Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ.

Αριθμ. 132625

ΦΕΚ B’ 3076/03.06.2024

Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131).

4. Την υπ’ αρ. 102928/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

5. Την υπ’ αρ. 156/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

6. Την υπ’ αρ. 74104/5570/2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων. (Α’ 130), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως τα άρθρα 5 και 62 αυτού.

14. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

15. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 265).

16. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2209 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

17. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

18. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

19. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 77 αυτού.

20. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 όπως ισχύει κάθε φορά.

21. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

22. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

24. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63) και ειδικότερα το άρθρο 92 αυτού.

25. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105), και ιδίως το άρθρο 23 αυτού.

26. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ν. 4978/2022, Α’ 190).

27. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

28. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

29. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

30. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417).

32. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

33. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

34. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

35. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893).

36. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’ 1451).

37. Την υπ’ αρ. 14599/2024 τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/03-04-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του (Β’ 1451)» (Β’ 313).

38. Tην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

39. Tην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020» (Β’ 5901).

40. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/ 26.10.2021 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» (Β’ 5029).

41. Την υπό στοιχείαΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/ 27.01.2022 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

42. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13443/210/ 08.02.2023 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2023» (Β’ 603).

43. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18933/396/ 20.02.2024, υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2024» (Β’ 1277).

44. Την υπό στοιχεία 2/21060/ΔΠΓΚ/2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).» (Β’ 2157).

45. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/ 07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323).

46. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΒ’ κύκλος» (Β’ 3981/2022).

47. Την υπό στοιχεία ΑΠ 53750 ΕΞ 2024/12.04.2024 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 041/2024 ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ ’ ΚΥΚΛΟΣ».

48. Την υπό στοιχεία ΑΠ Γ.Δ.Ο.Υ./115777/29.04.2024 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

49. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, ποσού 33 εκ. ευρώ, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθόσον θα αντληθεί από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της παρούσας Δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιδότηση της αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο), συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 12.4 του άρθρου 12 της παρούσας, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις. Όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 2

Φορέας Διαχείρισης της Δράσης

Φορέας Διαχείρισης της παρούσας Δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά τη μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας με το π.δ. 77/2023 (Α’ 130).

Ο Φορέας Διαχείρισης της Δράσης:

 • ενημερώνει το σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης συχνές «ερωτήσεις – απαντήσεις» για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυτής,
 • παρακολουθεί την πορεία της Δράσης, παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς, με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, ιδίως μέσω επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της Δράσης. Οι παρεχόμενες οδηγίες – κατευθύνσεις είναι δεσμευτικές,
 • αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις των Ωφελούμενων. Το πληροφοριακό σύστημα ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δράσης, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτή. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης είναι ο κύριος του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αιτήσεων,
 • διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπως ισχύει,
 • αξιολογεί τις αιτήσεις και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών για την καταβολή των ενισχύσεων με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης,
 • διασφαλίζει την τήρηση φάκελου έργου/πράξης για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της Δράσης για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Α Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και για διάστημα δέκα (10) ετών από την ολοκλήρωση της Δράσης για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά που υποβάλλονται από τον Ωφελούμενο με την σχετική απόφαση για την ολοκλήρωση της πράξης του. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς δημόσιους φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και
 • λειτουργεί και εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων/Ωφελουμένων, το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων.

Άρθρο 3

Στόχος της Δράσης

Σκοπός της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ Κύκλος» είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της περαιτέρω διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, ως παράγοντα που θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Η Δράση επιδότησης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ Κύκλος» αποτελεί μέρος των δράσεων, μέτρων και κινήτρων τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό νόμο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η χορήγηση «οικολογικού bonus». Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,

β) Η ανανέωση του στόλου ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, και

γ) Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο ιδιωτικής χρήσης.

Άρθρο 4

Ωφελούμενοι της Δράσης

Ωφελούμενοι από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας Δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

 • την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και
 • την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (L354) του Συμβουλίου, στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή διεπιδότησης των μη επιλέξιμων τομέων μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών.

Κάθε ωφελούμενος της κατηγορίας Β:

 • δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο ύψος επιδότησης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της επιδότησης.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

 • δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε νέο H/O για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων),
 • δικαιούται την επιπλέον επιδότηση για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως τρεισήμισι (3,5) τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικότερες περιπτώσεις κατηγορίας Β

 • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β που έχουν ως κύρια δραστηριότητα μια εκ των ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δικαιούνται επιδότηση για την αγορά έως δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Σε περίπτωση τριψήφιου ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην κατηγορία του τριψήφιου ΚΑΔ.

 • Οι Ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β δεν δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο και απόσυρσης οχήματος, καθώς αιτούνται «οικολογικού» bonus για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ωστόσο, αν με την αίτηση τους αιτούνται και την επιδότηση για αγορά νέων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, δικαιούνται της επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων για τα οποία αιτούνται επιδότησης.
 • Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β, υπό την υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και μοτοσυκλετών (ήτοι αντιπροσωπείες οχημάτων), δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν αποκλειστικά και μόνον για την αγορά οχημάτων επίδειξης (test drive), τα οποία υποχρεούνται να μεταπωλήσουν σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αγορά τους, επί ποινή ανάκτησης επιδότησης, από την ημερομηνία ταξινόμησής τους η οποία τεκμαίρεται από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέξιμα οχήματα επίδειξης θα είναι το σύνολο των αμιγώς Η/Ο κατηγορίας Μ1 και Ν1, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας L6e και L7e (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8).

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «Ωφελούμενοι».

Σημειώνεται ότι:

 • Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν από την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους, και της Κατηγορίας Α πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους.
 • Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis).
 • Aπαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

H Δράση χρηματοδοτείται από τα έσοδα των αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων όπως αυτά περιγράφονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584) όπως ισχύει, στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/31.12.2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2020» (Β’ 5901) όπως ισχύει, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/26.10.2021 «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021» (Β’ 5029) όπως ισχύει, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481) όπως ισχύει, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13443/210/08.02.2023 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2023» (Β’ 603) όπως ισχύει, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18933/396/20.02.2024 (Β’ 1277) υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2024» (Β’ 1277) όπως ισχύει, σύμφωνα και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732 (Β’ 1451) κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 14599/2023 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1451)» (Β’ 313).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε ποσό τριάντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (33.000.000 €) τα οποία αντλούνται από έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων. O προϋπολογισμός της Δράσης δύναται να τροποποιείται, με σκοπό να προστεθούν νέα ποσά που θα προκύψουν από το ποσοστό για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων ηλεκτροκίνησης από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και από ποσά που θα προκύψουν από τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, με τροποποίηση της παρούσας.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)
Κατηγορία Α 13.000.000 (€)
Κατηγορία Β 20.000.000 (€)

Τόσο για την Κατηγορία Α, όσο και για την Κατηγορία Β, το 90% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά αυτοκίνητα κατηγορίας M1-N1 και οχήματα L1e έως L7e και το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος https:// kinoumeilektrika3.gov.gr.

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (de minimis).

Άρθρο 6

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση Η/Ο ορίζεται η 1η Μαϊου 2024.

Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme. gov.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https:// kinoumeilektrika3.gov.gr.»

Η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Η ολοκλήρωση της Δράσης, ήτοι η καταβολή της επιδότησης στους Ωφελούμενους, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 7

Ύψος ενισχύσεων

7.1 Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε

 • ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

 • ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300€).
 • ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον,

 • Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ν1 και επαγγελματικά αυτοκίνητα Μ1 το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300€).

Β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της Λ.Τ.Π.Φ.. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται επιδότηση.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου κατηγορίας Μ1-Ν1 ή και οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όχημα για τα επιβατικά (M1)/επαγγελματικά (N1) οχήματα και τετρακοσίων ευρώ (400€) άνα όχημα κατηγορίας L αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της χώρας η απόσυρση οχημάτων κατηγοριών L3e-L4e και L5e-L7e επιβραβεύεται με ποσό ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€) και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) αντίστοιχα.

Η αγορά επιπλέον μπαταρίας για τα οχήματα τύπου L1e έως και L7e ενισχύεται για τους Ωφελούμενους των Κατηγοριών Α και Β με συνολικό ποσό τριακοσίων ευρώ (300€) υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού του οχήματος, συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση αυτού και η αξία της είναι μηδενική ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού του οχήματος.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.).

7.2. Κάθε Ωφελούμενος (ΑΦΜ) Κατηγορίας Α έχει το δικαίωμα υποβολής μιας (1) αίτησης, η οποία αφορά την αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) οχήματος. Οι Ωφελούμενοι Κατηγορίας Β δεν έχουν όριο οχημάτων που μπορούν να αιτηθούν, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mininimis). Οι Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β μπορούν να υποβάλουν έως δύο (2) αιτήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δεύτερης αίτησης είναι η καταβολή της αναλογούσας επιδότησης που αφορά την πρώτη αίτηση.

7.3. Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.

β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.

Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας Δράσης.

7.4. Το ποσό της επιδότησης του Ωφελούμενου αποδίδεται στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας.

Γενικές επισημάνσεις

 • Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσοτέρων της μίας (1) αιτήσεων από το ίδιο πρόσωπο της Κατηγορίας Α (ή άλλο συγκύριο του αυτού συμβατικού οχήματος) συναπέγεται την άνευ ετέρου απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Δεύτερη αίτηση μετά από την αρχική/προηγούμενη αίτηση που έχει ήδη συμπεριληφθεί σε απόφαση έγκρισης πίστωσης (πληρωμής), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόρριψη της τελευταίας αίτησης.
 • Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα περισσοτέρων των δύο (2) αιτήσεων για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β συνεπάγεται την άνευ ετέρου απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων. Τρίτη αίτηση μετά από την αρχική/προηγούμενη αίτηση που έχει ήδη συμπεριληφθεί σε απόφαση έγκρισης πίστωσης (πληρωμής), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόρριψη της τελευταίας αίτησης.
 • Η αίτηση επιδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 • Στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας ανά επιλέξιμο ή ανά αποσυρόμενο όχημα, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Ι, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή όμοια υπεύθυνη δήλωση ληφθείσα μέσω gov. gr. Με την υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν τη συναίνεση τους να καθίσταται ο ένας εκ των συγκυρίων ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έναντι του φορέα της Δράσης και εκχωρούν σε αυτόν ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτηση τους. Οι εσωτερικές έννομες σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών δεν επηρεάζουν την παρούσα Δράση.

Γενικές επισημάνσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες:

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι την 1η/5/2024.
 • Οι δαπάνες του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα αποδεικτικά των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της προμήθειας, διακίνησης και εξόφλησης του προμηθευτή.
 • Σε περίπτωση ξενόγλωσσων εγγράφων μπορεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.
 • Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους.
 • Σε περίπτωση που δαπάνες δεν κριθούν επιλέξιμες ή απορριφθούν ως μη εύλογες, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.
 • Για τον έλεγχο των τιμών, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να ζητά από τον Ωφελούμενο της Δράσης, τον προμηθευτή ή από τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών.
 • Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, κατά την έννοια της παρούσας.

Άρθρο 8

8.1 Επιλέξιμα Οχήματα προς Αγορά

Τα οχήματα που είναι επιλέξιμα για τη Δράση είναι τα οχήματα που καταχωρίζονται στη διαδικτυακή πύλη υποβολής αιτήσεων, κατόπιν αίτησης των αντιπροσωπειών/επίσημων εμπόρων, πλην των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τα οποία δεν προβλέπεται η σχετική διαδικασία.

Η λίστα των επιλέξιμων οχημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα της παρούσας Δράσης και επικαιροποιείται συνεχώς.

Κάθε ωφελούμενος, για να αγοράσει ή μισθώσει το όχημα που επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που συμμετέχει στη Δράση και οποιοδήποτε μοντέλο από τα καταχωρημένα στην λίστα επιλέξιμων οχημάτων.

Επιπρόσθετα o Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α, κατά την αγορά του νέου οχήματος, έχει τη δυνατότητα, εφόσον το δηλώσει, να αποσύρει ένα (1) παλαιό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί αντίστοιχο τύπο επιλέξιμου οχήματος (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ1 και κατηγορίας L). Ωφελούμενος της κατηγορίας Β, δύναται να δηλώσει προς απόσυρση ίσο αριθμό οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και τους αντίστοιχους τύπους επιλέξιμων οχημάτων (μόνο για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ1 και Ν1 και κατηγορίας L).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα οχήματα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12.3 «Απόσυρση παλαιού οχήματος».

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων οχημάτων περιγράφονται παρακάτω:

α) Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγορίας L (L1eL7e), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15.01.2013).

(α1) Κατηγορία L1e: Ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, που κινείται με πρόωση με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 , μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς (1) ≤ 4.000 W.

α.1.1.) Ηλεκτροκίνητα υποβοηθούμενα ποδήλατα, όπως ορίζονται στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), και πιο συγκεκριμένα:

Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ηλεκτρικό ποδήλατο)»: ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α) είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα,

β) δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε) διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν επιτρέπεται να προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου και η αυθεντικότητα του θα πρέπει να πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Κατά την υποβολή του αιτήματος επιδότησης θα επισυνάπτεται αναλυτική προσφορά, υποχρεωτικά βάσει του προτύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές του ποδηλάτου, τον τύπου του κινητήρα και την τιμή χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την υποβολή του αιτήματος καταβολής της επιδότησης θα προσκομίζονται υποχρεωτικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με σφραγίδα και υπογραφή, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος ΙΙΙ με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο τηρεί τους όρους της παρούσας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ωφελούμενου (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) με την οποία θα πιστοποιεί ότι η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς που προσκομίζει αφορά στην αγορά ποδηλάτου συμβατού με τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σειριακό αριθμό (serial number) του ποδηλάτου.

(α2) Κατηγορία L2e: Τρίκυκλο μοτοποδήλατο με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 , μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα οχήματος ≤ 45 km/h και μέγιστη συνεχής ονομαστική ή καθαρή ισχύς(1) ≤ 4 000 W.

(α3) Κατηγορία L3e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα, όχημα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία L1e.

(α4) Κατηγορία L4e: Δίκυκλη μοτοσικλέτα με καλάθι, το βασικό μηχανοκίνητο όχημα πληροί τα κριτήρια κατάταξης και τα κριτήρια υποκατάταξης για οχήματα L3e.

(α5) οχήματα της κατηγορίας L5e (μηχανοκίνητα τρίκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα L5e-A (τρίκυκλα), οχήματα που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

ii) οχήματα L5e-B (εμπορικά τρίκυκλα): τρίκυκλα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

(α6) οχήματα της κατηγορίας L6e (ελαφριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα L6e-A [ελαφριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου]·

ii) οχήματα L6e-B [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile)], τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες:

 • οχήματα L6e-BU [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για επαγγελματική χρήση]: οχήματα επαγγελματικής χρήσης που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
 • οχήματα L6e-BP [ελαφριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα (quadri-mobile) για μεταφορά επιβατών]: οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

(α7) οχήματα της κατηγορίας L7e (βαριά τετράκυκλα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

i) οχήματα της κατηγορίας L7e-Α [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) για χρήση εντός δρόμου], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • L7e-A1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α1 για χρήση εντός δρόμου,
 • L7e-A2: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) Α2 για χρήση εντός δρόμου·

ii) οχήματα της κατηγορίας L7e-Β [βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους], τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • L7e-B1: τετράτροχες μοτοσικλέτες (quad) παντός εδάφους·
 • L7e-B2: οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων [sidebyside (SbS)]·

iii) οχήματα της κατηγορίας L7e-C (βαριά τετράτροχα μικροαυτοκίνητα), τα οποία υποδιαιρούνται στις εξής υποκατηγορίες:

 • οχήματα L7e-CU (βαριά τετράτροχα οχήματα επαγγελματικής χρήσης) επαγγελματικά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
 • οχήματα L7e-CP (βαριά τετράτροχα επιβατικά οχήματα) οχήματα που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά επιβατών

β) Μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1,Ν1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30.05.2018).

(β1) Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες.

(β2) Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.

8.2 Επιλέξιμα προς αγορά «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο

 • Τα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που είναι επιλέξιμα για τη Δράση είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.
 • Για τις ανάγκες της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ» και για τη διευκόλυνση των πολιτών και των προμηθευτών, τηρείται και επικαιροποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης η Λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (κατασκευαστής και μοντέλο) των σημείων επαναφόρτισης που θεωρούνται επιλέξιμα για τη Δράση με βάση τα κριτήρια/προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5 της παρούσας.
 • Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στη λίστα αυτή. Η επιλογή και η καταχώρηση των επιπλέον σημείων επαναφόρτισης Η/Ο γίνεται από το φορέα, μετά από σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα συσκευών (σημείων επαναφόρτισης) που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση Η/Ο είτε σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος 1.4. Από τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να προκύπτει ή πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων επαναφόρτισης, ώστε αυτά να θεωρούνται «έξυπνα» κατά την έννοια της παρούσας.
 • Οι αιτήσεις των κατασκευαστών/εισαγωγέων κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος», ο σύνδεσμος της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr.
 • Οι ως άνω αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
 • Η λίστα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δράσης.
 • Η λίστα θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης και θα ανανεώνεται διαρκώς, όποτε κατατίθενται αιτήσεις από κατασκευαστές/εισαγωγείς με νέα σημεία επαναφόρτισης. Στην ιστοσελίδα της Δράσης θα αναρτάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποιημένη λίστα.
 • Οι κατασκευαστές/εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στη σχετική λίστα οφείλουν να υποβάλλουν προς έγκριση, ηλεκτρονικά μέσω αιτήματος στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος», ο σύνδεσμος της οποίας υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 3.1.1.
 • Οι Ωφελούμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα σημεία επαναφόρτισης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Ειδικές επισημάνσεις

Όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Άρθρο 9

Προετοιμασία πληροφοριακής υποδομής της Δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης δημιουργείται διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση όλων των Ωφελούμενων, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Δράση.

Επίσης, αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογές για υποστήριξη των Ωφελούμενων, της υπηρεσίας αρωγής χρηστών, του Φορέα, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων.

Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές που τους αφορούν μέσω της διαδικτυακής πύλης (κόμβου) της Δράσης, η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σημείο σύνδεσης και επαφής με τους εμπλεκόμενους στη Δράση φορείς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης.

Άρθρο 10

Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημιουργείται και λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (help desk), μέσω του οποίου θα παρέχονται πληροφορίες για τη Δράση. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.

Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης θα καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις.

Άρθρο 11

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

11.1 Υποχρεώσεις Φορέα Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την επίσημη διαδικτυακή πύλη της Δράσης.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

11.2. Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αφορά στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά-Γ’ Κύκλος», από όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της Δράσης (π.χ. αντιπροσωπείες, επίσημοι διανομείς, κ.λ.π.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας της Δράσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

11.3 Ενημέρωση ενδιαφερομένων

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων θα σχεδιαστεί, θα παραχθεί και θα διανεμηθεί πληροφοριακό υλικό (λογότυπο, έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα, κ.λπ.). Οι Ωφελούμενοι καθώς και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων/επίσημοι διανομείς, εταιρίες προμήθειας και εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης, κ.λπ.) θα μπορούν να ενημερώνονται και από τη διαδικτυακή πύλη της Δράσης.

Άρθρο 12

Διαδικασίες εφαρμογής/υλοποίησης της Δράσης

1. Οι αιτήσεις στη Δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr.

2. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού όπως αυτός περιγράφεται στον Πίνακα του Άρθρου 5.

3. Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθορίζονται με σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος (φόρτος, ανάγκες αναβάθμισης και συντήρησης, διαχειριστικοί λόγοι, κ.λπ.).

4. Κάθε φυσικό πρόσωπο (κατηγορία Α) δικαιούται να υποβάλλει μια (1) και μόνο αίτηση.

5. Κάθε νομικό πρόσωπο (κατηγορία Β) δικαιούται να υποβάλλει έως δύο (2) αιτήσεις.

6. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στο παρόν. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να μεταφορτωθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.

7. Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν προσκομίζεται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά στον Φορέα Διαχείρισης. Τα δικαιολογητικά της αίτησης όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι, υποβάλλονται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και για τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

8. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης, για τη συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΣώρευσηςDe Minimis), καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

 • για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των ενισχύσεων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Ωφελούμενων). Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή και την εκταμίευση των ενισχύσεων καθώς και για την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Ωφελούμενων, οι έλεγχοι και διασταυρώσεις δύναται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, όπου απαιτείται, μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων,
 • για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και
 • για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με τη Δράση, δύναται να αντλούνται προς χρήση από τους Ωφελούμενους κατά την υποβολή δικαιολογητικών και από τον Φορέα Διαχερίσης της Δράσης, οι εξής πληροφορίες μέσω συγκεκριμένων Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) από συγκεκριμένους φορείς:

Α. Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.):

 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • H έναρξη ατομικής επιχείρησης ή/και επιχείρησης
 • Ονοματεπώνυμα υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας και συζύγου υπόχρεου υποβολής, ή επωνυμία για τις περιπτώσεις μη φυσικών προσώπων και στοιχεία για την δραστηριότητα της επιχείρησης και την έδρα/ υποκαταστήματα αυτής.
 • Στοιχεία Α.Δ.Τ.
 • ΚΑΔ εταιρείας και στοιχεία μελών εταιρείας.

Από τα στοιχεία εισοδήματος και για εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας για το έτος αναφοράς:

 • Στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και πιο συγκεκριμένα τα δηλωθέντα εξαρτώμενα τέκνα.

Β. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) από την Α.Α.Δ.Ε.

Γ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων Τελών Κυκλοφορίας Οχήματος από Α.Α.Δ.Ε.:

 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Δ. Διαδικτυακή Υπηρεσία παροχής στοιχείων οχημάτων Αδειών Κυκλοφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών:

 • Στοιχεία του προς απόσυρση οχήματος και του νέου ταξινομημένου οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, ημερομηνίες πρώτης κυκλοφορίας, ημερομηνία τελευταίας μεταβολής, στοιχεία κατόχου/ων, ημερομηνία έκδοσης, κατηγορία ρύπων EURO).

Ε. Διαδικτυακή Υπηρεσία για Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

ΣΤ. Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α.:

 • Άντληση στοιχείων όπως ημερομηνία έκδοσης και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας

Ζ. Διαδικτυακή Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων μητρώου Γ.Ε.Μ.Η. και αναζήτησης στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ από Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.

 • Στοιχεία για την σύσταση της εταιρίας (επωνυμία, στοιχεία διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, Α.Φ.Μ., Α.Μ. Γ.Ε.Μ.Η.).

Η. Διαδικτυακή Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών και λήψης στοιχείων για Πιστοποιητικά από Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:

 • Πιστοποιητικό Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για αριθμό τέκνων και ημερομηνίες γέννησης.

Θ. Διαδικτυακή Υπηρεσία για την διασταύρωση ΙΒΑΝ – Α.Φ.Μ. από Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ι. Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά εξουσιοδότηση προς το Φορέα Διαχείρισης για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων καταβολής επιδοτήσεων, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων κ.λπ. με τα στοιχεία του Ωφελούμενου.

Κατά την εφαρμογή/υλοποίηση της Δράσης τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (Α’ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

12.1. Υποβολή Αιτήματος για την επιδότηση οχήματος από φυσικά πρόσωπα – Κατηγορία Α

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση μπορεί να υποβάλει αίτημα καταβολής της επιδότησης για την αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς Η/Ο στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https:// kinoumeilektrika3.gov.gr, το οποίο θα συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός.

Σε κάθε αίτηση φυσικού προσώπου, αντιστοιχεί ένας (1) μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της Δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Απόδειξη/εις Είσπραξης ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών σε περίπτωση χρονομίσθωσης, όπου θα αναγράφονται:

 • Η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος χρονομίσθωσης και αθροίζοντας το ποσόν αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και δεν ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • Τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση έκδοσης φορολογικής απόδειξης από ταμειακή μηχανή, απαιτείται επιπροσθέτως απόδειξη είσπραξης από τον έμπορο στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία του αιτούντος και του όχηματος.

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου (σύμβαση δανείου) και η σχετική έγκριση αυτού.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος με χρονομίσθωση, μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρονομίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της χρονομίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

Β. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (άδεια κυκλοφορίας).

12.2 Υποβολή αιτήματος για την επιδότηση οχήματος από νομικά πρόσωπα (Κατηγορία Β)

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας Β που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση μπορεί να υποβάλει αίτημα καταβολής της επιδότησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr για την επιδότηση αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς Η/Ο, το οποίο θα πρέπει συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Με την ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος και παράγεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός Ψηφιακός Κωδικός.

Για την απόκτηση οχήματος από τους δικαιούχους της κατηγορίας Β, ισχύουν τα εξής:

 • Ο Ωφελούμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας). Ειδικά, για ατομικές επιχειρήσεις, αντί πιστοποιητικού νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, απαιτείται η προσκόμιση γενικού πιστοποιητικού στο ΓΕΜΗ (εμπορικές επιχειρήσεις) ή δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
 • Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (de minimis), με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr. Τα παραπάνω δικαιολογητικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι και πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης Σώρευσης Ενισχύσεων στο Παράρτημα ΙΙ
 • Υπόδειγμα 7.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο έχει έδρα σε νησιωτικό δήμο, το αίτημα του θα πρέπει να συνοδεύεται από την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Για κάθε επιλέξιμο όχημα που πωλείται ή χρονομισθώνεται στο πλαίσιο της Δράσης, η αντιπροσωπεία/επίσημος έμπορος/εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) εκδίδει τα ακόλουθα παραστατικά:

Α. Τιμολόγιο Είσπραξης ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σε περίπτωση χρονομίσθωσης, όπου θα αναγράφονται:

 • Η λιανική τιμή πώλησης ή χρονομίσθωσης (συνολικά στα έτη ισχύος της χρονομίσθωσης και αθροίζοντας το ποσό αγοράς στην λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης στην περίπτωση που ορίζεται με τη σύμβαση η αγορά στο τέλος της περιόδου χρονομίσθωσης), η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί α) στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου και β) στην τιμή μετρητοίς. Πιθανά επιπλέον κόστη (π.χ. κόστος τοποθέτησης επιπλέον εξαρτημάτων, τόκοι, άλλα κόστη δανείου, κ.λπ.) πρέπει να αναγράφονται διακριτά και να απαγορεύονται να ενσωματώνονται στη λιανική τιμή πώλησης.
 • Τα στοιχεία του Ωφελούμενου (υποχρεωτικά η αναγραφή του ΑΦΜ).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (υποχρεωτικά η τεχνολογία, τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά).

Σε περίπτωση σύναψης δανείου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή βάσης δανείου και να υπάρχουν τα παραστατικά του δανείου (σύμβαση δανείου) και η σχετική έγκριση αυτού.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου χρονομίσθωσης (36 μήνες), προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της χρονομίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

Β. Ταξινόμηση του οχήματος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (άδεια κυκλοφορίας)»

12.3. Απόσυρση παλαιού οχήματος

Κάθε Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α και Β, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει τη δυνατότητα, εφόσον το δηλώσει, να αποσύρει παλαιό όχημα υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά απόσυρσης που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Ειδικά οι Ωφελούμενοι της κατηγορίας Β, δύνανται να αποσύρουν ίσο αριθμό παλαιών οχημάτων με τα προς επιδότηση αιτούμενα οχήματα.

Προϋπόθεση για την καταβολή του οικολογικού bonus απόσυρσης για τις κατηγορίες δικαιούχων Α και Β είναι τα αιτούμενα νέα και τα προς απόσυρση οχήματα να ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες επιλέξιμων οχημάτων (μηχανοκίνητο όχημα κατηγορία Μ1 και Ν1 και δίκυκλο/ τρίκυκλο/τετράκυκλο κατηγορίας L).

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα είναι:

 • Να έχουν έτος ταξινόμησης (έτος 1ης άδειας κυκλοφορίας) στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της ΕΕ, προγενέστερη της 01.01.2010.
 • Να μην έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Ωφελούμενου μετά την 01.01.2023.
 • Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω ακινητοποιήσεως τους). Εξαιρούνται της επιδότησης τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.
 • Να παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ). Για την παράδοση, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004. Στην περίπτωση που η διαδικασία μεταφοράς του οχήματος στη μονάδα επεξεργασίας ή στο σημείο συλλογής ενέχει κάποιο κόστος, αυτό βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος, και δεν αποτελεί δαπάνη αποδιδόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Να προσκομίζεται Βεβαίωση Οριστικής Διαγραφής από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τα δίκυκλα/τρίκυκλα/τετράκυκλα οχήματα κατηγορίας L αρκεί η συγκεκριμένη βεβαίωση για την τεκμηρίωση της απόσυρσης.
 • Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας της τρέχουσας χρονιάς που αναλογούν στο όχημα. Για τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας. Προσκομίζεται κατά το Παράρτημα Ι Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος.

Η τεκμηρίωση της απόσυρσης γίνεται με την έκδοση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από επίσημο φορέα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του κάθε οχήματος που καταστρέφεται καθώς και η ημερομηνία καταστροφής.

Το εν λόγω «Πιστοποιητικό Καταστροφής» καταχωρείται από τον Ωφελούμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

12.4. Απόκτηση (αγορά και εγκατάσταση) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο – Κατηγορίες Α και Β

Ο σκοπός της επιδότησης αγοράς και εγκατάστασης σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι η διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών φόρτισης. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα χρηματοδοτηθούν είναι συσκευές που είναι κατάλληλες και προορίζονται για φόρτιση Η/Ο σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρους στάθμευσης επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1).

Η επιδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης Η/Ο από τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β αφορά σε σημεία επαναφόρτισης που προορίζονται για ιδιωτική χρήση, και όχι σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης.

12.5. Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Στην ενότητα αυτή, τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που εγκαθίστανται και λειτουργούν ως «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, και τα οποία καθίστανται επιλέξιμα για την παροχή οικολογικού μπόνους όπως περιγράφεται παραπάνω.

I. Κοινές προδιαγραφές

 • Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC.
 • Επιτρέπονται μόνο τα σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση).
 • Tα σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1.
 • Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν τις συσκευές σημείων επαναφόρτισης και όχι την εγκατάστασή τους. Παρόλα αυτά, για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ 60364
 • Απαίτηση για IP rating (κατ’ ελάχιστον IP44), σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1. – Απαίτηση να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (πχ φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.).

II. Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC)

 • Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης.
 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο οικιακής χρήσης είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)

b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

 • H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)

b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

c. Iσχύς από 23 kW έως 44 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους.

III. Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)

 • Οι DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατοί με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης οικιακής χρήσης είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.
 • Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 50 kW.
 • Ο χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3.

IV. Ικανότητα διαχείρισης ισχύος

To σημείο επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:

i. Διαχείριση ενεργού ισχύος.

ii. Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).

iii. Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών.

Β. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/ αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

Η υποδομή φόρτισης πρέπει να συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα επέκτασης, πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 36 μήνες από την πληρωμή του ποσού επιδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον Ωφελούμενο χώρο. Η τεκμηρίωση αυτή θα γίνεται μέσω της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζεται στο Παράρτημα Ι.

12.6. Διαδικασία λήψης επιδότησης για «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης

Ο Ωφελούμενος λαμβάνει την επιδότηση για την απόκτηση σημείου επαναφόρτισης εφόσον επιλέξει την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο κατά την υποβολή της αίτησής του και υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Ωφελούμενος λαμβάνει το ποσόν σύμφωνα με διαδικασία καταβολής της επιδότησης όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 15 της παρούσας.

Άρθρο 13

Διαδικασία έγκρισης/απόρριψης του αιτήματος καταβολής επιδότησης

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

Κάθε αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in – first served).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την έγκριση ή απόρριψη αιτήματος καταβολής επιδότησης είναι η ακόλουθη:

1. Μετά την υποβολή του αιτήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών, με το οποίο ενημερώνεται για το μοναδικό ψηφιακό κωδικό που έλαβε η αίτησή του, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεσμεύθηκε και εκκρεμεί η έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας Δράσης.

2. Μετά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων της διαδικτυακής πύλης και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου ακολουθείται από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών, με το οποίο επιβεβαιώνεται η έγκριση του αιτήματος.

4. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά που δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να προβεί στη διόρθωση τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη απσοτολή του μηνύματος. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη το αίτημα καταβολής της επιδότησης απορρίπτεται.

Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως καταβολής της επιδότησης, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, για τον λόγο απόρριψής του αιτήματός του και έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρούσας.

Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

 • Για την κατηγορία Β ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ενημερώνεται σχετικά ο Ωφελούμενος. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 (de minimis), το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ κατά την περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Στην περίπτωση όπου υπάρξει υπέρβαση του ορίου με την αίτηση περισσοτέρων οχημάτων, τότε ο Φορέας Διαχείρισης προσαρμόζει το ποσό ενίσχυσης που θα λάβει η ενιαία επιχείρηση, έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση να ισούται έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) στην περίοδο των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

5. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί ο Φορέας Διαχείρισης είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων καταβολής της επιδότησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πλην αυτών που έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Φορέα Διαχείρισης, ο τελευταίος καταρτίζει πίνακα αιτήσεων προς καταβολή επιδότησης. Ο πίνακας περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία και δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εν τω μεταξύ ακυρωθεί από τον αιτούντα. Βάσει του ανωτέρω πίνακα, εκδίδεται απόφαση έγκρισης πίστωσης υπογεγραμμένη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την πληρωμή των αιτήσεων των Ωφελουμένων.

Οι αρμόδιες Αρχές δύνανται να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση ακολουθείται διαδικασία ανάκτησης.

Άρθρο 14

Υποβολή Ένστασης επί απορριπτικού αποτελέσματος

Κατά της απόρριψης αίτησης, που έχει υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έχει οριστικοποιηθεί και έχει λάβει μοναδικό ψηφιακό κωδικό, ο αιτών δύναται να υποβάλει ένσταση (αντιρρήσεις).

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Φορέα Διαχείρισης μέσω της υπηρεσίας ψηφιακής εξυπηρέτησης στην ιστοσελίδα της Δράσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης.

Η ένσταση εξετάζεται από το Φορέα Διαχείρισης τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Φορέα Διαχείρισης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, ο αιτών συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες Ωφελουμένων προς καταβολή της επιδότησης και διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 15

Διαδικασία καταβολής της επιδότησης

15.1 Ολοκλήρωση Καταβολής της επιδότησης

Μετά την υποβολή του αιτήματος καταβολής της επιδότησης και κατόπιν του επιτυχούς ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από τον Φορέα Διαχείρισης για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί έλεγχο επ’ αυτών και η αναλογούσα επιδότηση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος.

Ειδικά για τις περιπτώσες ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε νέο ή υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr.

15.2 Καταβολή της επιδότησης/Πίστωση λογαριασμού Ωφελουμένου

1. Για τη διαδικασία καταβολής της επιδότησης, κατά την έννοια της παρούσας, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Ωφελούμενου. Από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση Ωφελουμένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συγκεντρωτική κατάσταση Ωφελουμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των ωφελουμένων, το συνολικό ποσό καταβολής ολογράφως και αριθμνητικών ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους Ωφελούμενους και β) με το ποσό που αφορά στο συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ). Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού Π/Υ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και το πληροφοριακό σύστημα του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της επιδότησης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 15.2.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.»

15.3. Ανακτήσεις ενισχύσεων και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας Δράσης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Η καταβολή τόκων αφορά όλο το χρονικό διάστημα που επωφελήθηκε με την επιδότηση ο δικαιούχος και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που θα είχε εφαρμοστεί σε περίπτωση που είχε αναγκαστεί να δανειστεί το εν λόγω ποσό στην αγορά. Για τον προσδιορισμό δε του επιτοκίου εφαρμόζονται, κατ’ ελάχιστον, τα επιτόκια ανάκτησης της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής.

3. Τα ποσά επιδότησης έως 1.500 € είναι ακατάσχετα και δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό σε περίπτωση οφειλών του Ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4519/2022 (Α’ 63). Ποσά επιδότησης κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ δύνανται να συμψηφίζονται με οφειλές του Ωφελούμενου προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Ο Ωφελούμενος της παρούσας Δράσης οφείλει και υποχρεούται:

 • να μην έχει επιδοτηθεί για το ίδιο όχημα μέσω οποιουδήποτε άλλης Δράσης επιδότησης και να μην διαθέτει ενεργό αίτημα επιδότησης για το ίδιο όχημα στις Δράσεις «Κινούμαι Ηλεκτρικά-Α’ κύκλος», «Κινούμαι Ηλεκτρικά-Β’ κύκλος» και «e-Astypalea»,
 • να αποδεχτεί τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή του στη Δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρούσα,
 • να μην αιτηθεί και να μην επιδοτηθεί για άνω του ενός (1) επιλέξιμου οχήματος εφόσον υπάγεται στην κατηγορία Α,
 • να μην αιτηθεί για επιδότηση δαπάνης που έχει γίνει προ της 1ης.02.2024,
 • να μην επιδοτηθεί για την απόσυρση οχήματος εφόσον δεν καλύπτονται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του Άρθρου 12.3 «Απόσυρση παλιού οχήματος»,
 • να μην επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός (1) «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, εφόσον πρόκειται για Ωφελούμενο της Κατηγορίας Α, και για αριθμό «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο μεγαλύτερο του αριθμού των αιτηθέντων επιβατηγών/επαγγελματικών Η/Ο, εφόσον πρόκειται για Ωφελούμενο της Κατηγορίας Β,
 • να μην επιδοτηθεί για την αγορά επιπλέον μπαταρίας,εφόσον το αντικείμενο της επιδότησης υπάγεται στην κατηγορία L, εάν αυτή δεν θεωρείται βασικός εξοπλισμός του οχήματος,
 • οι Ωφελούμενοι της Κατηγορίας Β οφείλουν την εγγραφή εκάστου ενισχυόμενου οχήματος στο μητρώο παγίων,
 • να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτήματος Ι (καταβολή της επιδότησης) και να συμπληρώσει και υποβάλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙ,
 • να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή,
 • να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της Δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής,
 • να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της Δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση τουλάχιστον για: (α) ένα (1) έτος εφόσον πρόκειται για Ωφελούμενο της Κατηγορίας Α, (β) για δυο (2) έτη εφόσον πρόκειται για Ωφελούμενο της κατηγορίας Β, από την ημερομηνία αγοράς του φέροντας ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας,
 • σε περίπτωση επιδότησης ηλεκτρικού ποδηλάτου, να διατηρήσει το ηλεκτρικό ποδήλατο στην κατοχή του εντός της ελληνικής επικράτειας τουλάχιστον για ένα (1) έτος για Ωφελούμενο της Κατηγορίας Α ή για δυο (2) έτη εφόσον πρόκειται για Ωφελούμενο της κατηγορίας Β συγκεκριμένου ΚΑΔ),
 • ειδικά για την περίπτωση Ωφελούμενων της κατηγορίας Β, οι οποίοι επιθυμούν την δωρεά του/των επιδοτούμενου/ων οχήματος/ων, δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση κτήσης για δυο (2) χρόνια με την προϋπόθεση ότι η δωρεά γίνεται αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς ή στο πλαίσιο προώθησης της Δράσης για την ηλεκτροκίνηση, ενδεικτικά μέσω διενέργειας κληρώσεων προς το καταναλωτικό κοινό, δεν συνοδεύεται από οικονομικό αντάλλαγμα, δεν δημιουργεί εισροή κεφαλαίου, δεν προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος και υπάρχει σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας που κάνει την δωρεά. Παραμένει για τη δωρήτρια εταιρία η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα Σώρρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας»,
 • σε περίπτωση επιδότησης σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο να λειτουργεί για τουλάχιστον 36 μήνες από την καταβολή του ποσού επιδότησης και να τοποθετείται, τεκμηριωμένα, σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον Ωφελούμενο χώρο,
 • σε περίπτωση χρονομίσθωσης η ισχύς του μισθωτηρίου συμβολαίου να μην είναι μικρότερη των τριάντα έξι (36) μηνών,
 • να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματός του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη Δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία με τον Φορέα Διαχείρισης της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης του Ωφελούμενου και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του,
 • να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας Δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιχορήγησης από τη Δράση,
 • να θέτει στη διάθεση του Φορέα Διαχείρισης και άλλων ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, για όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησή του, – να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρότερη συνεννόηση,
 • ο Ωφελούμενος της επιδότησης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην αίτησή του, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών,
 • προς αυτό το σκοπό, με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για καταβολή της επιδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει στον Φορέα Διαχείρισης και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ’ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό της Δράσης και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της αίτησής του.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον Ωφελούμενο, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη Δράση και ανάκτησης επιδότησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 17

Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης – Ανάκληση Απόφασης

Ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, διενεργεί σε κάθε περίπτωση πριν από την καταβολή της επιδότησης τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με τους όρους της Δράσης και στοιχειοθετηθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόμενων από τον ν. 1599/1986 συνεπειών, κινεί διαδικασία ανάκλησης της απόφασης έγκρισης πίστωσης από το Φορέα Διαχείρισης και ανάκτησης της καταβληθείσας επιδότησης του Ωφελούμενου.

Άρθρο 18

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα

1. Στο πληροφοριακό σύστημα της παρούσας Δράσης τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στις παρ. 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), β) στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (ΓΚΠΔ) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και στον ν.4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γ) στις σχετικές διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας», του άρθρου 28 «Εκτελών την επεξεργασία» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

3. Οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι, κατά την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος, υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά.

Άρθρο 19

Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πηγή:forin.gr