Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

 

 

 

Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της περ. β) της παρ. 6 αυτού, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α’77),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του κεφαλαίου ΣΤ’ αυτού,

γ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ια) της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ1/1.3.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181), ιδίως της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής,

ιγ) της υπ’ αρ. 102555/2.4.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 2133),

ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ιε) της υπό στοιχεία 15660 ΕΞ 2020/15.6.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747) και ιδίως του άρθρου 3 αυτής,

ιστ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ιζ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιη) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051) και

ιθ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/ 23-072014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» (Β’ 2161).

2. Την από 14-01-2020 προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο: «Υλοποίηση Δράσεων Απλούστευσης Διαδικασιών Αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Δ.».

3. Την ανάγκη απλούστευσης και ψηφιοποίησης της διαδικασίας έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και καταχώρισης στοιχείων του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχήματος, καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου του πιστοποιητικού ταξινόμησης και ρύθμισης συναφών λοιπών θεμάτων, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έκδοση, Τύπος και Περιεχόμενο Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων – Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή για την έκδοση και διαχείριση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων

1. Καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων με τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων», ως συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα I ΜΕΡΟΣ A).

2. Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν της βεβαίωσης και είσπραξης του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων και έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από την καταβολή των ανωτέρω και της καταχώρισης των απαιτούμενων για την έκδοσή του στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, με την οποία λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης, αποτελούμενο από δεκαοκτώ (18) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

3. Στις θέσεις του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων (Παράρτημα Ι ΜΕΡΟΣ A), συμπληρώνονται, τα, κατά περίπτωση, στοιχεία, ως ακολούθως:

α. Βάσει των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, συμπληρώνεται:

αα) Η θέση για την αναγραφή διακριτικού κεφαλαίου γράμματος (χαρακτήρας εκτύπωσης) που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ,

αβ) η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του Α’ και Β’ Παραλήπτη,

αγ) η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του οχήματος, όπως, αναλυτικά, αναφέρονται στο συγκεκριμένο χώρο του επισυναπτόμενου Υποδείγματος στο Παράρτημα Ι A,

αδ) η θέση για την αναγραφή, τυχόν, παρατηρήσεων,

αε) η θέση για την αναγραφή των περιορισμών ή απαγορεύσεων μεταβίβασης, καθώς και για την άρση αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αστ) η θέση για την αναγραφή του Κανονισμού/Οδηγίας εκπομπών ρύπων που πληροί, εκ κατασκευής το όχημα.

β. Βάσει των πράξεων που πραγματοποιούνται, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος, συμπληρώνονται, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος:

βα) Οι θέσεις για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου, πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, οχήματος από τον πωλητή και τον αγοραστή,

ββ) οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής ή απαλλαγής του τέλους μεταβίβασης οχήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας,

βγ) οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής του τέλους άδειας του οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και για τη βεβαίωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτού από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εκτός εάν άλλως ορίζεται,

βδ) οι θέσεις, όπου αναγράφεται η παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος από τον πωλητή,

βε) η θέση, όπου αναγράφεται από τον εισαγωγέα – παραλήπτη, ο αριθμός έγκρισης τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό όχημα και το χρώμα του οχήματος.

4. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα στοιχεία του πίνακα Α του Παραρτήματος ΙΙΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης της περ. α. της παρ. 3 του παρόντος.

5. Μετά την έκδοση, η περαιτέρω διαχείριση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται, γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov. gr/του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 2

Διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχήματος

1. Μετά την αποστολή των στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 και τη λήψη των στοιχείων της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

α. Αποθηκεύονται τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, στη βάση δεδομένων της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1, για την περαιτέρω διαχείριση των πράξεων της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1.

β. Οι ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας προβαίνουν στις απαραίτητες πράξεις, σύμφωνα με την περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 1 για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1.

γ. Είναι δυνατή, σε οποιαδήποτε φάση, η λήψη και η εκτύπωση του ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης από τους ενδιαφερόμενους, μέσω της πρόσβασής τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1.

δ. Το ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» ενώ τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (φυσικών και νομικών προσώπων) επιβεβαιώνονται με χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (ΝέοΕΛΑΣ)». Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. H πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1, για τη διαχείριση των πράξεων της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων TAXISnet. Για τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξουσιοδοτούν, ηλεκτρονικά, νόμιμους αντιπροσώπους, οι οποίοι απαιτείται να έχουν επίσης πιστοποίηση στο TAXISnet. Η διαδικασία εξουσιοδότησης, καθώς και η αποδοχή της γίνεται, μέσω της υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατίθεται στην κατά περίπτωση Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις εξουσιοδότηση.

3. Μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, αποστέλλονται, ηλεκτρονικά, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα στοιχεία του πίνακα Β του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Εφεδρική διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

1. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων τηρείται εφεδρική (χειρόγραφη) διαδικασία για την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, σύμφωνα με την οποία το πιστοποιητικό ταξινόμησης υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με την συμπλήρωση των εντύπων Α, Β, Γ του Παραρτήματος I ΜΕΡΟΣ B της παρούσας. Για την εφεδρική διαδικασία τηρείται χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης, κοινό για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, από το οποίο το πιστοποιητικό λαμβάνει αύξοντα αριθμό που τίθεται και στα τρία αντίτυπα Α, Β και Γ αυτού.

2. Στο εν λόγω βιβλίο, καταχωρούνται ο κωδικός του τελωνείου, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, το είδος του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο τύπος του κινητήρα, ο αριθμός και το είδος του παραστατικού (Διασάφηση Εισαγωγής ή Ειδική Δήλωση).

3. Τα στελέχη των πιστοποιητικών ταξινόμησης και το βιβλίο καταχώρισης των πιστοποιητικών που χρησιμοποιείται κατά την εφεδρική διαδικασία, τηρούνται για μία δεκαετία (10ετία) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης.

4. Για τις περιπτώσεις διακίνησης του πιστοποιητικού ταξινόμησης με εφεδρική διαδικασία (χειρόγραφη), σύμφωνα με το άρθρο 4, το «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων» εκτυπώνεται, σε τρία αντίτυπα Α, Β και Γ, σύμφωνα με το Παράρτημα I ΜΕΡΟΣ B της παρούσας, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4 διπλής όψης.

Τα αντίτυπα Α και Β προορίζονται για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας και φέρουν την ένδειξη «Για την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Το αντίτυπο Γ φέρει την ένδειξη «Στέλεχος» και παραμένει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Το αντίτυπο Β του πιστοποιητικού ταξινόμησης καταχωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συγκεντρωτική κατάσταση, κατά Τελωνειακή Αρχή έκδοσης και επιστρέφεται σε αυτή, στο τέλος κάθε μήνα, με έγγραφο επί αποδείξει.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού, μετά την παραλαβή του αντιτύπου Β, προβαίνει σε συσχέτισή του με το αντίτυπο Γ, το οποίο τηρεί στο αρχείο της, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν έχουν επέλθει σ’ αυτό τυχόν παραποιήσεις ή μεταβολές.

Το αντίτυπο Α του πιστοποιητικού παραμένει στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Στην πρόσθια όψη και πίσω όψη και των τριών αντιτύπων Α, Β και Γ του πιστοποιητικού ταξινόμησης υφίστανται χώροι (θέσεις) για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση, στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1.

5. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, τα πιστοποιητικά ταξινόμησης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ανωτέρω εφεδρική διαδικασία και έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, καταχωρούνται, υποχρεωτικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων και ακολουθεί η διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 4

Εφεδρική διαδικασία διακίνησης – Επιβαλλόμενες καταχωρήσεις

1. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή λόγω τεχνικών προβλημάτων της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1, ακολουθείται η οριζόμενη στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου εφεδρική διαδικασία διακίνησης, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, όταν κρίνεται απαραίτητο, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία ορίζεται και η διάρκεια εφαρμογής της.

2. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων σε τρία αντίτυπα Α, Β και Γ, σύμφωνα με το Παράρτημα I ΜΕΡΟΣ B της παρούσας και τα αντίτυπα Α και Β παραδίδονται στον παραλήπτη του οχήματος, προκειμένου να τα προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ομοίως τα αντίτυπα Α και Β παραδίδονται στον παραλήπτη του οχήματος και στην περίπτωση της έκδοσης και καταχώρησης του πιστοποιητικού ταξινόμησης με εφεδρική διαδικασία (χειρόγραφη διαδικασία), λόγω μη διαθεσιμότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

3. Μετά τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού, σε περίπτωση που ο κύριος και κάτοχος του οχήματος σκοπεύει να μεταβιβάσει το όχημα ανάριθμο (πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του), υποχρεούται να μεταβεί στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, η οποία προβαίνει στον υπολογισμό και την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που απαιτείται για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής και προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων θεωρεί, στα αντίτυπα Α και Β του πιστοποιητικού, την καταβολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, οικονομικών επιβαρύνσεων.

Ακολούθως, τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής-αγοραστής) αναγράφουν την μεταβίβαση του οχήματος επί των ως άνω αντιτύπων και υπογράφουν στην οικεία θέση και των δύο αντιτύπων του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο συμβολαιογράφος καταχωρεί τη γενόμενη μεταβίβαση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού. Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται στην καταβολή του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, τέλους άδειας οχήματος. Για την καταβολή γίνεται πράξη θεώρησης στην αντίστοιχη θέση του πιστοποιητικού ταξινόμησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει τα χορηγούμενα από την Τελωνειακή Υπηρεσία αντίτυπα Α και Β στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του.

3. Το αντίτυπο Β του πιστοποιητικού ταξινόμησης καταχωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συγκεντρωτική κατάσταση, κατά Τελωνειακή Αρχή έκδοσης και επιστρέφεται σε αυτή, στο τέλος κάθε μήνα, με έγγραφο επί αποδείξει.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού, μετά την παραλαβή του αντιτύπου Β, προβαίνει σε συσχέτισή του με το αντίτυπο Γ, το οποίο τηρεί στο αρχείο της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν επέλθει σ’ αυτό τυχόν παραποιήσεις ή μεταβολές.

Το αντίτυπο Α του πιστοποιητικού παραμένει στην αρμόδια, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

4. Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων και της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1, τα πιστοποιητικά ταξινόμησης που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή καταχωρούνται, υποχρεωτικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, προκειμένου να επακολουθήσουν οι πράξεις στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, καθώς και η διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

1. Διατηρείται σε ισχύ και μετά την καθιέρωση του νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (άρθρο 1 παρ. 1 και 2) και της υπό στοιχεία ΣΤ 3365/1-2-1973 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής των επαγγελματικών οχημάτων πάσης κατηγορίας και χρήσης [Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιογράμμων, Λεωφορεία, Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα και αυτοκίνητα οχήματα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες (Γερανοί, Συνεργεία)], στους χώρους (θέσεις) του οποίου γίνεται η μεταβιβαστική πράξη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

2. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 τίθεται σε πιλοτικό – δοκιμαστικό στάδιο, από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 15.09.2023. Στο πιλοτικό-δοκιμαστικό στάδιο θα παράγονται έννομα αποτελέσματα από τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1.

3. Κατά την εφαρμογή του πιλοτικού – δοκιμαστικού σταδίου της παρ. 2, ως προς τη διακίνηση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, θα παρέχεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα η δυνατότητα επιλογής για εφαρμογή:

α) είτε των οριζόμενων στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/23-07-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθιέρωση νέου πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» (Β’2161),

β) είτε των οριζόμενων στην παρούσα.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

Για τα Πιστοποιητικά Ταξινόμησης που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/23-07-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθιέρωση νέου πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» (Β’2161).

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, καταργείται η υπό στοιχεία ΔΕΦΚΔ 5018174 ΕΞ 2014/23-07-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθιέρωση νέου πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων» (Β’2161).

Ακολουθούν παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1, ήτοι στις 16.09.2023, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή : forin.gr