Σαν ξενοδοχεία θα λειτουργούν οι μισθώσεις τύπου Airbnb!

Αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία τους θεσμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων προωθεί η Κομισιόν, οι οποίες θα προσεγγίσουν τα στάνταρ που υπάρχουν για τα ξενοδοχεία, ενώ θα αποκαλυφθούν και οι κρυφές μισθώσεις.

Ταυτόχρονα προωθείται αυστηρότερος έλεγχος των εισοδημάτων που αποφέρουν, με τις μεγάλες πλατφόρμες να δίνουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές ανά μήνα ή το αργότερο ανά τρίμηνο, όταν πρόκειται για μικρές πλατφόρμες.

Η Κομισιόν αρχικά αναγνωρίζει ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποφέρουν οφέλη στους εκμισθωτές, στους ταξιδιώτες και στο ευρύτερο τουριστικό οικοσύστημα. Ωστόσο, σημειώνει, θέτουν προκλήσεις, ιδίως για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες σε ορισμένα μέρη αντιμετωπίζουν λιγότερο προσιτή στέγαση, αύξηση των τιμών ή υπερβολικές τουριστικές ροές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ χρειάζονται ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ώστε να χαράσσουν ορθές πολιτικές και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

Παράλληλα σημειώνει ότι οι κρατικές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, δεν λαμβάνουν πάντοτε αξιόπιστα δεδομένα, καθώς οι εκμισθωτές δεν καταχωρούν συστηματικά τις ιδιοκτησίες τους και οι πλατφόρμες δεν ανταλλάσσουν πάντα δεδομένα, για διάφορους νομικούς και τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των διαφόρων πρωτοβουλιών συλλογής δεδομένων αυξάνει το κόστος και μειώνει τη χρησιμότητα των διαφόρων συνόλων δεδομένων που συλλέγονται.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προωθηθεί πλαίσιο, για την υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων των πλατφορμών, με τις δημόσιες αρχές.

Μοναδικό αριθμό για κάθε εκμισθωτή

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν μια ηλεκτρονική και απλή διαδικασία καταχώρισης για τους εκμισθωτές. Οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχονται θα πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα λάβουν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ανά ιδιοκτησία, που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να καταστήσουν διαθέσιμους τους κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων σε εθνικούς ιστοτόπους, οι εκμισθωτές θα επωφεληθούν επίσης από σαφείς πληροφορίες και απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται. Καθώς οι δημόσιες αρχές θα λαμβάνουν περισσότερα δεδομένα, οι υπεύθυνοι εκμισθωτές μπορούν επίσης να αναμένουν καλύτερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και λιγότερες παράνομες καταχωρίσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων.

Πάντως, η πρόταση της Κομισιόν, δεν θα επηρεάσει την ικανότητα των δημόσιων αρχών να ρυθμίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει απλώς να προσαρμόσουν το σύστημα καταχώρισής τους.

Κάθε μήνα κοινοποίηση στοιχείων

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες στις δημόσιες αρχές σε μηνιαία βάση. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και των μισθωτών,
  • τον αριθμό καταχώρισης, και
  • τη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) των καταχωρίσεων για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που βρίσκονται στο έδαφος της αιτούσας δημόσιας αρχής.
Έλεγχοι

Οι πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να σχεδιάζουν τους ιστοτόπους τους κατά τρόπο ώστε οι εκμισθωτές να μπορούν να εμφανίζουν τους αριθμούς καταχώρισης.

Eπίσης, οι πλατφόρμες θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να επαληθεύουν κατά πόσον ισχύει η υποχρέωση καταχώρισης για τον εκμισθωτή, και για να ελέγχουν την εγκυρότητα των αριθμών καταχώρισης.

Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επικοινωνούν με τους εκμισθωτές και να έχουν καλύτερη εικόνα των ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται σε βραχυχρόνια βάση στο έδαφός τους. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τη χωρητικότητά τους και το κατά πόσον οι ιδιοκτησίες αυτές αποτελούν μέρος κύριας ή άλλης κατοικίας.

Οι πλατφόρμες θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις φορολογικές αρχές τα δεδομένα σχετικά με το εισόδημα που προέρχεται από τη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων και να απαντούν σε συγκεκριμένα αιτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κατά κανόνα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτόματα σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, οι πολύ μικρές και μικρές πλατφόρμες που δεν φθάνουν τον μηνιαίο μέσο όρο των 2.500 εκμισθωτών θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα απλούστερο καθεστώς. Θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα πιο αραιά (ανά τρίμηνο), και δεν θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για την παροχή των δεδομένων.

Πηγή : sofokleousin.gr