Τριπλασιάζεται το ποσό της επιδότησης για το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»

Με την τροπολογία του Υπ. Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών μεταξύ άλλων διατάξεων τροποποιούνται – συμπληρώνονται ρυθμίσεις για το πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για νέους από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών χωρίς προϋπηρεσία, με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο», υπό τους ειδικώς προβλεπόμενους όρους, για τους πρώτους έξι (6) μήνες από την πρόσληψή τους.

Συγκεκριμένα:
α. Το ύψος της χορηγούμενης επιδότησης θα ανέρχεται πλέον σε τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών [από χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που ίσχυε)] για κάθε θέση εργασίας και θα καταβάλλεται ως εξής:

– ποσό χιλίων οκτακόσιων (1.800) ευρώ [από εξακόσια (600) ευρώ που ίσχυε] θα καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο,

– ποσό χιλίων οκτακόσιων (1.800) ευρώ [από εξακόσια (600) ευρώ που ίσχυε] θα καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

β. Προβλέπεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα, όπως τροποποιείται με τις υπό ψήφιση διατάξεις, έχει διάρκεια έως τις 31.12.2022 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 4

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα του ύψους της επιδότησης που χορηγείται προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του ανοικτού προγράμματος νέων θέσεων εργασίας «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), με στόχο την ενίσχυση του υφιστάμενου μέτρου «Πρώτο Ένσημο» τόσο για όσους πρόκειται να ενταχθούν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα, όσο και για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του εν λόγω μέτρου.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης, προσαυξάνει το χρηματικό ποσό της επιδότησης που χορηγείται προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως   του    κλάδου,    στον    οποίο    αυτοί δραστηριοποιούνται, για κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται σύμφωνα με το Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» και επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, που προβλέπει συνολική επιδότηση για κάθε θέση εργασίας ύψους 1.200 ευρώ για έξι μήνες και η οποία κατανέμεται ισόποσα μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, με την εισαγόμενη ρύθμιση προσαυξάνεται το συνολικό ποσό της επιδότησης στο ύψος των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα, ενώ η ενισχυμένη οικονομική επιδότηση στο πρόσωπο του εργοδότη δημιουργεί ισχυρότερο κίνητρο για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 4

Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠρώτοΈνσημο» – Τροποποίηση άρθρου 196 ν. 4855/2021

Στο άρθρο 196 του ν. 4855/2021 (Α’215), περί της θέσπισης ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων, με την ονομασία «ΠρώτοΈνσημο» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) η περ. α) της παρ. 4 και η περ. α) της παρ. 5 τροποποιούνται ως προς το ποσό της επιδότησης,
β) στην περ. γ) της παρ. 5 η φράση «Η ανωτέρω επιδότηση» αντικαθίσταται από τη φράση «Η επιδότηση της περ. α)»,
γ) στην παρ. 10,
γα) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με το πρόγραμμα»
γβ) στο τρίτο εδάφιο η φράση «αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται» αντικαθίσταται από τη φράση «καταβληθέντα ποσά αναζητούνται», γγ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο,
δ) στην παρ. 11 συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης,
ε) στην παρ. 13 η φράση «από 1.1.2022 έως» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι εξαντλήσεως του προύπολογισθέντος, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, ποσού και πάντως όχι πέραν της», και το άρθρο 196 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 196
Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

1. θεσπίζεται ανοικτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο».

2. Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των νέων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και η ομαλή ένταξή τους σε αυτή, με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

3. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

4. α) Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

β) Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η επιδότηση της περ. α) μειώνεται στο ήμισυ.

γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

5. α) Το ποσό της επιδότησης των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

αα) Ποσό χιλίων οκτακόσιων (1.800) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

και

αβ) Ποσό χιλίων οκτακόσιων (1.800) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της συνολικής μισθολογικής δαπάνης.

β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, για την καταβολή της επιδότησης της περ. β) της παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά η περ. α) της παρούσας παραγράφου.

γ) Η επιδότηση της περ. α) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

7. Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

8. Οι ωφελούμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

9. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

10. Για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επιχείρηση που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρο όρο, δεν λαμβάνει την επιδότηση και καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Ομοίως, τόσο η επιχείρηση όσο και ο εργαζόμενος δηλώνουν υπεύθυνα ότι ο εργαζόμενος δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α’ και β’ βαθμού με τον εργοδότη και αν διαπιστωθεί η μη τήρηση του όρου αυτού, κανένα από τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν την επιδότηση και καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της επιδότησης στον εργαζόμενο και τον εργοδότη, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι έννομες συνέπειες από τη μη τήρηση των όρων του παρόντος, τα δικαιολογητικά, οι τυχόν όροι συνδυασμού με άλλα προγράμματα, και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα του παρόντος άρθρου, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του νεοπροσλαμβανομένου νέου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με τα ανωτέρω έντυπα.

13. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, ποσού και, πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022.».

 

Πηγή:taxheaven.gr