αποκλειστικά μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο.

Στην έννοια των ακινήτων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

Χρήστες της πλατφόρμας είναι ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη (όπως π.χ. αγοραστές και πωλητές).

Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας αυτοματοποιείται η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Ενδεικτικά, αντλούνται από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, δικαιολογητικά όπως:

  • το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  • το αποδεικτικό ενημερότητας
  • το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
  • το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  • το Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό)
  • το Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

Η παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας, μετά και την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων, σχολίων, οδηγιών και απαιτήσεων που θα προκύψουν κατά το πιλοτικό – δοκιμαστικό στάδιο, θα εκκινήσει την 01.11.2023.

Μπορείτε να μεταβείτε στην πλατφόρμα εδώ.

Παρατίθεται το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας