Βραχυχρόνια μίσθωση AIRBNB

Βραχυχρόνια Μίσθωση Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι η μίσθωση ακινήτου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 1> ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του έτους και όταν δεν παρέχεται καμία άλλη υπηρεσία πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Ψηφιακές Πλατφόρμες

Στην περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ψηφιακές πλατφόρμες είναι όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά.

Δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου .Ενδεικτικά αναφέρονται οι ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb ,Tripadvisor ,Booking , Expedia κ.α.

Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Είναι το μητρώο που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ στο οποίο ο διαχειριστής ακινήτου λαμβάνει αριθμό εγγραφής ανά μισθωμένο ακίνητο.

Οπότε το κάθε ακίνητο έχει τον δικό του Αριθμό Μητρώου Ακινήτου Α.Μ.Α.

Ο Α.Μ.Α. αποδίδεται άμεσα μέσω του συστήματος της ΑΑΔΕ my aade.

Ο Α.Μ.Α αναρτάται σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

Ο διαχειριστής του ακινήτου χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxis και καταχωρεί το ακίνητο στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον κωδικό Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο του Ε9 ,όπως και τα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα.

Τέλος λαμβάνει Α.Μ.Α.

Εάν κάποιος εκμισθώσει του ακίνητο του με βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας δεν χρειάζεται να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής

Η οριστικοποίηση του μητρώου μπορεί να γίνει έως 28/2 του έτους  υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ,προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος .

Μέχρι την οριστικοποίηση ο διαχειριστής ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Μετά τις 28/2 τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί οριστικά και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι :

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Δηλαδή Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει:

→ Την εγγραφή στο μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

→ Την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως και σε κάθε μέσο προβολής με υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού εγγραφής του στο Μητρώο Ακινήτων βραχυχρόνιας Διαμονής

→ Την υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή

→ Την καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος.

→ Την δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους.

Διαχειριστής ακινήτου

Μπορεί να είναι: ● ο ιδιοκτήτης

 • ο επικαρπωτής
 • ο υπεκμισθωτής
 • τρίτοι όπως εκτελεστής διαθήκης ,επίτροπος ή κηδεμόνας, γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση κ.α.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής οι διαχειριστές που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ,οφείλουν όμως να αναγράφεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε εμφανές σημείο κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

*Όταν ένας διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη διαχείριση του διαγράφει το συγκεκριμένο ακίνητο από το Μητρώο.

Προκειμένου ο διαχειριστής ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις οφείλει να:

    ↘Με τους ατομικούς  κωδικούς taxisnet να εισέλθει στον ιστότοπο www.aade.gr →→Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ,να καταχωρήσει το κάθε ακίνητο χωριστά και να λάβει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου .

    ↘Ανάρτηση του Α.Μ.Α. στις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb ,Expedia κτλ όπως και σε κάθε μέσο προβολής .

    ↘Ως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο να υποβληθεί η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

                ↘ *Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης αν δεν υπάρχουν αναχωρήσεις τον προηγούμενο μήνα.

               ↘ *Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για την οποία έχει καταχωρηθεί ήδη Δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

                                                                                        –  είτε όταν βάση πολίτικης ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού από τον μισθωτή είτε όχι.-

Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από το σύστημα προς συμπλήρωση είναι :

 1. Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
 2. Το συνολικό τίμημα
 3. Η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας για παράδειγμα Booking , Airbnb κτλπ.
 4. Τα στοιχεία του μισθωτή
 5. Η έναρξη και λήξη της μίσθωσης
 6. Ο τρόπος πληρωμής (μετρητά ,κατάθεση κτλπ)
 • Το εισόδημα που αποκτάται από την Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού , απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.
 • Το εισόδημα που αποκτάται από τα φυσικά πρόσωπα στην Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία(Αστική Μίσθωση)

                                          φορολογείται βάση του  άρθρου  39 και 40 του ν. 4172/2013

 • Η προμήθεια των μεσολαβητών και όλα τα έξοδα και λειτουργικές δαπάνες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα κατά ποσοστό 5%
 • Οι δικαιούχοι δεν βαρύνονται με Τέλος Επιτηδεύματος εφόσον δεν αποκτούν επαγγελματική ιδιότητα .
 • Απαλλάσσονται του Φόρου Διαμονής
 • Δεν επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου καθώς εξ ορισμού οι μισθώσεις αυτές καλύπτουν βραχυχρόνιες στεγαστικές ανάγκες
 • ***Εάν κατά την διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου (εντός ή εκτός του πλαισίου της οικονομίας του διαμοιρασμού )

παρέχονται εκ μέρους του εκμισθωτή και πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό τομέα

το συνολικό αντίτιμο που καταβάλλεται δεν απαλλάσσεται , αλλά υπάγεται στον ΦΠΑ ,καθώς θεωρείται ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαμονής ,

οι οποίες υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ(13%), με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών δαπανών (ΠΟΛ 1059/2018) .

Σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνονται και με φόρο διαμονής ανά διανυκτέρευση 0,50 ευρώ(ΠΟΛ1064/2018)

 

 

 

Πηγή:taxvoice.gr